هم قافیه ها مختوم به حرف ض

  ئض 

فرائض

  اض 

استقراض
اعتراض
اعراض
اغراض
اغماض
اقراض
امراض
انقباض
انقراض
بیاض
بی‌اغماض
ریاض
فیاض
مرتاض
مقراض

  بض 

قابض
قبض
منقبض
نبض

  حض 

محض

  رض 

ارض
الغرض
برفرض
بلامعارض
بی‌غرض
بی‌معارض
پر‌تعارض
پیش‌فرض
تعارض
تعرض
تمارض
عارض
عرض
عوارض
غرض
فرض
فی‌الارض
قرض
متعارض
متعرض
مرض
معارض
معترض
معرض
مغرض
مقرض
منقرض
هم‌عرض
یوم‌الارض

  عض 

بعض

  غض 

بغض

  قض 

پرتناقض
تناقض
متناقض
ناقض
نامتناقض
نقض

  مض 

غامض

  وض 

بلاعوض
بی‌عوض
حوض
عروض
عوض
عیوض
غموض
فیوض
قبوض
معروض
مفروض
مقروض
هفت‌حوض

  یض 

پرفیض
تبعیض
تعریض
تعویض
تفویض
حضیض
حیض
عرایض
عریض
غرایض
فرایض
فیض
مریض
مستفیض
نقیض

/ 1 نظر / 2034 بازدید
فروش vpn

فروش و پشتيباني تخصص ماست. امنيت شما تخصص ما هست با سرويس هاي ما به راحتي و خيالي آسوده به گشت و گذار در اينترنت بپردازيد http://mgqgcc.com/