# هم_قافیه_ها

هم قافیه ها مختوم به حرف ن

 ان  بددﻻنبقاﻻنبی‌دﻻنپردﻻنرسوﻻنروشندﻻنابرقهرمانابروانابروکمانابوریحانابوسفیانابهراناتاناتخاذکنندگاناتوباناتوبوس‌راناتومبیل‌راناجتناب‌کنندگاناحتکارگراناحساناخلاق‌گرایاناخوانادامه‌دهندگانادب‌دانادیاناذاناذان‌گویاناذعاناذهانارابه‌راناردستاناردکاناردلاناردوزباناردوغانارزانارزفروشانارسبارانارسلانارغوانارکانارگانارمغانارمنستاناروپاییانازبکستاناسباناسب‌دواناستاداناستاناستخواناستراناستغاثه‌کناناستغفارکناناستفاده‌کنندگاناستکاناستواراناستهباناسکادراناسکاناسماعیلیاناسیراناشاره‌کناناشتراناشترچراناشراف‌زادگاناشعه‌درماناشکاناشکانیاناشک‌ریزاناصرارکنندگاناصطهباناصفهاناصلاناطلاع‌رساناطمیناناعتباردهندگاناعلاناعواناعیاناغتشاشگرانافتادگانافتانافتنانافسرانافسونگرانافشانافغانافغانستانافلاکیاناقتراناقتصادداناقراناکباتاناکراناکوانالآنالحانالماس‌نشانالمانالمیزانالوانامامانامانامتحانامتنانامدادرسانامضاکنندگانامکانامن‌و‌امانامویانانانارانانبارگردانانبانانتخاب‌کنندگاناندیشه‌سازانانسانانفیه‌دانانکارکنندگانانگشتانانگلستانانگلیسی‌زبانانوشیرواناواناوباشاناورانگوتاناوزاناوطانایرانایروانایروانیانایزدانایشانایلخانایمانایناناین‌سانایوانایوبیانآبادانآبانآب‌چکانآبخازستانآبخوانآب‌رسانآبزیانآبشش‌دارانآبله‌مرغانآبونمانآپارتمانآتش‌بارانآتشدانآتشفشانآتش‌گردانآتش‌نشانآجانآجودانآخرالزمانآداب‌دانآدمیانآذربایجانآذریانآذری‌زبانآرانآرمانآرمان‌خواهانآرواره‌دارانآریاییانآزادگانآزادمردانآزاردیدگانآژیرکشانآسانآسمانآسیابانآسیب‌رسانآشپزانآشتیانآشتی‌کنانآشغالدانآشوریانآشیانآغازیانآفتاب‌گردانآفریدگانآقایانآکسانآگاهانآگهی‌دهندگانآلبانی‌زبانآل‌عمرانآلمانی‌زبانآلوده‌دامانآمرانآنانآنتوانآنتی‌اکسیدانآنچنانآوازخوانآوازه‌خوانآویزانآهانآهنگرانآهنگ‌سازانآهوانآیندگانآینه‌بندانآیینه‌بندانآئینه‌بندانبابکانبابلیانباج‌گیرانباخترانبادبانبادسانبادمجانبارانبازرگانبازماندگانبازنشستگانبازوانبازیگرانبازیگردانباستانباغبانباغبانانباغچه‌بانباغستانبال‌دارانبال‌زنانبالکانبامدادانبانوانبای‌سیکل‌رانبایگانبچگانبحرانبخش‌دارانبخوانبدانبدانسانبداهه‌خوانبدبختانبدخشانبددهانبدزبانبدگمانبدگوهرانبدیشانبذرافشانبرادرانبرازجانبرآورده‌کنندگانبربرستانبربط‌‌‌‌زنانبردگانبرده‌دارانبرزگرانبرقانبرگ‌پهنانبرگ‌ریزانبرگزیدگانبرگه‌دانبرلیانبرمکیانبرنامه‌سازانبرهانبریانبزازانبزچرانبزرگانبزرگ‌زادگانبزرگوارانبزه‌کارانبسانبستگانبسیاردانبشکن‌زنانبشیرانبطلانبگردانبلاگردانبلبل‌زبانبلدانبلغارستانبلوچستانبله‌برانبمبارانبنداندازانبندپایانبندگانبنده‌زادگانبنگاه‌دارانبنیادگرانبنیانبوتانبورانبوستانبوسه‌بارانبوکانبومادرانبهارانبهارستانبهبهانبهتانبهشتیانبیابانبیابانیانبی‌امانبیانبی‌ایمانبی‌آشیانبی‌بارانبی‌بنیانبی‌پایانبی‌پشتیبانبی‌جانبیجن‌خانبی‌خانمانبی‌خبرانبی‌خردانبیدارانبی‌درمانبی‌دندانبی‌زبانبی‌زمانبی‌زیانبی‌سامانبی‌سرزبانبیعت‌کنندگانبی‌عنوانبیفشانبیکرانبیگانگانبی‌گمانبیلانبیلقانبیمارانبیمارستانبی‌مهرگانبی‌نشانبی‌نقصانبینندگانبی‌وجدانبیوگانپادشاهانپادگانپارتیزانپارسی‌زبانپارسی‌زبانانپارکبانپارلمانپاسبانپاسدارانپاکانپاکروانپاکسانپاکستانپاک‌یزدانپالانپالیزبانپانپانسمانپایانپای‌کوبانپایندگانپایه‌گذارانپچ‌پچ‌کنانپرانپربارانپرپرزنانپرتوافشانپرتوانپرخاش‌کنانپردگیانپرده‌خوانپرده‌دارانپرریزانپرزنانپرزیانپرسانپرستارانپرسمانپرندگانپرنیانپروازکنانپروتستانپروردگارانپروردگانپرهیجانپرهیزکارانپرهیزگارانپریانپریشانپژمانپستانپستاندارانپسرانپشتیبانپشیمانپلانپلکانپلیکانپنجه‌دارانپنهانپورانپولک‌دارانپویانپویندگانپهلوانپیادگانپیاله‌دارانپیامبرانپیام‌رسانپیانونوازانپیچانپیرانپیروانپیروزی‌رسانپیشاورانپیشخوانپیشدادیانپیش‌دبستانپیشکارانپیش‌کسوتانپیش‌گامانپیشه‌ورانپیشینگانپیشینیانپیغام‌رسانپیغمبرانپیکانپیل‌پیلی‌خورانپیمانپیمبرانپیوستگانتابانتابستانتاتی‌کنانتاج‌دارانتاجرانتاجیکستانتاریخ‌دانتاریخ‌نگارانتاریخ‌نویسانتازانتازندگانتازیانتازی‌زبانتاژک‌دارانتاکستانتاکسی‌دارانتاکسیرانتاوانتایوانتبسم‌کنانتبیانتجاوزگرانتخمدانتذکره‌نویسانترانه‌خوانترجمانتردستانتردیدکنندگانترسانترسایانترکانترک‌زبانترکستانترکمانترکمنستانترمینانتسبیح‌خوانتسبیح‌گویانتسخیرگرانتشکرکنانتصنیف‌خوانتضرع‌کنانتضمین‌کنندگانتظلم‌کنانتعارف‌کنانتعامل‌گرایانتعجب‌کنانتعزیه‌خوانتعزیه‌گردانتعظیم‌کنانتفحص‌کنانتفرج‌کنانتفریح‌کنانتفسیردانتقواپیشگانتکانتکبیرگویانتکثیرکنندگانتک‌خوانتکه‌پرانتلخ‌زبانتلوتلوخورانتماشاگرانتنبانتنخواه‌گردانتندخوانتنگستانتنوره‌کشانتواشیح‌خوانتوانتوانگرانتوأمانتوتستانتوجیه‌کنندگانتورانتوفانتومانتویسرکانتهرانتیربارانتیزدندانتیزرسازانتیمارستانثروتمندانثمررسانثناخوانجادوگرانجارچیانجانجان‌افشانجانانجانبازانجاندارانجانورانجانیانجاودانجاویدانجاهلانجبارانجبانجبرانجبریانجرجانجریانجزع‌کنانجست‌زنانجغرافی‌دانجغرافی‌دانانجفتک‌پرانجلوه‌کنانجمارانجمجمه‌دارانجمکرانجنابانجنانجنبانجنت‌مکانجنگاورانجنگ‌زدگانجنگلبانجنیانجوانجوانمردانجواهرنشانجوجه‌گردانجوزجانجوشانجولانجوندگانجوهرافشانجوهردانجویانجهادگرانجهازبرانجهانجهان‌پهلوانجهانگردانجهودانجیرانجیغ‌زنانجیغ‌کشانچاخانچادگانچاکرانچالدرانچایمانچراغانچراغ‌بارانچراغدانچرب‌زبانچرت‌زنانچرخانچرخ‌زنانچرندگانچشم‌چرانچشمک‌زنانچکامه‌سرایانچکانچمدانچمرانچنارانچنانچندانچنگ‌نوازانچوپانچوپانانچوگانچهارپایانچیدمانچیستانچینه‌دانچینی‌فروشانحاجبانحاسدانحافظانحتی‌الامکانحج‌گزارانحرامیانحرمانحسدورزانحسودانحقوقدانحقوق‌دانانحکمرانحکومت‌گرانحمایتگرانحنابندانحورانحیانحیرانحیوانحیوانانخاصانخاطرنشانخاقانخاکدانخاکسارانخاکیانخانخاندانخانمانخاورانخبررسانخبرنویسانختنه‌سورانخداوندانخدایگانخدمتکارانخدمتگزارانخذلانخرازانخراسانخرامانخرانخرخرکنانخرخوانخردمندانخروس‌خوانخروشانخریدارانخزانخزندگانخسته‌جانخسرانخسروانخش‌خش‌کنانخطابه‌خوانخطاطانخطبه‌خوانخطیبانخفتگانخفقانخلبانخلوتیانخمیازه‌کشانخمیردندانخندانخنده‌کنانخنیاگرانخواجگانخوارزمشاهیانخوانخوانندگانخواهانخواهرانخوبانخودرودارانخودمانخورشیدپرستانخورندگانخوزستانخوش‌الحانخوش‌بیانخوش‌خوانخوش‌خوشانخوش‌زبانخوش‌گذرانخوش‌گمانخوک‌چرانخون‌چکانخویشاوندانخیابانخیررسانخیزراندادستاندادگاندارالقرآنداستانداستان‌گویانداغاندالانداماندامغاندامن‌افشاندامن‌کشاندانشمنداندانشوراندانندگانداوراندایگاندبستاندبیراندبیرستاندپارتماندترمیناندخاندختراندرافشاندرباندربنداندرب‌وداغاندرخشاندردمنداندرست‌پیماندرس‌خواندرشت‌استخواندرفشاندرماندرندگاندروازه‌باندرودگراندروغ‌گویاندرویشاندریانورداندژباندست‌افشاندستاندست‌فرماندست‌گرداندستورنویساندستیاراندسیسه‌بازاندشتستاندشمناندعاخواندعاخواناندعاگویاندف‌زناندکاندکان‌داراندگراندلاکاندلبراندلبرکاندلسوزاندل‌شدگاندل‌نگراندلیجاندلیراندم‌داراندنداندندان‌پزشکاندنیامداراندواندوچنداندودماندورافتادگاندوراندوربرگرداندوزیستاندوستاندوستداراندولت‌خواهاندولت‌مداراندولت‌مرداندهاندهستاندهقاندهقاناندهگاندهل‌زناندیدباندیدگاندیده‌باندیگراندیلماندیوارنویساندیواندیوان‌سالاراندیوانگانذکرگویانذوق‌کنانرادانرادمردانرادیانرازدانراست‌گویانرامشگرانرانراندگانراندمانراویانراهبانراه‌بندانرایگانرأس‌السرطانربادهندگانرجحانرجزخوانرجزگویانرحمانرخشانرزم‌جویانرسالت‌پیشگانرستورانرصدگرانرضاخانرضایتمندانرضوانرفتگانرفسنجانرقاصانرقصانرقص‌کنانرکاب‌زنانرمانرمزخوانرمضانرندانرنگرزانرنگین‌پوستانرنگین‌کمانروانروان‌‌خوانروان‌درمانروان‌گردانروبانروحانیانروزبهانروزگارانروزنامه‌خوانروزنامه‌نگارانروزه‌گیرانروزی‌رسانروسی‌زبانروشن‌بیانروشن‌روانروضه‌خوانروغن‌دانروگردانرولانرومانرویانروی‌گردانرهبانرهبرانرهروانرهگذرانریاضی‌دانریاضی‌دانانریاکارانریحانریزانریسانریسمانریش‌سفیدانریعانریگدانریگستانرئیسانزابلستانزابن‌شناسانزادگانزارعانزاری‌کنانزاغانزاکانزاکانیانزانزانوانزانیانزاولستانزاهدانزاهدیانزایرانزایمانزایندگانزائرانزباله‌دانزبانزبان‌دانزبان‌دانانزبان‌شناسانزبردستانزبونانزخم‌زبانزرافشانزرسانزرفشانزرفشانانزرقانزرگرانزرنشانزعفرانزغالدانزمامدارانزمانزمزمه‌کنانزمستانزمین‌دارانزنانزنبورانزنجانزنخدانزندانزندانبانزندگانزندیانزورچپانزوزه‌کشانزوزه‌کنانزهدانزیانزیدانزینسانژیانساحرانساختمانساربانساربانانساززنانسازمانساسانساسانیانسالیانسامانسامانیانسایبانسایه‌بانسبحانسبزپوشانسبزه‌میدانسبلانسپاهانسپه‌ساﻻرانسپیدانستارانستارخانستارگانستایش‌کنانستمکارانستمگرانستوانستورانستوربانسجده‌کنانسجستانسحرگاهانسحرگهانسخت‌پوستانسخت‌جانسخنانسخن‌دانسخن‌رانسخن‌سرایانسخن‌گویانسخنورانسرانسراوانسربازانسربدارانسرپاسبانسرپایانسردارانسرطانسرفرازانسرفه‌کنانسرگردانسرگروهبانسرگین‌غلتانسرمدانسرمه‌دانسروانسرودخوانسروستانسریانسست‌بنیانسست‌پیمانسکانسلامانسلجوقیانسلطانسلفچگانسلمانسلوکیانسلیمانسمعانسمنانسمنگانسمنوپزانسمیرانسنانسنبلانسنت‌گرایانسنجابیانسندانسنگ‌پرانسنگدانسنگربانسنگستانسوارانسوداگرانسودانسودرسانسورانسورچرانسوریانسوزانسوزنبانسوسوزنانسولقانسوهانسیارانسیاست‌بازانسیاست‌گذارانسیاست‌مدارانسی‌ان‌انسیرجانسیروانسیستانسی‌سنگانسیفانسیلانسیمانسیمبیانسینه‌زنانشاتوبریانشاخک‌دارانشادانشادروانشادگانشادمانشارلاتانشاطرانشاعرانشاگردانشامگاهانشاهنامه‌خوانشایانشایگانشأنشبانشبانگاهانشبروانشبستانشبیه‌خوانشتابانشترانشتربانشترچرانشترسوارانشرقیانشروانشریانششکلانشعبانشعرخوانشعرخوانانشعوبیانشکاربانشکرافشانشکرستانشکرفشانشکم‌چرانشمعدانشمیرانشناکنانشورستانشوکرانشوهرانشهرانشهربانشهرستانشهریارانشهسوارانشهوت‌رانشهیدانشیبانشیبانیانشیخانشیرخوارگانشیردانشیروانشیرین‌بیانشیطانشیمیدانصابرانصاحب‌الزمانصاحبانصاحبقرانصاحب‌نظرانصبحگاهانصبوحیانصحبت‌کنانصحراگردانصحرانوردانصدچندانصدگانصربستانصفاریانصفوانصفویانصفیرکشانصنعانصنعت‌گرانصوفیانصیادانضجه‌کنانضمانطالبانطالقانطبرستانطخارستانطغیانطلبکارانطواف‌کنانطوفانطیلسانعاشقانعاشورائیانعالمیانعبادت‌کنندگانعباسیانعثمانعثمانیانعدنانعدوانعرابه‌رانعربستانعرشیانعرفانعروسک‌گردانعریانعزیزانعصازنانعصیانعطارانعطرافشانعطشانعظیم‌الشأنعقدکنانعکس‌برگردانعلامت‌خوانعمانعمرانعنانعنبرافشانعنفوانعنوانعیارانعیانغازچرانغرانغرش‌کنانغرغرکنانغزل‌خوانغزنویانغفرانغلتانغلیانفاتحه‌خوانفارسی‌زبانفراخوانفراوانفراهانفرزندانفرقانفرمانفروزانفرهنگستانفریادکنانفسنجانفغانفقدانفقیرانفلانفلاورجانفنجانفورانفیزیک‌دانفیلبانقابل‌اطمینانقابل‌بیانقابل‌درمانقایق‌رانقبادیانقبرستانقدرت‌مدارانقدردانقدسیانقدم‌زنانقرانقربانقرقیزستانقزاقستانقصرانقطرانقطره‌چکانقلمدانقلیانقندانقوچانقهرمانقهقهه‌زنانقیطانکاپیتانکاتالانکاتبانکاردانکارگرانکارگردانکارگزارانکارمندانکاروانکاشانکامرانکاوارانکتاب‌خوانکتانکتمانکرانکردستانکرمانکروبیانکسانکشان‌کشانکشاورزانکشتیبانکشسانکلانکماجدانکماکانکمانکم‌توانکمک‌خلبانکمک‌رسانکنعانکنیزانکودکستانکوهانکوهسارانکوهستانکهکشانکیانکیانیانکیسه‌تنانکیسه‌دارانکیوانکیهانگاوچرانگاوزبانگچسارانگذشتگانگرانگران‌جانگربه‌سانانگرجستانگردکانگرده‌افشانگرفتارانگرگانگروگانگروهانگروهبانگریانگریبانگریزانگریه‌کنانگشاده‌زبانگفتمانگل‌افشانگلایه‌کنانگلپایگانگلدانگل‌ریزانگلستانگمانگناهکارانگنبدانگنه‌کارانگورستانگوسفندانگوسفندچرانگوشت‌خوارانگوهرافشانگویانگهرافشانگیاهانگیسوانگیلانلاحول‌کنانلارستانلاریجانلامکانلاهیجانلبنانلبیک‌گویانلردگانلرزانلرستانلسانلغزانلقمانلگدپرانلنکرانلنگانلنگان‌لنگانلواسانلوکوموتیورانلویزانلهستانله‌له‌زنانلیقوانلی‌لی‌کنانلیوانﻻرستانﻻریجانﻻهیجانمادیانمازندرانماکانماکیانمالباختگانمامانماهانمأمورانمبارزانمبشرانمتخصصانمتعلقانمتکدیانمتکلمانمتلک‌پرانمجارستانمجاورانمجاهدانمجتهدانمجردانمجله‌خوانمجمع‌البیانمجهول‌المکانمحبانمحرمانمحیط‌بانمخروطیانمدبرانمددرسانمراجعانمرثیه‌خوانمرجانمردانمرزبانمرکبدانمروانمریدانمریوانمزدورانمزه‌پرانمژگانمژه‌دارانمسافرانمستحقانمستضعفانمستمندانمسکرانمسلمانمسلمانانمصیبت‌خوانمظانمعاشرانمعاصرانمعاندانمعتقدانمعرکه‌گردانمعلمانمغولستانمغیلانمفاتیح‌الجنانمفسدانمفسرانمقتولانمکانمکتومانمکرمانمگانمگردانمگسانملازمانملامت‌کنانملامتیانملحدانملوانملوکانمنارجنبانمنانمنجمانمنکرانمن‌من‌کنانموبدانموتورسیکلت‌رانموحدانمورچگانموسیقی‌دانمولودخوانمولیانمویه‌کنانمهاجرانمهترانمهجورانمهرانمهربانمهرگانمهره‌دارانمهستانمهمانمؤسسانمؤمنانمیانمی‌توانمی‌خوارانمی‌خوارگانمیدانمیزانمیزبانمیزبانانمیشیگانمیعانمیکائیلیانمیگسارانمیلانمیل‌گاردانمینی‌بوس‌رانمیهمانناآگاهاننابخرداننابسامانناتوانناجوانمردانناجیانناداننارنجستانناسزاگویانناصرانناظرانناعقلاننافرمانناکسانناگذرانناگهاننالانناله‌کناننام‌آوراننامداراننامسلمانناموراننامهرباننامه‌رساننامیزاننانناوبانناودانناوگانناهمخوانناهمساننایباننایب‌قهرماننائباننثرنویساننجاراننجراننجواکناننحلاننخجواننخلستاننردباننرگساننرم‌تناننرم‌زباننریماننزدیکاننسخه‌نویساننسلاننسواننسیاننشاننصراننظامیاننظردهندگاننعره‌زناننعره‌کشاننعل‌بنداننعماننعیماننغمه‌خواننفس‌زناننقاداننقدکنندگاننقش‌جهاننقشه‌خواننقصاننقل‌مکاننکته‌داننگاراننگارستاننگاهباننگراننگهباننمازخواننمایاننمکداننمی‌تواننواخواننوازاننوازش‌کناننوآموزاننوبختیاننوبراننوبنیاننوبهاراننوجواننوحه‌خواننوحه‌کناننورافشاننورباراننوریاننوزاداننوساننوشرواننوشیرواننوغاننوقاننوکراننویسندگاننویسه‌خواننهارخوراننهالستاننهاننهاندانگاننهبنداننهرواننیازمنداننیاکاننی‌انباننیاوراننیایش‌کناننیرومنداننیساننیستاننیکاننیک‌پایاننیمه‌جانوابستگانواتیکانواجدانواژگانوالدانوانوجدانوجه‌الضمانورزشکارانوزوزکنانوزیرانوقت‌گذرانویراستارانویرانویرایش‌گرانویلانویلچررانهارونیانهاشمیانهاگدانهامانهاماورانهانهتل‌دارانهجرانهخامنشیانهذیانهراسانهرمانهرمزگانهزارانهزاردستانهزارگانهفت‌آسمانهق‌هق‌کنانهلاکوخانهلهله‌کنانهمانهمانسانهم‌پوشانهم‌پیمانهم‌جنس‌بازانهم‌جنس‌گرایانهمچنانهمخوانهم‌داستانهمدانهمدانیانهم‌درسانهمدستانهمراهانهم‌رزمانهم‌زبانهم‌زمانهمسانهم‌سرایانهم‌شأنهم‌عنانهمفکرانهمکارانهم‌کیشانهمگانهمگنانهمه‌چیزدانهندوانهندوستانهندیجانهنرستانهنرمندانهوادارانهوسرانهوشمندانهوهوکنانهیاهوکنانهیأت‌وزیرانهیجانیاتاقانیادمانیارانیاری‌رسانیاقوت‌نشانیخ‌بندانیخدانیرقانیزدانیزیدیانیعقوبیانیکانیک‌درمیانیک‌زبانیک‌زمانیکسانیک‌میزانیگانیمانیونان  ئن  پنگوئنخائنخزائنژوئنسیتروئنقرائنکائنمدائنمطمئننامطمئن  بن  ابنبنبیدبنتنکابنسوربنکاربنکربنگلبنلبنناصربنهیدرات‌کربنهیدروکربن  پن  اپنژاپنکوپن  تن  افراختنافراشتنافروختناقامت داشتنانباشتنانداختناندوختنانگاشتنآبستنآتنآراستنآشفتنآغشتنآموختنآمیختنآنتنآویختنآهیختنباختنبازداشتنبازگشتنبازگفتنبازیافتنبافتنبایستنبتنبرافراختنبرافروختنبرانگیختنبرآشفتنبرپاداشتنبرپاساختنبرتافتنبرخاستنبرداشتنبرگشتنبرنداشتنبستنبولتنپادتنپختنپذیرفتنپرداختنپنداشتنپیراستنتاختنتافتنتنتوانستنتهمتنجستنختنخواستنخویشتنداشتندانستندرآمیختندرآویختندربرداشتندررفتندرگذشتندرگرفتندرنگرفتندریافتندوختنرستنرشتنرفتنرویین‌تنروئین‌تنریختنزیستنساختنسرتافتنسررفتنسرشتنسوختنشایستنشتافتنشستنشکافتنشکستنشکفتنشناختنفراگرفتنفروبستنفروتنفروختنفروریختنفرهیختنفریفتنکارتنکاستنکاشتنکشتنکوفتنکیلوتنگداختنگذشتنگرفتنگریختنگریستنگسستنگشتنگفتنگماشتنماراتنمتنمقررداشتنمکروه‌داشتنناآمیختنناگسستنناگفتننانوشتننایافتننپختننپذیرفتننپرداختننپیوستننتوانستننخواستننداشتنندانستننرفتننرم‌تننساختننسوختننشستننشکافتننشکستننشکفتننشناختننفروختننکاستننکاشتننگاشتننگاه‌داشتننگداختننگذاشتننگذشتننگرفتننگریستننگشتننگفتننگماشتننگه‌داشتنننگاشتنننواختنننوشتننواختننوشتننهفتننیوتننیافتننیاموختننیانداختننیفراشتننیفروختننینداختنواداشتنوارفتنواشنگتنوررفتنوظیفه‌داشتنوفاداشتنیارستنیافتنیادگرفتنیاری‌گرفتن  