هم قافیه ها مختوم به ه

مختوم به اه

دستگاه
پرتگاه
بزمگاه
رزمگاه
شرمگاه
قتلگاه
قعر چاه
پر کاه
دلو چاه
سر چاه
لب چاه
سر راه
سربراه
سر پناه
شبکلاه
کجکلاه تباه
پناه
پگاه
نگاه
سپاه
سه راه
سه گاه
رفاه
سیاه
گیاه
کلاه
گناه
گواه بارگاه
باشگاه
پا بماه
پاسگاه
پادشاه
پایگاه
جایگاه
خانقاه
دادگاه
زادگاه
راه راه
شامگاه
شاهراه
گاه گاه
ناآگاه
خاستگاه
آب چاه آگاه
ناگاه
آنگاه
جانکاه
بنگاه
بیگاه
بی راه
بدخواه
تنخواه
پنجاه
درگاه
هرگاه
گهگاه
افواه
همراه
دلخواه
اکراه
گمراه
کوتاه
روباه بندرگاه
پناهگاه
نهانگاه
هواخواه
چراگاه
چرخ چاه
خرمنگاه
خلوتگاه
درمانگاه
روانکاه
سحرگاه
لنگرگاه
سق سیاه
شبانگاه
قرارگاه
کمینگاه
گردشگاه
ورزشگاه
گلوگاه
وعده گاه
قدکوتاه
نفت سیاه
نژاد سیاه ایستگاه
زیستگاه
دیدگاه
گیجگاه
بی پناه
بی گناه
دین پناه
میزراه
پیشگاه  آه
باه
جاه
چاه
خواه
راه
شاه
کاه
گاه
ماه  اندرزگاه
بد و بیراه
پرستشگاه
پرورشگاه
پژوهشخواه
پژوهشگاه
تبعیدگاه
تخته سیاه
ترقی خواه
تعمیرگاه
تفرجگاه
توقفگاه
جریان دادگاه
جهان پناه
جولانگاه
تنقیة چاه
چهارحلقه چاه
خردل سیاه
رفیق نیمه راه
زنبور سیاه
سر بزنگاه
سرپرست کارگاه
شب اول ماه
شهادتگاه
طلای سیاه
عدالتخواه
کمرکش راه
لبة کلاه
مسئول فروشگاه
نمایشگاه   آرامگاه
آزادراه
جان پناه
چهار گاه
چهار راه
وامخواه
خوابگاه
دانشگاه
زایشگاه
کارآگاه
شاهنشاه  آب سیاه
آب زیرکاه
آبریزگاه
آرایشگاه
آزمایشگاه
آسایشگاه
آزادیخواه
آموزشگاه
خاطرخواه
خواه و ناخواه
سالار سپاه
داستان کوتاه
چای سیاه
کار سیاه
کارنامة سیاه
گاه و بیگاه
ناخودآگاه
باز شدن راه
بازار سیاه
بازداشتگاه
کاغذ سیاه
باند فرودگاه
پاشنه کوتاه
پالایشگاه
تابش جسم سیاه هیچگاه
نیمه راه
نیروگاه
نیک خواه
میعادگاه
شیرخوارگاه
بی گل و گیاه
پیشابراه   اشتباه
انتباه
خیرخواه
خیمه گاه
دل آگاه
بزنگاه
تکیه گاه
دل سیاه
دلبخواه
بهمراه  اسفند ماه
اقامتگاه
اقتصاد رفاه
پیوندگاه
تمشک سیاه
جسم سیاه
چشم براه
خرس سیاه
شکارگاه
عبادتگاه
زیارتگاه
قصة کوتاه
گرفتن ماه
میدانگاه
ندامتگاه
نشیمنگاه  خود خواه
خود آگاه
اردوگاه
بزرگراه
پلیس راه
ترب سیاه
فرودگاه
فروشگاه
قربانگاه
کشتارگاه
کنکور دانشگاه
مدیر فروشگاه
موج کوتاه  برج فرودگاه
پشت و پناه
جمهوری خواه
حروف سیاه
دورة کلاه
مدتی کوتاه  تهیگاه
دمسیاه
صبحگاه
عمق چاه
گذرگاه   کوره راه
پول سیاه
توت سیاه
توشة راه
کوی دانشگاه
روزگار سیاه  روبراه
روسیاه  

