هم قافیه ها مختوم به حرف ر

 ئر 

جائر
دائر
دوائر
ذخائر
زائر
سائر
شعائر
ضمائر
طائر


 ار 

ساﻻر
سپاه‌ساﻻر
سپه‌ساﻻر
ابتکار
ابرار
ابزار
ابصار
ابلیس‌وار
اپل‌دار
اثرگذار
اجبار
احتضار
احتکار
احرار
احضار
اخبار
اختصار
اختیار
اختیاردار
اخطار
ادامه‌دار
ادا‌و‌اطوار
ادبار
ادرار
ادوار
ادویه‌دار
اذکار
ارتش‌سالار
ارزش‌گذار
اروندکنار
ازهار
اسارت‌بار
اسب‌سوار
اسپانیایی‌تبار
استادکار
استادیار
استاندار
استتار
استثمار
استحضار
استحمار
استعار
استعمار
استغفار
استقرار
استکبار
استمرار
استوار
اسرار
اسراف‌کار
اسفبار
اسفندیار
اسکار
اسکناس‌شمار
اشتراک‌گذار
اشتهار
اشجار
اشرار
اشعار
اشکال‌دار
اشک‌بار
اصرار
اصل‌دار
اضافه‌بار
اضافه‌کار
اضرار
اضطرار
اطاق‌دار
اطوار
اطهار
اظهار
اعتبار
اعتباردار
اعتذار
اعتقاددار
اعتیاددار
اعشار
اعصار
اغیار
افتخار
افراط‌کار
افزار
افسار
افشار
افطار
افکار
افگار
اقتدار
اقرار
اقشار
اقطار
اقمار
اکسیژن‌دار
الجزایری‌تبار
المنار
الوار
امانت‌دار
امتیازدار
امرار
امیدوار
انار
انبار
انباردار
انتحار
انتشار
انتظار
انحصار
انحنادار
اندام‌وار
اندونزی‌تبار
اندوه‌بار
انذار
انزجار
انسان‌خوار
انسان‌مدار
انسان‌وار
انصار
انظار
انفجار
انکار
انکسار
انگار
انگاره‌دار
انگشت‌شمار
انگلیسی‌تبار
انوار
اهانت‌بار
اهمال‌کار
ایثار
ایرانی‌تبار
ایزوبار
آب‌انبار
آبخیزدار
آبدار
آبرودار
آبسردار
آبشار
آبشش‌دار
آبله‌دار
آتش‌بار
آتش‌بیار
آتیه‌دار
آثار
آج‌دار
آچار
آدم‌خوار
آذری‌تبار
آرواره‌دار
آزادکار
آزار
آزگار
آستردار
آسفالت‌کار
آشفته‌بازار
آشکار
آفریدگار
آفریقایی‌تبار
آلبانیایی‌تبار
آلبومین‌دار
آلمانی‌تبار
آلومینیوم‌دار
آمار
آمرزگار
آمریکایی‌تبار
آموزشیار
آموزگار
آنتی‌بیوتیک‌دار
آوار
آوانگار
آویشن‌دار
آهار
آهاردار
آهک‌دار
آهن‌کار
آهنگ‌دار
آینه‌کار
بااقتدار
بادبان‌دار
باددار
باده‌خوار
باده‌گسار
بار
باربردار
باردار
بازار
باستانی‌کار
باشگاه‌دار
باغ‌دار
بالاجبار
بالدار
بالکن‌دار
بالن‌سوار
بالون‌سوار
باوقار
بچه‌دار
بحار
بحارالانوار
بخار
بختیار
بخش‌دار
بداطوار
بداهه‌کار
بدبار
بدبیار
بدرفتار
بدعت‌گذار
بدکار
بدکردار
بدل‌کار
بدهکار
بذرکار
برادروار
برچسب‌گذار
برخوردار
بردار
بردبار
برده‌دار
