رباعی


الف) رباعی عاشقانه: مثل رباعی های رودکی

ب) رباعی صوفیانه : مثل رباعی های ابوسعید ابوالخیر، عطار و مولوی

ج) رباعی فلسفی: مثل رباعی های خیامشکل رباعی به صورت زیر است:

..................... %      ..................... %

..................... &      ...................... %


البته در زمانهای قدیم بعضی رباعی ها دارای چهار مصراع هم قافیه بودند.

/ 0 نظر / 144 بازدید