هم قافیه ها مختوم به ب

مختوم به آب

آب
اسکی روی آب
باریکة آب
بالا آمدن آب
بندآب
بی آب
پُرآب
نگ آبت
چاه آب
دست به آب
ضدآب
فلاسک آب
تصفیة آب
قمقمة آب
کم آب
کنتور آب
کوزة آب
لوله کشی آب
مخزن آب
مرکز آب
منبع آب
مآب
اشرافی مآب
شتر مآب
فرنگی مآب تاب
آب و تاب
با آب و تاب
بی تاب
پیچ و تاب
آفتاب
پرتو آفتاب
حمام آفتاب
طلوع آفتاب
قرص آفتاب
بازتاب
زاویة بازتاب
پرتاب
جهانتاب
چرکتاب
عالمتاب
شبتاب
کرم شبتاب
شتاب
کتاب
حساب و کتاب
اهل کتاب
غرفة کتاب
فهرست کتاب
قطع کتاب
قفسة کتاب
لاکتاب
مهتاب
نختاب   خواب
بیخواب
کم خواب
همخواب
تختخواب
رختخواب
اتاق خواب
بُخور و بخواب
بهارخواب
بیماری خواب
پاشنه بخواب
پریدن خواب
پیراهن خواب
تعبیر خواب
جامة خواب
چراغ خواب
صحت خواب
کیسه خواب
مبلمان اتاق خواب
موقع خواب
انتخاب
سرخاب  پساب
حساب
بدحساب
بی حدوحساب
بی حساب
تتمّة حساب
تصفیه حساب
حرف حساب
حق و حساب
خرده حساب
خوش حساب
ذیحساب
صورتحساب
ماشین حساب
مفاصاحساب
ناحساب
تسویة حساب
علی الحساب
آبساب
احتساب
اکتساب
انتساب
انساب
کف ساب شهاب
تیر شهاب
التهاب
ایاب و ذهاب رکاب
خوش رکاب
پا برکاب
ارتکاب لعاب
لفت و لعاب
ارعاب
انشعاب  خطاب
مستطاب
جناب مستطاب
اقطاب
قطاب خشاب
دوشاب
پیشاب عذاب
مذاب
انجذاب
جذاب
کذاب نایاب
غیاب
ارزیاب
ارتفاع یاب
آسیاب
پرّه آسیاب
بازاریاب
دروغیاب
دیریاب
ردیاب
زاویه یاب
زودیاب
کمیاب
فلز کمیاب
فلزیاب
کاریاب
کامیاب
مین یاب
نشت یاب خراب
خانه خراب
هوای خراب
سراب
شراب
گل شراب
جوراب
دررفتگی جوراب
زیراب
سیراب
اعراب
اِعراب
اضطراب
مضراب
تک مضراب
چهار مضراب
شکراب
محراب
میراب  احزاب
تیزاب سحاب
اصحاب تالاب
منجلاب
انقلاب
دادگاه انقلاب
ضدانقلاب
کمیتة انقلاب
فاضلاب
چاه فاضلاب
گلاب
گل گلاب
اسطرلاب
رمل و اسطرلاب
سِیلاب
قلاب
طلاب باب
ارباب
حباب
رباب
شباب
اسباب
کباب
تاس کباب
چلوکباب
سیخ کباب
من باب
ناباب حدنصاب
انتصاب
اعتصاب
حق اعتصاب
اعصاب
تمدد اعصاب
جنگ اعصاب
سلسلة اعصاب
قصاب
نصاب    آداب
مبادی آداب
شاداب
زرداب
قنداب
گنداب
گرداب
تنداب
مرداب
سفیداب اعجاب
ایجاب
حجاب
کشف حجاب
مجاب
سنجاب
احتجاب
استیجاب
مستجاب  ناب
بادة ناب
جناب
عالی جناب
طناب
اجتناب
بیناب
عناب  سیماب  برفاب دوغاب  قاب
نقاب
عقاب
اعقاب
القاب
بشقاب
لبة بشقاب  جواب
حاضرجواب
بی جواب
ثواب
عمل ثواب
صواب
ناصواب
تواب    

 

مختوم به بب

 

 مختوم به ضب

  سبب
بی سبب   غضب
میرغضب

 

مختوم به ظب

 

 مختوم به خب

  مواظب   منتخب

 

مختوم به جب

 