جن  بروجنجنلجنمستهجنوجن  خن  بی‌سخنخوش‌سخنسخنشکرسخنگلخنناخنهم‌سخنیک‌سخن  دن  اثبات‌نشدناجراشدناردنافتادنافسردنافشاندنافکندناندیشیدنایستادنآب‌کردنآرمیدنآزردنآزمودنآسودنآشامیدنآفریدنآکندنآگاهاندنآلودنآماسیدنآمدنآمرزیدنآوردنباریدنبازایستادنبازگرداندنبازگشودنبازماندنبالیدنبخشیدنبدنبرافتادنبرآوردنبرپانمودنبرچیدنبردنبرشمردنبرگرداندنبرگزیدنبرنهادنبریدنبلعیدنبن‌لادنبودنبوسیدنبوییدنبوئیدنبی‌تمدنپاشیدنپالاییدنپالودنپاییدنپراکندنپراندنپرستیدنپرسیدنپروراندنپروردنپریدنپژمردنپژوهیدنپسماندنپسندیدنپلاسیدنپوساندنپوسیدنپوشاندنپوشانیدنپوشیدنپوییدنپیچاندنپیچیدنپیمودنتاباندنتابیدنتاراندنتازاندنتبدیل‌شدنتپاندنتپیدنتراشیدنترساندنترسیدنترکاندنترکیدنتکاندنتمدنتنیدنتوپیدنجردنجنباندنجنبیدنجنگیدنجوشاندنجوشیدنجویدنجهاندنجهیدنچاپیدنچاییدنچپاندنچپیدنچدنچرخاندنچرخیدنچریدنچزاندنچسباندنچسبانیدنچسبیدنچسیدنچشاندنچشیدنچکاندنچکیدنچلاندنچیدنخاراندنخاریدنخراشیدنخرامیدنخروشیدنخریدنخزیدنخسباندنخسبیدنخشکاندنخشکانیدنخشکیدنخمیدنخنداندنخندیدنخواباندنخوابیدنخواندنخوراندنخوردنخونین‌بدنخیساندندادندرآمدندرآوردندرخشیدندررسیدندرماندندرنوردیدندرنیامدندرنیاوردندریدندزدیدندمیدندواندندوشیدندیدنراندنربودنرساندنرسانیدنرسیدنرقصاندنرقصیدنرمیدنرنجاندنرنجیدنرونهادنروییدنرویانیدنروئیدنرهاندنرهانیدنریدنریسیدنزادنزاریدنزاییدنزائیدنزدنزدودنزیادشدنزیبیدنژولیدنسابیدنساخته‌شدنساززدنساییدنسائیدنسپردنستاندنستانیدنستاییدنستائیدنستدنستردنستودنسد‌‌کردنسراییدنسرباززدنسربریدنسرپیچیدنسرتابیدنسرخوردنسردادنسرنهادنسرودنسوارشدنسودنسوزاندنسوزانیدنسوسوزدنشاشاندنشاشیدنشتابیدنشدنشکوفانیدنشکوفیدنشکوهیدنشماردنشمردنشناساندنشناسانیدنشنودنشنیدنشوراندنشورانیدنشوریدنصدازدنطلبیدنعدنغریدنغلتاندنغلطانیدنغلطیدنغنودنفاسدشدنفانی‌شدنفتادنفراخواندنفرادادنفراموش‌شدنفراموش‌نشدنفربه‌شدنفرساییدنفرستادنفرسودنفرسوده‌شدنفرمودنفروبردنفروکردنفرونشاندنفسردنفشاندنفشردنفهماندنفهمانیدنفهمیدنقاپیدنقبولاندنقلم‌زدنکاویدنکبودشدنکردنکرگدنکشاندنکشیدنکندنکوبانیدنکوبیدنکوچاندنکودنگاییدنگداخته‌شدنگدازیدنگذاردنگذراندنگراییدنگرائیدنگرداندنگردانیدنگردآمدنگردآوردنگردنگردیدنگرویدنگریان‌شدنگریاندنگزاردنگزیدنگستراندنگسترانیدنگستردنگشادشدنگشادنگشودنگلنگدنگماردنگم‌شدنگنجاندنگنجانیدنگنجیدنگندیدنگودشدنلادنلرزاندنلرزانیدنلرزیدنلغزاندنلغزانیدنلغزیدنلگدزدنلمیدنلندنلنگیدنلولیدنلیسیدنماسیدنمالیدنماندنمانع‌شدنماهرشدنمایل‌شدنمتحدشدنمتحول‌شدنمتقاعدشدنمتمدنمرتدشدنمردنمزاحم‌شدنمشتعل‌شدنمطرح‌شدنمعادنمعدنمقایسه‌شدنمکیدنمنتظرشدنمنفجرش
/ 5 نظر / 20078 بازدید