برده‌وار
برش‌کار
برشمار
برقرار
برق‌کار
برکنار
برگ‌دار
برگزار
برنج‌زار
برنج‌کار
بزرگوار
بزه‌کار
بستانکار
بسیار
بشار
بشمار
بگذار
بلغار
بلوار
بمب‌گذار
بنددار
بنفشه‌زار
بنکدار
بنگاه‌دار
بنیادگذار
بنیان‌گذار
بوته‌زار
بوتیک‌دار
بودار
بهادار
بهار
بهدار
بهداشت‌یار
بهره‌بردار
بهمنیار
بهیار
بی‌ابتکار
بی‌اختیار
بی‌اعتبار
بی‌آزار
بی‌بار
بی‌بخار
بیجار
بی‌خار
بیخ‌دار
بیدار
بیرق‌دار
بیزار
بی‌شمار
بیشه‌زار
بی‌عار
بی‌قرار
بی‌کار
بی‌کردار
بیگار
بیگانه‌وار
بی‌گدار
بیل‌دار
بیمار
بی‌مقدار
بی‌مهار
بیمه‌گذار
بیمه‌گزار
بینان‌گذار
بی‌هنجار
بیهوده‌کار
بی‌یار
پاچنار
پاچه‌خوار
پادار
پار
پارک‌سوار
پاسدار
پاشنه‌دار
پالیزدار
پامنار
پای‌افزار
پایدار
پایه‌دار
پایه‌گذار
پدردار
پدردربیار
پدرسالار
پدیدار
پرافتخار
پرآهار
پربار
پرتودار
پرتونگار
پرچم‌دار
پرده‌دار
پرزدار
پرستار
پرس‌کار
پرشرار
پرشمار
پرطرفدار
پرغبار
پرفشار
پرکار
پرگار
پرنده‌خوار
پرنگار
پروار
پروانه‌وار
پروردگار
پروقار
پرهیزکار
پرهیزگار
پزشک‌یار
پژوهش‌یار
پستاندار
پسردار
پشتکار
پشه‌خوار
پف‌دار
پنبه‌زار
پنبه‌کار
پنج‌شنبه‌بازار
پنجه‌دار
پندار
پنهان‌کار
پوشش‌دار
پول‌دار
پول‌درآر
پول‌شمار
پولک‌دار
پولیش‌کار
پهنادار
پیاده‌سوار
پیاله‌دار
پیام‌دار
پیچ‌دار
پیرار
پیشکار
پیش‌‌گفتار
پیشینه‌دار
پیغام‌گزار
پیکار
پیکان‌دار
پیکرنگار
پیله‌وار
پیمانکار
پینه‌دار
پیوستار
پیه‌دار
تابدار
تاب‌سوار
تاتار
تاج‌دار
تار
تارتار
تاریخ‌دار
تاریخ‌نگار
تازه‌کار
تاژک‌دار
تاکسی‌دار
تالار
تام‌الاختیار
تأثیرگذار
تأسف‌بار
تبار
تب‌دار
تبه‌کار
تجار
تجاوزکار
تحصیلدار
تحویل‌دار
تخار
تخم‌دار
تخم‌گذار
تذهیب‌کار
تراش‌دار
تراش‌کار
ترخیص‌کار
ترک‌تبار
ترک‌دار
تره‌بار
تزار
تصویربردار
تعارف‌بردار
تعطیل‌بردار
تعمیرکار
تغار
تفنگ‌دار
تقصیردار
تقصیرکار
تکرار
تک‌سوار
تکمه‌دار
تکواندوکار
تلنبار
تمام‌خودکار
تمام‌عیار
تمبردار
تمیزکار
تنوین‌دار
توبه‌کار
توجیه‌بردار
تودار
توده‌وار
توکار
تومار
ته‌تغار
تیربار
تیغ‌دار
تیمار
تیماردار
تیمسار
ثانیه‌شمار
جادار
جاذبه‌دار
جالیزکار
جاندار
جان‌نثار
جبار
جدار
جریحه‌دار
جریمه‌دار
جستار
جعبه‌ابزار
جفاکار
جگرخوار
جگردار
جگوار
جلودار
جمجمه‌دار