 
مختوم به: به

لبه
پنبه
جعبه
جنبه
جذبه
ضربه
حربه
حصبه
شنبه توبه
نوبه
خطبه
دنبه
رتبه
سُمبه
سُنبه
شعبه
کلبه
گربه
نخبه کم جنبه
محجّبه
مصوبه
چهارشنبه
پنجشنبه
پهلوان پنبه
دو مرتبه
چوب پنبه
غیر مترقبه
اصالت تجربه
شبه حصبه
دبهدعای ن
ضد ضربه
زردچوبه
مارچوبه
سوراخ و سنبه
قضیّه موجبه
عالی رتبه
هم رتبه آب توبه
تب نوبه
با تجربه
بی تجربه
پُر تجربه
کم تجربه
بی شایبه
دو جانبه
یکجانبه
همه جانبه
نیروی جاذبه
میدان جاذبه
خط کش محاسبه
عندالمطالبه
قضیّه سالبه
انگشت سبابه
ایراد خطابه
ماهیتابه
همخوابه محاربه
محاسبه
مصاحبه
مضاربه
مطالبه
مکاتبه آفتابه
ارّابه
سبّابه
خرابه
خطابه
صحابه
سردابه
گرمابه طلبه
غلبه
قصبه
کسَبه خونابه
رودابه
شیرابه
نوشابه
دو خوابه  سه شنبه
شکمبه
یکشنبه
یک شبه  تلمبه
قلمبه
غلنبه
دو لبه
دوشنبه  عقربه
مرتبه
دبدبه
تجربه  اشکوبه
اعجوبه
مخروبه
   غریبه
کتیبه تابه
لابه
مثابه
  جاذبه
قاطبه
راهبه

 

مختوم به ته
 

از خود گذشته
بخت برگشته
روزگار گذشته
چشم بسته
افسار گسسته
اقتصاد بسته
اقتصاد وابسته
جامعه بسته
پاکت سربسته
جریان پیوسته
چاپ برجسته
چشم و گوش بسته
خط شکسته
حرف سربسته
دست و پا شکسته
دار و دسته
دل شکسته
زبان بسته
سرشکسته
قفل بسته
عنان گسسته
دولت وابسته
طیف پیوسته
تلویزیون مداربسته
آهن تفته
رفته رفته
پیشرفته
برباد رفته
خرج دررفته
رویهمرفته
رنگ و رو رفته
زغال اخته
شلنگ تخته
سراسر هفته البته
دررفته
وارفته
بی هسته
پیوسته
ناپیوسته
وارسته
وابسته
دربسته
دلبسته
دلخسته
خجسته
برجسته
گذشته
گسسته
شکسته
بازنشسته
ورشکسته
سربسته
سردسته
گلدسته
آراسته
همبسته
نورسته
برگشته
سرگشته
سرمته
شلخته  برانگیخته
افسار گسیخته
جسته و گریخته
سیل لجام گسیخته
آکتیویته
رادیوآکتیویته
الاستیسیته
الکتریسیته
جریان الکتریسیته
ویسکوزیته
ترشی لیته
فرمالیته لیته
دیکته
ریخته
آمیخته
آویخته
انگیخته
گریخته
گسیخته
فرهیخته
شیفته
عفریته
کمیته
اتوریته
چمباته
بافته
شکافته
شناخته
ناشناخته
گداخته
کاسته
راسته
نشاسته
خواسته
برخاسته
ناخواسته
نوخاسته
پیراسته
برداشته
گماشته
انباشته
ساخته
یاخته
پُریاخته
دلباخته
کاراته
هیدراته
آسفالته
سولفاته  پته
شته
کته
اخته
لخته
تخته
تفته
هفته
رفته
سَفته
سَکته
چنته
بسته
خسته
دسته
رسته
هسته   کشته
کارکشته
پشته
دو پشته
پخته
ناپخته
نپخته
نهفته
خفته
گفته
ناگفته
شسته
نکته
دکلته
شکفته
نوشکفته
آشفته  پسته
شِفته
گرفته
آهسته
شایسته
دانسته
رشته
برشته
فرشته
سررشته
واریته
تته پته   پاکباخته
پیش ساخته
خود ساخته
کالای ساخته
مهمان ناخواسته
خواب ناخواسته
آهن گداخته
تک یاخته
رنگباخته
روغن گداخته
گوشت راسته
نیمه افراشته   دلسوخته
پدرسوخته
برافروخته
آفتاب سوخته
چهره برافروخته
خرمن سوخته
خود فروخته
سیاه سوخته
قهوه ای سوخته
لباس دوخته  بخت خفته
استعداد نهفته
جوان نپخته
حرفهای نپخته
رفتار نپخته
صفت نهفته  پوسته
دو پوسته
درسته   آش رشته
دست نوشته
رشته رشته
سنگ نبشته
نان برشته
زن گرفته   بوته
کوفته
دوخته
سوخته
فروخته
آموخته
اندوخته
بیتوته

 

مختوم به طه

 احاطه
رابطه
ضابطه
واسطه
بیواسطه شمّاطه
مشاطه
مربوطه
مشروطه
محوّطه
متوسطه
مغلطه
مغالطه ورطه
غوطه
حیطه
غبطه
سُلطه
نقطه
دو نقطه سَلیطه
سفسطه
دورة متوسطه
مفعول باواسطه
مفعول بی واسطه

 

 مختوم به ده

آفتاب خورده
آهک مرده
باد خورده
بخیه خورده
برچسب خورده
بیان شمرده
پدرمرده
پیچ خورده
ترک خورده
تمدن مرده
دشت مرده
خط خورده
دست خورده
دل آزرده
دل مرده
دندان کرم خورده
رنگ خورده
روح پژمرده
سرسپرده
سود سپرده
سرماخورده
شیر پاک خورده
صاحب مرده
ناخوشی عمده
شکم گنده
کله گنده
فریب خورده
قسم خورده
گرگ تیرخورده
مادرمرده
واخورده
خرس گنده
مرید سرسپرده
نوکر سرسپرده
صادرات عمده توده
دوده
روده
آسوده
آلوده
پالوده
شالوده
فالوده
بیهوده
پیموده
ستوده
سروده
گشوده
ناگشوده
آزموده  ایده
چیده
دیده
بریده
دم بریده
پکیده
پریده
پدیده
کیدهت
جریده
حدیده
خمیده
دریده
دمیده
عدیده
عقیده
قصیده
رسیده جن دیده
جنگدیده
جهاندیده
آسیبدیده
آب گندیده
آزادی دین و عقیده
استخر سرپوشیده
استقلال عقیده
رنگپریده
آهک آبدیده
بازار خوابیده
بدن ورزیده
پدر آمرزیده
بریده بریده
بلا دیده
بلا کشیده
تازه به دوران
رسیده
چشم دریده
خط خمیده
دراز کشیده
رفتار سنجیده
دنیا دیده
زجردیده
رنج کشیده
رفتار اندیشیده
ستم کشیده
صورت رنگپریده
صورتِ تراشیده
لب پریده
لباس ژولیده
گوشت کوبیده
کباب کوبیده
کارگر ورزیده
مارگزیده
مصیبت دیده
مصیبت کشیده
گردن خشکیده
گرگ باران دیده
ورقلمبیده
موی ژولیده
نگاه دزدیده
نور دیده
هندوانة رسیده
سخن سنجیده
سرمه کشیده
سخن سرپوشیده    آزارنده
آزماینده
آشامنده
آساینده
آراینده
آلاینده
پالاینده
خواباننده
ترساننده
فرساینده
بخشاینده
رنجاننده
چرخاننده
رقصاننده
خنداننده
خشکاننده
ترکاننده
آگاهاننده
سوزاننده
شوراننده
پیچاننده
پیماینده   باد آمده
بسر آمده
باز آمده
بجان آمده
بستوه آمده
آفت زده
باد زده
برچسب زده
برس زده
برق زده
پیوند زده
جن زده
جنگ زده
خجالت زده
دریا زده
سرما زده
گرما زده
زنگ زده
رنگ زده
شگفت زده
دود زده
کپک زده
ماتمزده
وحشت زده
یخزده   باز شونده
هدایت شونده
بالا رونده
انتقاد سازنده
برنامة سازنده
برگ برنده
بشقاب پرنده
بغل دست راننده
پوست کنده
تار کِشنده
تکان دهنده
رأی دهنده
جعبه دنده
چرخ دنده
حرف زننده
خوش خنده
رفتار زننده
ریز پردازنده
ستارة تپنده
سرمای گزنده
سفارش دهنده
نشانی فرستنده
شلیک خنده
فال پرنده
کم بیننده
کمک راننده
کودتای خزنده
رفتار برخورنده
گام بالارونده
گام پایین رونده
گرونده
لایة زاینده
موشک هدایت
شونده
نشانی گیرنده
نگاه پرسنده
نیروی فزاینده
    پرکننده
اکسید کننده
براق کننده
پاک کننده
