# قلب

هم قافیه ها مختوم به حرف ب

 آب  انگلیسی‌مآبآببی‌آبپرآبتجددمآبتقدس‌مآبدرویش‌مآبراه‌آبرمانتیک‌مآبضدآبمآبمتجددمآبمقدس‌مآبنزاکت‌مآب  اب  اتاق‌خواباجتناباحباباحتجاباحتساباحزاباربابارتکابارزیابارعاباسباباستحباباسطرلاباصحاباصطرلاباضطراباطناباعتصاباعجاباعراباعصاباعقابافراسیاباقطاباکتسابالتهابالقابام‌الکتابانتخابانتسابانتصابانسابانشعابانقلاباولوالألبابایاب‌و‌ذهابایجابآب‌وتابآدابآسیابآفتاببابباحجاببازاریاببازتاببازیاببدحجاببدحساببدخواببرفاببشقاببلاجواببناببی‌ارباببی‌اعراببی‌التهاببیتاببی‌تاببی‌جواببی‌حجاببی‌حساببی‌خواببی‌شتاببی‌لعاببی‌نقابپایابپراضطرابپرالتهابپرتابپرخوابپرشتابپسابپنجابپیشابتابتالابتب‌وتابتختخوابتصفیه‌حسابتلخابتیزابثوابجذابجنابجوابجوجه‌کبابجورابجهت‌یابچکابچلوکبابحاضرجوابحبابحجابحسابحقیقت‌یابخانه‌خرابخرابخرده‌حسابخشابخضابخطابخطایابخوابخوشابخوش‌حسابخوش‌خوابخوش‌رکابخونابدارابدروغ‌یابدریابدق‌البابدوشابدوغابدولابدیریابذهابذی‌حسابربابرختخوابردیابرقابرکابره‌یابریشه‌یابزاویه‌یابزبابزردابزریابزودیابسحابسرابسرخابسردابسنجابسنگ‌سابسهرابسیرابسیلابسیمابشادابشبابشب‌تابشتابشرابشرفیابشکرابشورابشهابصحابصوابطلابطنابعالمتابعالی‌جنابعتابعذابعقابعلی‌الحسابعنابغرابغرقابغلط‌یابغیابفارابفاریابفاضلابفلزیابقابقصابقطابقلابکارتن‌خوابکامیابکبابکتابکذابکژتابکمیابگردابگرمابگلابگندابگورابگهرتابلباس‌خوابلعابماشین‌حسابماهتابمبادی‌آدابمجابمحرابمذابمردابمستجابمسیریابمضرابمعنایابمکان‌یابمنجلابموقعیت‌یابمهابمهارت‌یابمهتابمهرابمیرابمینابمین‌یابنابنابابناحسابناصوابنایابنخوابنصابنظریابنقابنکته‌یابنوابنورتابواژه‌یابوهابهزینه‌یابهنجاریابیوم‌الحساب  ئب  ابوالعجائبصائبعجائبغائبمصائبنائب  با  بی‌سببسببمسبب  تب  تبترتبکاتبکتبمترتبمراتبمرتبمکاتبمکتبنامرتبهم‌مکتب  جب  بوالعجببی‌مواجبتعجبحاجبحجبرجبعجبمتعجبمستوجبمنتجبمواجبموجبواجبوجب  حب  بی‌صاحبتصاحبحبصاحبمحبمستحبمصاحب  خب  خبمنتخب  دب  ادبباادببی‌ادبدبمحدبمؤدب  ذب  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6923 بازدید