جمعه‌بازار
جنایت‌بار
جنایت‌کار
جنگ‌افزار
جوار
جوانه‌دار
جودوکار
جوشکار
جوکار
جویبار
جهت‌دار
جیب‌دار
جیره‌خوار
چابک‌سوار
چابهار
چاپار
چاپخانه‌دار
چاک‌دار
چاودار
چاه‌بهار
چای‌کار
چدار
چربی‌دار
چرخ‌کار
چروک‌دار
چسب‌دار
چشم‌انتظار
چشمه‌سار
چغندرکار
چکش‌خوار
چلوار
چماق‌دار
چمنزار
چمن‌کار
چنار
چوب‌دار
چهار
چهره‌نگار
چین‌دار
حاشیه‌دار
حافظه‌دار
حباب‌دار
حجار
حجره‌دار
حج‌گزار
حرام‌خوار
حسابدار
حسرت‌بار
حشره‌خوار
حصار
حضار
حفار
حفره‌دار
حقارت‌بار
حلال‌وار
حمار
خار
خاردار
خاصیت‌دار
خاک‌بردار
خاکسار
خالدار
خام‌خوار
خانواده‌دار
خانوار
خانه‌دار
خاویار
خبردار
خبرنگار
خدا‌نگه‌دار
خداوندگار
خدشه‌دار
خدمتکار
خدمتگزار
خرابکار
خراج‌گزار
خرسوار
خروار
خریدار
خزانه‌دار
خزدار
خسارت‌بار
خشایار
خش‌دار
خشکار
خشکبار
خشونت‌بار
خصومت‌بار
خطادار
خطاکار
خط‌دار
خطردار
خط‌نگه‌دار
خفت‌بار
خلاف‌کار
خمار
خنده‌بازار
خنده‌دار
خواب‌گزار
خوار
خواربار
خواستار
خواستگار
خوانسار
خوان‌سالار
خواهروار
خوب‌گفتار
خودآزار
خوددار
خودرودار
خودکار
خودمختار
خوش‌رفتار
خوش‌گفتار
خوشگوار
خوش‌نگار
خون‌خوار
خویشتن‌دار
خیار
خیانت‌کار
دادار
دادوهوار
دادیار
دار
داروخانه‌دار
داعیه‌دار
داغدار
دامدار
دامنه‌دار
دانش‌مدار
دانشیار
دانه‌خوار
دانه‌دار
دایره‌وار
دچار
دختردار
دربار
درجه‌دار
دردار
درزدار
درستکار
درست‌گفتار
دریادار
دریاسالار
دریاکنار
دستار
دست‌اندرکار
دست‌بردار
دسته‌دار
دستیار
دشوار
دغل‌کار
دفتردار
دقیقه‌شمار
دکان‌دار
دکمه‌دار
دلار
دل‌افگار
دل‌آزار
دلدار
دمار
دماغ‌دار
دم‌دار
دنباله‌دار
دندانه‌دار
دنده‌دار
دنیادار
دنیامدار
دوار
دوام‌دار
دوتار
دوچرخه‌سوار
دوربین‌دار
دورنگار
دوستدار
دولت‌مدار
دهان‌دار
دهدار
دهشت‌بار
دهیار
دیار
دیدار
دیمی‌کار
دینار
دین‌دار
دین‌مدار
دیوار
دیوان‌سالار
دیوانه‌وار
ذلت‌بار
ذوالفقار
رادار
رازدار
رازنگهدار
راست‌کردار
راست‌گفتار
رانت‌خوار
راهدار
راهکار
راهوار
رباخوار
رخسار
رزمی‌کار
رستگار
رستوران‌دار
رسوب‌گذار
رشوه‌خوار
رفتار
رفوکار
رقت‌بار
رقص‌وار
رکاب‌دار
رکعت‌شمار
رکورددار
رگبار
رمزدار
رمزگذار
رمزنگار
رمه‌دار
رنگ‌کار
رودار
رودبار
روزشمار
روزگار
روزنامه‌نگار
روزه‌خوار