تقویت کننده
تهیه کننده
توضیح قانع کننده
جدا کننده
جمع کننده
سرایت کننده
سرد کننده
شرکت کننده
صادر کننده
ضد عفونی کننده
تبخیر کننده
کف کننده
مصرف کننده
منعکس کننده
مواد عایق کننده
یکسو کننده ارباب ده
انجمن ده
بار ده
بازده
ده
سرفرمانده
فرمانده
گاو شیر ده
نوزده
هجده
شانزده
سیزده
پانزده
چهارده
هفده
دوا زده
هیجده
شیرده
یازده
 آزاده
آماده
افتاده
سمباده
سنباده
ایستاده
استفاده
آش ساده
خانواده
خاله زاده
اصیلزاده
امامزاده
آقازاده
شاهزاده
بنده زاده
حلالزاده
بوداده
دل داده
رم داده
ته مانده
چپانده
چرخانده
درمانده
بازمانده
باقیمانده
برگردانده
رنجانده
ناخوانده
جامانده
جوشانده
خیسانده
سجّاده
کبّاده
لبّاده
ادهقل
بزماده
جاده
شازده
حاده
ماده
رانده
مانده
وامانده
پس مانده
فرستاده  گمشده
باطل شده
اشباع شده
برگزار شده
پارک شده
پاک شده
پرت شده
پرتاب شده
پرچ شده
درو شده
دریافت شده
دزدیده شده
دفع شده
دور شده
رد شده
وا شده
رها شده
قیمت تمام شده
محلول اشباع شده
چک تضمین شده
جنگ اعلام نشده
ریشه کن شده
سرد شده
طرد شده
طی شده   بتکده
دهکده
میکده
غمکده
هنرکده
شعبده
آتشکده
دانشکده
ماتمکده
خلوتکده
عشرتکده
پژوهشکده
غمزده
شتابزده
شرمزده
غربزده
سیل زده
فلکزده سده
زده
سرزده
عربده
رده
زرده
برده
نرده
گرده
پرده
بی پرده
در پرده
بنده
خنده
دنده
رنده
وعده
زنده
ژنده پسندیده
ستمدیده
نورسیده
هم عقیده
ورپریده
دم کشیده  میانپرده
برون پرده
پس پرده
پشت پرده
پیش پرده
گچ زنده
موجود زنده
بخار معده
ثقل معده
لوزالمعده
زخم معده
امتلای معده
ترش کردن معده
خلف وعده
چوب پرده
کارکرده
سرکرده
هوای دم کرده
دو زرده
متکلم وحده   زایده
فایده
والده
وارده
قاعده
بقاعده
بیفایده
پُر فایده
بیقاعده
مراوده
مزایده
مساعده
مشاهده
معاهده
مادّة واحده
اصالت فایده
ضربة وارده
مؤاخذه
متحده   بیننده
پیچنده
خیزنده
زیبنده
ریزنده
ریسنده
لیسنده
گیرنده
گریزنده
گزیننده
نویسنده
ذیقعده  بد آورده
بادآورده
آب آورده
بجا آورده
به یاد آورده
حلوا ارده
فراورده
گنج باد آورده
آجیل پرورده
دست پرورده
نازپرورده
نمک پرورده  آبداده
جا افتاده
جملة ساده
جن بوداده
آدمیزاده
حرامزاده
از کار افتاده
اقتصاد خانواده
کانون خانواده
تنظیم خانواده
حریم خانواده
رییس خانواده
سرپرست خانواده
بدهی عقب افتاده
انتزاع ساده
افسر پیاده
برادر زاده
خواهرزاده
پیش پا افتاده
پل عابر پیاده
ثروت فوق العاده
حسن استفاده
خارق العاده
دور افتاده
روستازاده
زاویة حاده
سرگشاده
کار ساده
زندگی ساده
سنگ سنباده
سوء استفاده
عدم استفاده
عقب افتاده
صحن امامزاده
آب ایستاده
فوق العاده
فیس و افاده
قابل استفاده