هم قافیه ها مختوم به حرف ش

 اش  اراذل‌و‌اوباشارتعاشاسکواشاسیدپاشاشکال‌تراشاغتشاشالماس‌تراشامشی‌پاشاوباشآب‌پاشآزادباشآسمان‌خراشآشآش‌ولاشآماده‌باشبت‌تراشبذرپاشبزباشبشاشبهانه‌تراشبیدارباشپاداشپرتلاشپرخاشپرخراشپیکرتراشپیکره‌تراشتاشتراشتلاشجگرخراشجواهرتراشچوب‌تراشخاشخراشخشخاشخفاشخودتراشخوش‌تراشداداشداشدانه‌اشدشمن‌تراشدل‌خراشدلیل‌تراشدورباشراشرنگ‌پاشریش‌تراشریشه‌اشسم‌پاشسنگ‌تراشسینه‌اششاباششادباششاششکرپاششن‌پاشعیاشفاشفحاشفراشفروپاشقزلباشقلم‌تراشقماشکارواشکاشکفاشکنکاشگلاب‌پاشگوش‌خراشگهرتراشلاشلواشماشمجسمه‌تراشمدادتراشمعاشمماشمیوه‌اشنجاشنعل‌تراشنقاشنمک‌پاشهزینه‌تراشیواشیواش‌یواش   بش   پرجنبشتابشجنبشحبشدونبشنبش   پش   پرتپشتپششپشطپش   تش   ارتشآتشپرستشمفتش   جش  رنجشسنجشقابل‌سنجشبچشپیچشباغ‌وحشتوحشحیات‌وحشفاحشفحشفواحشمتوحشموحشوحشاثربخشاحسان‌بخشاستحکام‌بخشاستمراربخشاطمینان‌بخشاعتمادبخشافاقه‌بخشالتیام‌بخشالهام‌بخشامتیازبخشامیدبخشانرژی‌بخشانضباط‌بخشانگیزه‌بخشایده‌بخشایمنی‌بخشآذرخشآذین‌بخشآرام‌بخشآرامش‌بخشآزادی‌بخشآسایش‌بخشآگاهی‌بخشبازپخشبخشپاس‌بخشپایان‌بخشپخشپیروزی‌بخشتاج‌بخشتأثیربخشتجلی‌بخشتحرک‌بخشتحقق‌بخشتحکیم‌بخشتداوم‌بخشتسکین‌بخشتسلا‌بخشتسلی‌بخشتعادل‌بخشتعالی‌بخشتکامل‌بخشتوان‌بخشثبات‌بخشثمربخشجان‌بخشجهان‌بخشجهت‌بخشچرخشحیات‌بخشخدابخشخشخش‌خشخطابخشدادبخشدرمان‌بخشرادیوپخشرخشرضایت‌بخشروان‌بخشروح‌بخشروحیه‌بخشروزی‌بخشروشنایی‌بخشروشن‌بخشروشنی‌بخشرونق‌بخشرهایی‌بخشزضایت‌بخشزندگی‌بخشزیان‌بخشزینت‌بخشسامان‌بخشسعادت‌بخشسودبخششادی‌بخششفابخشصفابخشطراوت‌بخشعطابخشعینیت‌بخشفرح‌بخشقوام‌بخشگرمابخشگرمی‌بخشلذت‌بخشمسرت‌بخشنتیجه‌بخشنجات‌بخشنزهت‌بخشنشاط‌بخشنعمت‌بخشنویدبخشنیروبخشوحدت‌بخشهستی‌بخشهویت‌بخش   دش  بنگلادشچندشدشگردش   رش  آرشبارشبرشپذیرشپرشپرورشترشتفرشچلوخورشخارشخورشخوش‌برشسرشسفارشسنگ‌فرششمارششورشعرشغرشفرشقابل‌گسترشکم‌ارزرشگزارشگسترشگوارشلیموترشمنفرشنگارشنگرشیورش   زش  ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10625 بازدید