روزه‌دار
روزی‌خوار
روزی‌دار
روغن‌دار
روکار
روکش‌دار
رومانیایی‌تبار
رومی‌تبار
رهسپار
رهگذار
رهوار
ریاکار
ریزه‌خوار
ریشدار
ریشه‌دار
ریگ‌زار
ریگسار
ریل‌گذار
زار
زارزار
زاویه‌دار
زبان‌دار
زبان‌نگه‌دار
زبانه‌دار
زده‌دار
زراعتکار
زرنگار
زشت‌کار
زشت‌کردار
زلزله‌نگار
زلف‌دار
زمامدار
زمان‌دار
زمین‌خوار
زمین‌دار
زمینه‌دار
زنار
زناکار
زنبوردار
زنجیروار
زنجیره‌دار
زنجیره‌وار
زن‌دار
زن‌سالار
زنگار
زنگبار
زنهار
زوار
زوردار
زهرخوار
زهردار
زهرمار
زیان‌بار
زیان‌دار
زیانکار
زیباکنار
زیپ‌دار
زیتون‌کار
زینهار
ژاپنی‌تبار
سابقه‌دار
ساختار
ساده‌انگار
سار
سازش‌کار
سازگار
سازوکار
سالار
سال‌شمار
سایه‌دار
سایه‌سار
سبزوار
سبزه‌زار
سبک‌بار
سبوس‌دار
سپاس‌دار
سپاس‌گزار
سپاهدار
سپاهسالار
سپرده‌گذار
سپه‌سالار
سپیدار
ستار
ستاره‌دار
ستم‌بار
ستمکار
ستیزکار
ستیزه‌کار
سخت‌افزار
سرایدار
سربار
سربدار
سرپرستار
سرپوش‌دار
سرخه‌حصار
سردار
سردمدار
سرشار
سرشمار
سرکار
سرمایه‌دار
سرمایه‌گذار
سرمهماندار
سروکار
سرویس‌کار
سزار
سزاوار
سشوار
سکان‌دار
سکولار
سگک‌دار
سلسه‌وار
سلیمان‌وار
سمسار
سمینار
سنددار
سنگسار
سنگ‌کار
سوار
سوارکار
سوپراستار
سورتمه‌سوار
سوزن‌کار
سوسمار
سوفار
سوگوار
سولفوردار
سهامدار
سه‌تار
سهل‌انگار
سیار
سیاست‌گذار
سیاست‌گزار
سیاست‌مدار
سیاه‌کار
سی‌صنار
سیگار
سیمان‌کار
سیم‌خاردار
شاخ‌دار
شاخسار
شاخک‌دار
شاخه‌دار
شالیزار
شالی‌کار
شاهسوار
شاهکار
شاهوار
شب‌زنده‌دار
شب‌کار
شتاب‌دار
شترسوار
شراب‌خوار
شرار
شرارت‌بار
شرح‌حال‌نگار
شرربار
شرمسار
شریعتمدار
شعار
شفقت‌بار
شقاوت‌بار
شکار
شکافدار
شکربار
شکرگزار
شلتوک‌کار
شلوار
شماتت‌بار
شماته‌دار
شمار
شماره‌دار
شماره‌گذار
شماطه‌دار
شناسنامه‌دار
شنزار
شنیدار
شوخی‌بردار
شورایار
شوره‌زار
شوهردار
شهردار
شهریار
شهسوار
شهوار
شیار
شیاردار
شیب‌دار
شیرخوار
شیردار
شیرین‌کار
شیطنت‌بار
شیفته‌وار
صافکار
صدابردار
صدادار
صداگذار
صدبار
صغار
صفار
صلاحیت‌دار
صندوق‌دار
صنعت‌کار
صورت‌بردار
صیفی‌کار
ضامن‌دار
طرفدار
طعمه‌گذار
طلاکار
طلایه‌دار
طلبکار
طلیعه‌دار
طمع‌کار
طوطی‌وار
طوق‌دار
طومار
طیار
عذار
عزادار
عصار
عطار
عقار
عکس‌بردار
عکس‌دار
علامت‌دار
علامت‌گذار