قانون فاراده
کارگر ساده
مسئلة ساده
کاغذ سنباده
نامة سرگشاده
نر و ماده
باند جاده
بلااستفاده   ناآزموده
جنگ آزموده
کارآزموده
دامن آلوده
پرز روده
دل آسوده
دل و روده
راست روده
کرم روده
رفتار ستوده
سخن بیهوده
کار بیهوده  سپارنده
ستاینده
شتابنده
فشارنده
چکاننده
چگالنده
نگارنده
مایندهن
کشاننده
شکافنده
شناسنده  شب مانده
عقب مانده
پدرخوانده
مادرخوانده
پسر خوانده
دخترخوانده
فرزندخوانده
مهمان ناخوانده
دست نشانده  افزاینده
لرزاننده
لغزاننده
پردازنده
چسباننده
بردارنده
گرداننده
گریاننده
گنجاننده
نگهدارنده
بازدارنده
واگذارنده رقصنده
رخشنده
بخشنده
بلعنده
پرونده
پرورده
ارزنده
لرزنده
لغزنده
رزمنده
جنگنده
سنجنده
خندنده
چرخنده
چسبنده
غلتنده
شرمنده
گردنده
گندنده   برنده
جهنده
جونده
چرنده
دمنده
دهنده
دونده
درنده
پرنده
پرانده
تپنده
خزنده
گزنده
وزنده
زننده
رونده
رمنده
شونده
مکنده   معده
لوده
زبده
کنده
گنده
عقده
عمده
عهده
سجده
خرده
خورده
مرده
مژده  آرمیده
آفریده
آبدیده
آدم ندیده
آمرزیده
برگزیده
چروکیده
نکوهیده
سرپوشیده
درپوشیده
درخشیده
اندیشیده آورده
آکنده
پراکنده
کاهنده
کاونده
آینده
بارنده
دارنده
سازنده
بازنده
بافنده
بالنده
نالنده
تابنده
یابنده
پاینده
پاشنده
داننده
راننده
خواننده
خوابنده
خواهنده
زاینده
ساینده  پوسیده
پوشیده
جوشیده
شوریده
روییده
ژولیده
کوبیده
پیچیده  آورنده
تراونده
تراشنده
تنابنده
تکاننده
رساننده
خراشنده
خرامنده
پناهنده
رهاینده
فزاینده
نوازنده
برازنده   سپرده
شمرده
فشرده
دِمُده
آزرده
افسرده
افشرده
افزوده
پژمرده
سرخورده
سالخورده
نامبرده  پوسنده
پوشنده
جوشنده
جوینده
پوینده
روینده
سوزنده
دوزنده
دوشنده
شورنده
شوینده
کوبنده
کوچنده
کوشنده
گوینده   گزیده
اکسیده
ارکیده
خشکیده
ترشیده
دزدیده شنونده
شکننده
نگرنده
فرستنده
درخشنده
دک و دنده
سرافکنده
پرستنده
پژوهنده
خروشنده
فروشنده
فروزنده  گمارنده
گشاینده
سُراینده
سراپرده  بلعیده
برچیده
چرخیده
چسبیده
سنجیده
فهمیده
گندیده
ورزیده    اراده
اعاده
افاده
نهاده
نواده
گشاده
پیاده
زیاده  چکنده
کِشنده
چشنده
گرینده
یکدنده  انگیزنده
آمیزنده
آویزنده
پذیرنده
فریبنده
پُر بیننده
آفریننده  بُرنده
خورنده
سُرنده
کشنده
نندهک
ترشنده
خشکنده
گنجنده
گسترده
جنبنده
غرّنده
پرسنده   باریده
پاشیده
چاپیده
چاییده
خوابیده
نادیده
زاییده
ساییده
ماسیده   چشیده
سپیده
سفیده
شنیده
کشیده  رباینده
زداینده
گذارنده
شمارنده  آموزنده
آشوبنده
افروزنده
شکوفنده  آمده
برآمده
سرآمده  دلزنده
سرزنده
فرخنده  داغدیده
خراشیده
نتراشیده
رهانیده  فرسوده
فرموده
محدوده  باده
داده
ساده    