هم قافیه ها مختوم به حرف ژ

 اژ  آلیاژآوانتاژبانداژپاتیناژپاساژپرتیراژپرسوناژپرفراژپلاژپمپاژتکواژتیتراژتیراژدکوپاژدوبلاژرگلاژژاژشوفاژکورتاژگاراژماساژمتراژمونتاژواژولتاژ  بژ  بژ  دژ  دژشاهین‌دژ  رژ  دشارژژرژشارژ  کژ  کژ  لژ  لژ  نژ  میکل‌آنژ  وژ  کوژنروژ  یژ  بی‌پرستیژپرستیژ
/ 0 نظر / 753 بازدید

هم قافیه ها مختوم به حرف پ

 اپ  پاپتاپچاپرادیوتراپسوپاپفتوشاپفیزیوتراپکاپکافی‌شاپکیف‌قاپلپ‌تاپ  تپ  استپ  رپ  شارپکرپهارپرپ  کپ  میکروسکپ  گپ  گپ  لپ  آلپلپ  مپ  استامپپلمپپمپکمپلامپﻻمپموتورپمپواترپمپ  وپ  ایزوتوپتلسکوپتوپتیوپسوپکلوپلاپاراسکوپمیکروسکوپمینی‌ژوپویدیوکلوپویدئوکلوپ  یپ  اکیپپایپپلیپپیپتایپتریپتیپجیپخوش‌تیپزیپسرتیپفیلیپکلیپ
/ 0 نظر / 1968 بازدید

هم قافیه ها مختوم به ظ

مختوم به ظ حظوعظلفظظتلف حفاظلحاظالفاظاستحفاظ  مستحفظخداحافظخواجه حافظبافت محافظ   محفوظمحظوظملحوظملفوظنعوظ  غلیظرنگ غلیظفحش غلیظتغلیظ  حفظغِیظ  واعظحافظمحافظ
/ 0 نظر / 344 بازدید

هم قافیه ها مختوم به ط

مختوم به ط بساطحیاطصراطلِواطنشاطمحاطمخاطنقاط خبطربطضبطقحطشرطفرطخلط  بسطشرح و بسطقسطپیش قسطسِقطخِلط مرتبطمنضبطمنبسطمختلطعدد مختلطمتوسّطسرعت متوسطموج متوسط اوساطاخلاطاسقاطاغلاطاقساطالواطافراطمحتاطخرّاطاطخطخیاط  توسطتسلط خطشط  رابطساقط  احتیاطاختلاطارتباطانبساطانحطاطانضباطاستنباط بسیطمحیطبهداشت محیطافراط و تفریطتخلیطتفریطتقسیط  ربطبی ربطذی ربطرادیوضبطحرف ربطخط و ربطحرف بی ربط روابطتجدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 738 بازدید

هم قافیه ها مختوم به ضاد

مختوم به ض تبعیضتعریضتعویضتفویضمستفیض حضیضخط عریضسر مریضضد و نقیضاوج و حضیض اعراضاغراضاغماضامراضمرتاضقابل اغماض  تمارضتناقضتعارضتعرّضآب حوض  غرَضمرضعوضبلاعوض معروضمفروضمقروضعلم عروض  عوارضعرایضفرایضمتناقض  ارضقبضنبضمحضعرضفرضقرضنقض  بیاضفیّاض  مغرضمتعرض  معرضابیض  منقبضمعترضمنقرض عارضناقضغامض   بغضحوضفیض  عریضمریضنقیض  عَروضقبوضقروض به محضتاریکی محضدروغ محض  اعتراضانقباضانقراض  برفرضهم عرضکم عرض
/ 0 نظر / 874 بازدید

هم قافیه ها مختوم به جیم

مختوم به ج پنجرنجزودرنجآرنجترنجدسترنجبغرنجشطرنجخانة شطرنجصفحه شطرنجمهرة شطرنجمسئلة بغرنج اوجنقطة اوجتفرّجزوجعددزوجفوجموجریزموجطول موجعددموجتموجتشنج کجبار کجبیل سرکجخط کجدست کجدَم کجراه کجسرکجمیخ سرکجلجفلجمُزدوجمُعوجکج و مُعوج باجتاجمحتاجمایحتاجاستنتاجحجاجاعوجاجخاجتاراجحراجخراجاخراجاستخراجخرّاجورّاجمعراجزاجمزاجصفراوی مزاجمتلون مزاجتلون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1396 بازدید

هم قافیه ها مختوم به ث

مختوم به اث    مختوم به یث   اثاثاحداثجدیدالاحداثمیراثوُرّاثاناث   خبیثاحادیثحدیثعلم حدیثتثلیثتأنیث مختوم به وث    مختوم به لث   حدوثموروثمبعوث   ثالثبیمة شخص ثالثشخص ثالث   سایر مختوم به ث عبَثمبحثمبعثعیدمبعثمثلثمؤنثمخنث مباحثحوادثآبستن حوادثبیمة حوادثستون حوادثحادثوارثباعث خبثثلثبحثجرّ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 401 بازدید