علف‌زار
علمدار
عمار
عمره‌گزار
عهده‌دار
عیار
عیال‌وار
غبار
غصه‌دار
غفار
غم‌بار
غمخوار
غمگسار
فاجعه‌بار
فاصله‌دار
فداکار
فرار
فراموش‌کار
فرزکار
فرمان‌بردار
فرماندار
فروگزار
فریبکار
فریدون‌کنار
فشار
فضاحت‌بار
فضیحت‌بار
فعل‌یار
فلاکت‌بار
فلزکار
فنردار
فهرست‌وار
فیبردار
فیش‌بردار
فیلم‌بردار
قاجار
قافله‌سالار
قانون‌گذار
قانون‌مدار
قایق‌سوار
قدرت‌مدار
قرار
قرارومدار
قزل‌حصار
قصار
قطار
قفل‌دار
قمار
قندهار
قوت‌دار
قوس‌دار
قهار
کار
کاراته‌کار
کارافزار
کارخانه‌دار
کاردار
کارزار
کارگذار
کارگزار
کاروان‌سالار
کاسب‌کار
کاشی‌کار
کامکار
کامگار
کامیار
کایت‌سوار
کپی‌بردار
کتابدار
کثافت‌کار
کثیرالانتشار
کردار
کردگار
کسالت‌بار
کسب‌وکار
کشتار
کشتزار
کشف‌الاسرار
کعب‌الاخبار
کفار
کفتار
کفشدار
کلاه‌بردار
کلسیم‌دار
کلنجار
کلیددار
کلیشه‌وار
کماندار
کم‌کار
کنار
کنگره‌دار
کوچه‌بازار
کودک‌آزار
کودکیار
کوله‌بار
کوهسار
کهنه‌کار
کیسه‌دار
گازدار
گاه‌شمار
گاه‌گدار
گدار
گذار
گرانبار
گرفتار
گرمسار
گریه‌دار
گفتار
گل‌بهار
گل‌دار
گلزار
گلنار
گناهکار
گناه‌گار
گندمزار
گندم‌کار
گنه‌کار
گوسفنددار
گوشت‌خوار
گوشه‌کنار
گوگرددار
گوهربار
گهربار
گه‌گدار
گیاه‌خوار
گیتار
گیرودار
لابراتوار
لار
لاله‌زار
لایه‌بردار
لبنانی‌تبار
لبه‌دار
لت‌وپار
لجن‌زار
لحظه‌شمار
لحیم‌کار
لرزه‌نگار
لعاب‌دار
لکه‌دار
ﻻله‌زار
ماداگاسکار
مار
مارک‌دار
مازیار
ماسه‌زار
ماشین‌افزار
ماشین‌سوار
ماندگار
ماهی‌خوار
مایه‌دار
مجار
مجموعه‌دار
محافظه‌کار
محضردار
محنت‌بار
مختار
مخزن‌الاسرار
مدار
مدت‌دار
مددکار
مدل‌دار
مرتع‌دار
مردار
مردارخوار
مردسالار
مردم‌آزار
مردم‌دار
مردم‌سالار
مرزدار
مرصع‌کار
مرغدار
مرغزار
مرگ‌‌‌بار
مزار
مزرعه‌دار
مژک‌دار
مژه‌دار
مستشار
مستعار
مسمار
مسئله‌دار
مشروب‌خوار
مشعل‌دار
مشقت‌بار
مشکل‌دار
مصری‌تبار
مصیبت‌بار
معصیت‌کار
معمار
معنادار
معنی‌دار
معیار
مغازه‌دار
مقاطعه‌کار
مقدار
مقرنس‌کار
مقطعه‌دار
مکار
مکان‌دار
مگس‌خوار
ملافه‌دار
ملالت‌بار
ملخ‌خوار
ملخ‌دار
منار
مناقصه‌گذار
منبت‌کار
منت‌گذار
منقار
منقاردار
منگوله‌دار
موتوردار
موتورسوار
موتورسیکلت‌سوار
موج‌دار
موج‌سوار
مورچه‌خوار
موزاییک‌کار
موزه‌دار
موغار