 

 مختوم به ره

تره
کره
بشره
ثمره
شجره
حشره
فقره
نکره
پنجره
چنبره
حنجره
غرغره
مقبره
نجَرهز
منظره
مسخره
شب پره
پیکره
سیطره
یکسره
گستره
دو سره
بالأخره
روزمره
تک نفره
یک نفره
مستعمره
دهان دره
دو نفره
تهِ دره
دندانة اره
منوّره
آهوبره
علیا مخدّره
خوش منظره
محبت یکسره
اسم نکره
اتاق یکنفره
بلیط یکسره
چهارچوب پنجره  غیره
فرفره
قرقره
خرخره
کِرکره
تبصره
تذکره
پرتره
کنگره
پرده کرکره
نخ قرقره
غیرمنتظره
کنسانتره
دستور صادره
زبان محاوره
میز مذاکره
لگن خاصره
قوه باصره
نیم دایره
مرکز دایره
کمان دایره
محیط دایره
آبستره
هنر آبستره   تیره
جیره
چیره
خیره
زیره
شیره
گیره
لیره
پذیره
جزیره
حریره
خمیره
ذخیره
نبیره
زنجیره
همشیره
دستگیره
مغز تیره
خط تیره
شب تیره
تیرهسبز
لباس تیره
شبه جزیره
گناه صغیره
گناه کبیره
روابط تیره
سرکه شیره
هیئت مدیره
پیاز مغز تیره  بی بهره
بی مهره
گلچهره
پریچهره
پیچ و مهره
حج عمره
حمام نمره
آب نقره
انتخابات میاندوره
همسفره
خرزهره
خرمهره
میاندوره
دستمال سفره
ستون مهره
سفید چهره
نرخ بهره
وام بدون بهره  باره
پاره
چاره
کاباره
آواره
بهاره
سواره
شراره
قواره
حاره
قاره  اجاره
اداره
ازاره
اشاره
جداره
ستاره
کناره
مناره
نظاره
هزاره  حجره
حفره
خمره
عُمره
زمره
زهره
شهره
مهره
سفره
نقره
نمره انباره
بد کاره
سیّاره
طیّاره
فواره
قدّاره
کفاره
گهواره
مهپاره
هرکاره
همواره آرواره
ماهواره
یادواره
پاره پاره
آتشپاره
آجرپاره
آهن پاره
کاغذ پاره
بازار مکاره
مال الاجاره  باصره
باکره
خاصره
خاطره
دایره
شاعره
صادره
نادره
محاصره
محاوره
مخابره
مخاطره
مذاکره
مشاجره
مشاعره
مشاوره
مصادره
مناظره سنگواره
بد قواره
تکشماره
جشنواره
تخته پاره
همه کاره
ورق پاره
ابوطیاره
نفس امّاره
سر فواره
انگشت اشاره
رییس اداره
ضمیر اشاره
زبان اشاره  یکباره
میخواره خمپاره
رخساره
عصاره  گوشواره
بی ستاره
بی قواره
پیش شماره
هیچکاره
نیمه کاره
میزان الحراره  استخاره
استعاره
اسم اشاره
نصفه کاره
تکه پاره
جگرپاره
کشت بهاره  اوره
سوره
شوره
غوره
کوره
تنوره
دلشوره
ده کوره
اسطوره
مسطوره
ماسوره
پاشوره
آب غوره
حمد و سوره
چند منظوره
ماشین چند منظوره
هیدروژن سولفوره    خوره
کره
آنقره
پشم آنقره
دوره
پیوره
سُرسُره
موخوره
نیم کره
دلهره
یک موتوره
هواپیمای یک موتوره   خوش قواره
روبوت همه کاره
گلولة خمپاره
مورد اجاره  دوباره
دو کاره
شماره
گزاره بهره
زهره
صخره
طفره
قطره
کسره
نعره  چهره
خبره  دیواره
بیچاره
بیکاره  توبره    

 

 مختوم به زه

 پوزه
روزه
زوزه
کوزه
موزه
آموزه
امروزه
عجوزه
فیروزه تازه
سازه
اجازه
مغازه
جنازه
گدازه
اندازه
آوازه
خمیازه
دروازه
شمپانزه
شیرازه  بی اندازه
پُر آوازه
تر و تازه
حرف تازه
تشییع جنازه
بلند آوازه
هم اندازه
قید اندازه
شاگرد مغازه
مهندسی سازه
سه دهنه مغازه  ریزه
غریزه
ستیزه
آمیزه
آویزه
پاکیزه
مکانیزه
کانالیزه
پلاریزه
گالوانیزه
کوانتیزه
گاز یونیزه
انگیزه
سنگریزه
دوشیزه
یونیزه
مدرنیزه
موتوریزه
کوفته ریزه
پاستوریزه
پرش با نیزه
پشم پاییزه
استریلیزه
جنگ مکانیزه
شیر استرلیزه
شیر پاستوریزه
شیر هموژنیزه
نور پلاریزه
آهن گالوانیزه   سبزه
شرزه
غمزه
لرزه
مرزه
هرزه
همزه
نیزه
سرنیزه
پس لرزه
زمین لرزه  هرروزه
یک روزه
همه روزه
نصف روزه
کاسه کوزه
چند روزه
با جربزه
تخمة خربزه خزه
مزه
با مزه
بد مزه
بیمزه
خوشمزه
مزمزه
دیابت بی مزه  معجزه
جایزه
مبارزه
کانون مبارزه  حوزه
لوزه
خربزه
جُربُزه
کمبزه  

 

 مختوم به جه

جلب توجه
بذل توجه
حایز توجه
شایان توجه
طرف توجه
عذر موجه
متوجه
مواجه
موجه
ناموجه
وجه  باجه
خواجه
خارجه
پنجه
لهجه
گنجه
سنجه
گوجه
زوجه
رجهف
یونجه
جوجه
بودجه
شیرجه
خدیجه
نتیجه درجه
ترفیع درجه
درجه درجه
شکنجه
بی نتیجه
ته لهجه
ذیحجه
سرپنجه
سرگیجه
قوی پنجه
خوش لهجه
سرخجه
معالجه
منفرجه
زاویة منفرجه
عدم معالجه
تنظیم بودجه
کسری بودجه 