مونتاژکار
مهار
مهره‌دار
مهلت‌دار
مهمانخانه‌دار
مهماندار
مهیار
میان‌دار
میانمار
می‌خوار
میدان‌دار
میراث‌خوار
میرشکار
می‌گسار
میله‌دار
میناکار
مین‌گذار
میوه‌خوار
میوه‌دار
میهمان‌دار
نااستوار
نابکار
نابهنجار
ناپایدار
ناچار
نار
ناسازگار
ناسزاوار
ناکار
ناگوار
نامدار
نامه‌نگار
ناهار
ناهشیار
ناهموار
ناهنجار
نت‌بردار
نثار
نجار
نجاست‌خوار
ندار
نرخ‌گذار
نرم‌افزار
نزار
نزول‌خوار
نسپار
نسخه‌بردار
نشاکار
نشان‌دار
نشان‌گذار
نشانه‌دار
نشانه‌گذار
نشخوار
نشمار
نصف‌النهار
نطفه‌دار
نظام‌دار
نغزگفتار
نقاب‌دار
نقره‌کار
نقشه‌بردار
نقطه‌دار
نقطه‌گذار
نکبت‌بار
نکورفتار
نکوکار
نکوکردار
نگار
نگاه‌دار
نگون‌سار
نگهدار
نگین‌دار
نمادگذار
نمازگزار
نماکار
نمایه‌گذار
نم‌دار
نمک‌دار
نمکزار
نمودار
نمونه‌بردار
ننگ‌بار
نوار
نوبهار
نورالانوار
نوشتار
نوشت‌افزار
نوغاندار
نونوار
نهار
نیزار
نیشدار
نیک‌رفتار
نیکورفتار
نیکوکار
نیکوکردار
نیکوگفتار
وادار
واقعه‌نگار
واگذار
واگیردار
وام‌دار
وانت‌بار
وحشت‌بار
ورزشکار
وزنه‌بردار
وزیرمختار
وصله‌دار
وعده‌دار
وفادار
وقار
وقایع‌نگار
وقت‌نگه‌دار
ولنگار
ووشوکار
ویار
ویتامین‌دار
ویراستار
ویراستیار
هار
هاگدار
هتلدار
هدف‌دار
هدف‌گذار
هزار
هزینه‌بردار
هزینه‌دار
هسته‌دار
هشدار
هشیار
هفت‌چنار
هکتار
هم‌جوار
هم‌قطار
همکار
هموار
همیشه‌بهار
هنجار
هوادار
هوار
هوشیار
یادگار
یار
یاشار
یددار
یسار
یک‌بار
یکه‌سوار
یگانه‌سالار
یوم‌الدار
یونجه‌زار
یهودی‌تبار
ابر
اکابر
اکبر
اکتبر
الله‌اکبر
انبر
آبروبر
آسان‌بر
آهن‌بر
باخبر
باربر
بالابر
ببر
بر
برابر
بربر
بی‌بر
بی‌تکبر
بی‌خبر
بی‌صبر
پیامبر
پیغمبر
پیمبر
تب‌بر
تبر
تدبر
تکبر
تمبر
جابر
جبر
جیب‌بر
چنبر
چوب‌بر
خبر
خوش‌خبر
خیبر
دالبر
دبر
دسامبر
دلبر
راهبر
رنجبر
روب‌دوشامبر
روده‌بر
رهبر
زبر
زمان‌بر
زیر‌و‌زبر
سایبر
سپتامبر
ستبر
سنگ‌بر
سوسنبر
شیشه‌بر
صابر
صبر
صفرابر
صنوبر
طبر
عابر
عنبر
فایبر
فرمان‌بر
فیبر
قبر
قنبر
کاربر
کالیبر
کبر
گبر
گچ‌بر
گوش‌بر
متکبر
مخبر
مدبر
مسافربر
مستکبر
معابر
معبر
معتبر
مقابر
منبر
موبر
میان‌بر
نابرابر
ناف‌بر
نامعتبر
نامه‌بر
ناوبر
نسیه‌بر
نفربر
نمابر
نوامبر
نوبر
وبر
هزینه‌بر
هژبر
هواپیمابر
هوشبر
یقه‌دالبر