 

 مختوم به عه

تبعه
اربعه
امتعه
مقنعه
مطبعه
مزرعه مدافعه
مرافعه
مراجعه
مُزارعه
مطالعه
مقاطعه
منازعه  دافعه
رابعه
سامعه
جامعه
شایعه
ضایعه
فاجعه
واقعه مذهب شیعه
مابعدالطبیعه
عام المنفعه
شب جمعه
امام جمعه
نماز جمعه
ارکان اربعه
عضو جامعه
عمق فاجعه
نیروی دافعه
بی مطالعه
ثقل سامعه
چراغ مطالعه   دفعه
خدعه
قطعه
قلعه  مجموعه
ممنوعه
زیر مجموعه
اصل موضوعه  ترعه
جرعه
لاجرعه
قرعه
جمعه   شیعه
طلیعه
ودیعه  اشاعه
السّاعه  توسعه
صومعه

 

 مختوم به له

اله و بله
پُر ولوله
تنگ حوصله
حال و حوصله
هم محله
شرکت منحله
بلافاصله
بد معامله
تلقیح آبله
چای داخله
مایة آبله
تمبر باطله
قیمت عادله
کاغذ باطله
هفت سر عایله
مدینة فاضله
خط فاصله
سرسلسله
قربانی زلزله
انحراف قبله
شبه جمله
من جمله
کج و کوله
ضد حمله
سگ گله
دنبالة گله
پشم و پیله
بی شیله پیله
اصالت وسیله
میخ طویله
گرفتگی لوله
قرض و قوله
خط لوله
شاه لوله
چاله چوله
هله هوله
صفیر گلوله
ستارة کوتوله
شیشة ضد گلوله اِله
الله
بالله
والله
یا الله
الحمدالله
استغفرالله
اعوذ بالله
نعوذبالله
انشاءالله
ماشاء الله
آیت الله
اول بسم الله
بارک الله
تبارک الله
بحمدالله
بسم الله
بیت الله
ذبیح الله
صلی الله
رحمت الله
روح الله
رسول الله
اصحاب رسول الله
لا اله الا الله   تیله
پیله
شیله
حیله
میله
فیله
فتیله
طویله
قبیله
وسیله
شیله پیله
شنبلیله  باله
چاله
خاله
ژاله
لاله
ماله
ناله
هاله
واله
احاله
ازاله
اماله
پیاله
تفاله
زباله
سُلاله
چغاله
کلاله
مچاله
نخاله
حواله
قباله
قتاله
نقاله
مقاله
رساله
کشاله
دنباله
بزغاله
کنجاله
گوساله
هرساله
یک ساله
جزغاله
استحاله
هم پیاله
سرمقاله
موضوع مقاله
دختر خاله
حق الوکاله
آلت قتاله  دوبله
توله
پیستوله
سوله
کوله
لوله
گلوله
مقوله
بیغوله
زنگوله
کوتوله
محموله
مرسوله
منگوله  عجله
عمله
امثله
مسئله
مشغله
مرحله
حوصله
فیصله
مجله
محله
ولوله  بذله
بعله
فعله
فضله
اصله
وصله
حمله
وهله  با حوصله
بی حوصله
کم حوصله
پُر حوصله
پُر مشغله
سرعمله  خِپله
اسکله
سلسله
چلچله
زلزله
هِلهله
منزله
معتزله
مخیّله  مبادله
مجادله
مداخله
معادله
نامعادله
معامله
مغازله
مقابله  آبله
باطله
حامله
داخله
عائله
عایله
غایله
فاصله
قابله
قافله  مبله
جمله
سُفله
شعله
قله

/ 1 نظر / 62982 بازدید
باران

سلام ممنون از مطلب مفیدتون یه سوال: آیا این کلمات میتونن هم قافیه تلقی بشن: آلوده ست - پس پرده ست - درد است - لرزیده ست - فهمیده ست - پژمرده ست