 پر 

آمپر
پر
پرپر
توپر
دم‌پر
سوپر
شاه‌پر
شهپر
کپر
کلاغ‌پر
گلپر
میلی‌آمپر
ولت‌آمپر

 تر 

ابتر
ابرکامپیوتر
اتر
اختر
ارکستر
استر
اسکوتر
اشتر
افزونتر
الکترومتر
امفی‌تآتر
انگشتر
اهم‌متر
آمپرمتر
آمفی‌تئاتر
آندومتر
باختر
باﻻتر
بداختر
بدتر
برتر
بزرگ‌تر
بستر
بهتر
بیشتر
پارامتر
پارکومتر
پرینتر
پلی‌استر
پوستر
پیرتر
پیردختر
تاکسی‌متر
تأتر
تحریک‌پذیرتر
تر
ترانسپورتر
تستر
تله‌تئاتر
تواتر
تهاتر
تیتر
تئاتر
جهان‌گستر
چتر
چرب‌تر
خارشتر
خاکستر
خوبتر
خوش‌تر
دادگستر
دام‌گستر
دامن‌گستر
دانش‌گستر
دختر
دسی‌متر
دفاتر
دفتر
دکتر
دلستر
دلسوزتر
دیرتر
دین‌گستر
روشن‌تر
زودتر
ساتر
سازه‌گستر
سانتیمتر
سایه‌گستر
سردفتر
سیلوستر
شبستر
شتر
شوشتر
صفرکیلومتر
عدالت‌گستر
عدل‌گستر
عزیزتر
عنتر
فازمتر
فراتر
کاراکتر
کامپیوتر
کبوتر
کرنومتر
کرونومتر
کلانتر
کمتر
کورتر
کیلومتر
گالوانومتر
گانگستر
گستر
گنگستر
گواتر
لوستر
لیتر
متر
متواتر
مستتر
منچستر
مهتر
مهرگستر
مهم‌تر
میکرومتر
میلی‌لیتر
میلی‌متر
نانومتر
نزدیکتر
نظام‌گستر
نکوتر
نیشتر
وتر
وسیع‌تر
ولتر
ولت‌متر
هلی‌کوپتر
هم‌بستر
هنرگستر

 ثر 

اثر
اکثر
بلااثر
بی‌اثر
تأثر
تکثر
جاویدالاثر
حداکثر
کوثر
مآثر
متأثر
متکثر
مفقودالاثر
موثر
مؤثر
نثر

 جر 

اجر
بی‌اجر
پاره‌آجر
تاجر
تحجر
جر
حجر
خنجر
راجر
زجر
سنجر
سینجر
شجر
فجر
متحجر
مستأجر
مشجر
معجر
منجر
منزجر
منضجر
منفجر
موجر
مهاجر
والفجر
هاجر
هجر

 چر 

آرمیچر
پنچر
ویلچر

 حر 

بحر
تبحر
حر
ساحر
سحر
متبحر

 خر 

استخر
اواخر
آخر
تأخر
تفاخر
تمسخر
خر
ذخر
ربیع‌اﻵخر
سرخر
سلف‌خر
شرخر
شوماخر
فاخر
فخر
کره‌خر
کله‌خر
گورخر
گوره‌خر
مال‌خر
متأخر
متفاخر
مسخر
مفاخر
مفتخر
مفخر
مؤخر

 در 

اژدر
اسکندر
الکساندر
اندر
آنقدر
بدر
برادر
بزن‌بهادر
بنادر
بندر
بنی‌صدر
بهادر
بی‌برادر
بی‌پدر
بی‌قدر
بیکینگ‌پودر
بی‌مادر
پاراگلایدر
پدر
پرده‌در
پودر
تبادر
تکدر
تندر
جلیل‌القدر
چادر
چغندر
چقدر
حیدر
در
دربه‌در
دودر
سدر
سعه‌صدر
سکندر
سمندر
سیلندر
شبدر
صادر
صدر
صفدر
ضربدر
عالی‌قدر
غدر
قادر
قدر
قلدر
قلندر
کادر
کدر
کلیدر
کندر
گران‌قدر
گلایدر
لودر
لیله‌القدر
مادر
متبادر
مخدر
مصدر
مقتدر
مقدر
مکدر
میلیاردر
نابرادر
نادر
نوادر
هدر
هرچقدر
همین‌قدر

 ذر 

اباذر
ابوذر
آذر
بذر
جذر
چیذر
حذر
درگذر
ذر
روگذر
رهگذر
زودگذر
زیرگذر
عذر
گذر
منذر
ناگذر
نذر

 رر 

بی‌ضرر
پرشرر
پرضرر
تقرر
تکرر
شرر
ضرر
متضرر
مقرر
مکرر

 زر 

بلدوزر
بلیزر
بولدوزر
پارسخزر
تیزر
جزر
خزر
زر
فریزر
لیزر
وزر

 ژر 

شارژر

 سر 

اسپانسر
افسر
آسیمه‌سر
آقابالاسر
بابلسر
بوکسر
بی‌دردسر
بی‌سر
بی‌همسر
پردردسر
پسر
تهرانسر
جسر
چابکسر
خاک‌برسر
خودسر
خیره‌سر
دردسر
دسر
رامسر
رودسر
سبک‌سر
سخت‌سر
سر
سراسر
سربه‌سر
سرتاسر
سنگسر
شانه‌به‌سر
کسر
کمیسر
کیاسر
مفسر
مکسر
میسر
نامیسر
نیاسر
همسر
یاسر
یسر
یکسر

 شر 

ابوالبشر
اثناعشر
اثنی‌عشر
بشر
تشر
حشر
حشرونشر
شر
شرشر
عشر
فلاشر
قشر
لف‌ونشر
مباشر
مبشر
محشر
معاشر
منتشر
ناشر
نشر
واشر

 صر 

بخت‌النصر
بصر
حدوحصر
حصر
سست‌عنصر
عصر
عناصر
عنصر
قاصر
قصر
قیصر
مبصر
مختصر
مصر
معاصر
مقصر
منحصر
ناصر
نصر
والعصر
ولیعصر
هم‌عصر

 ضر 

اخضر
حاضر
خضر
خوش‌محضر
محتضر
محضر
مضر
نیک‌محضر
نیکومحضر

 طر 

افسرده‌خاطر
آزرده‌خاطر
آسوده‌خاطر
آشفته‌خاطر
بی‌خطر
پرخطر
پرعطر
پریشان‌خاطر
خاطر
خطر
رنجیده‌خاطر
سطر
شاطر
عطر
فاطر
فطر
قاطر
قطر
کم‌خطر
مظطر
معطر
مقطر

 ظر 

اظهارنظر
بدمنظر
بدنظر
بلندنظر
بی‌نظر
پاک‌نظر
تبادل‌نظر
تجدیدنظر
تناظر
تنگ‌نظر
خوش‌منظر
صرف‌نظر
کریه‌المنظر
کوته‌نظر
متناظر
مدنظر
مناظر
منتظر
منظر
ناظر
نظر
نقطه‌نظر
نکومنظر
نیک‌منظر
نیکومنظر
هم‌نظر

 عر 

تقعر
شاعر
شب‌شعر
شعر
عرعر
قعر
مشعر
مقعر

 غر 

اصغر
چغر
ساغر
صغر
غرغر
لاغر
ﻻغر
مصغر
مغر

 فر 

اتمسفر
استراتوسفر
بافر
تنافر
تنفر
جعفر
جفر
حفر
خوش‌سفر
سفر
شوفر
صارمی‌فر
صفر
ظفر
غضنفر
فر
فسفر
کافر
کفر
کیفر
مایکروفر
متنافر
متنفر
مسافر
مظفر
مفر
نافر
نفر
نیلوفر
وافر
هم‌سفر

 قر 

باقر
بایسنقر
سنقر
فقر
محقر
مستقر
مقر
موقر

 کر 

ابابکر
ابوبکر
اژدهاپیکر
اسپیکر
اسنوکر
بافکر
بکر
بی‌تفکر
بی‌فکر
پکر
پوکر
پیکر
تانکر
تذکر
تشکر
تفکر
چاکر
خوش‌فکر
دروپیکر
ذاکر
ذکر
روشن‌فکر
ژوکر
سابق‌الذکر
سرلشکر
سکر
شاکر
شایان‌ذکر
شکر
شوکر
عسکر
غول‌پیکر
فکر
فوق‌الذکر
قابل‌ذکر
کر
کوته‌فکر
کوه‌پیکر
لشکر
مبتکر
متذکر
متشکر
متفکر
محتکر
مذکر
مسکر
مکر
منکر
منورالفکر
ناشکر
نوکر
نیشکر
هفت‌پیکر
هکر
همفکر

 گر 

/ 0 نظر / 26249 بازدید