 مختوم به حب

  عجب
رجب
وجب
حاجب
واجب
ناواجب
موجب
متعجب
مستوجب
تعجب
حجب   مستحب
فعل مستحب
صاحب
مصاحب
بلاصاحب
بی صاحب
زمین بی صاحب
تصاحب

 

مختوم به دب

 

 مختوم به ذب

  ادب
با ادب
بی ادب
اسائة ادب
مؤدب
آیینة محدب
عدسی محدب
تحدب   جاذب
کاذب
پای کاذب
سقف کاذب
صبح کاذب
جذب
کذب

 

مختوم به رب

جرب
عرب
مُعرب
طرب
مقرب
خط مورب
مشرب
خوش مشرب
هم مشرب
مضرب
عقرب
نیش عقرب ضارب
متقارب
خطوط متقارب
اقارب
مُحارب چرب
اسیدچرب
حرب
درب
ضرب
ایرادضرب
جدول ضرب
چهار ضرب
حاصلضرب
یکضرب
غرب
بلوک غرب
سرب
دیوکسیدسرب
شکر سرب
ربش
ربحق ش
ربق
ارج و قرب مغرب
مطرب
مضطرب تجارب
تقارب
میکرب
ترب

 

مختوم به زب

 

 مختوم به طب

  عزب
حزب
انحلال حزب
دبیرخانة حزب   رطب
مطب
طب
مخاطب
قطب

 

مختوم به سب

اسب
پرورش اسب
پنج رأس اسب
کرّه اسب
چسب
برچسب
دلچسب
نوار چسب
کسب
حق کسب حسب
برحسب
نسب
اصل و نسب
حسب و نسب
عالی نسب محاسب
کاسب
مناسب
نامناسب
متناسب
نامتناسب تناسب  

 

مختوم به تب

 

 مختوم به صب

  تب
مکتب
مرتب
نامرتب
مراتب
سلسله مراتب
کاتب
مکاتب
کتب   عصب
منصب
صاحبمنصب
غاصب
متعصب
تعصب
غصب
نصب

 

مختوم به تب

 

 مختوم به صب

  تب
مکتب
مرتب
نامرتب
مراتب
سلسله مراتب
کاتب
مکاتب
کتب   عصب
منصب
صاحبمنصب
غاصب
متعصب
تعصب
غصب
نصب

 

 

مختوم به غب و قب

 

 مختوم به مب

  غبغب
باد غبغب
راغب
مختوم به قب
عقب
در عقب  
دنده عقب
صندلی عقب
لقب تعاقب
ثاقب
عواقب
متعاقب
مراقب   بمب
دمب

 

مختوم به عب

 

 مختوم به کب

  تعب
عبش
مکعب
مترمکعب
دسیمتر مکعب
سانتیمتر مکعب
منشعب
صعب
کعب
رعب   مَرکب
جهل مرکب
چشم مرکب
صفت مرکب
عددمرکب
کوکب
گل کوکب
کواکب
مرتکب

 

مختوم به شب

 

 مختوم به کب

  شب
در شب
هر شب
امشب
دیشب
پریشب
پس پریشب
پس فردا شب
شیفت شب
چادر شب
سرشب  
پاسی از شب
نصف شب
هنگام شب
اسم شب
رسیدن شب
نیمه شب   زینب
جانب
اجانب
این جانب
جوانب
مجانب
زاویه مجانب
دیرجنب
جنب
پرده جنب
ذات الجنب
مختوم به وب
متناوب
برق متناوب
جریان متناوب
کسر متناوب

 

مختوم به لب

لب
حلب
طلب
داوطلب
انحصارطلب
آرامش طلب
آزادی طلب
آسایش طلب
آشوب طلب
اصلاح طلب
جاه طلب
سرباز داوطلب
سلطنت طلب
سلطه طلب
شهرت طلب
صلح طلب
فرصت طلب
قسط طلب
نفع طلب
ثعلب
اغلب
مطلب
پیچیدگی مطلب
کنة مطلب جلب
سلب
قلب
از صمیم قلب
بیمارستان قلب
پرده قلب
پول قلب
پیوندقلب
تپش قلب
خوش قلب
رقت قلب
ضربان قلب
قسی القلب
نوار قلب
صلب
جسم صلب جالب
حالب
طالب
غالب
قالب
مطالب
رئوس مطالب
فهرست مطالب
منقلب

 

مختوم به وب

محبوب
مکتوب
جوب
محجوب
وجوب
چوب
قطعة چوب
چهار چوب
الکل چوب
خوب
مجذوب
مخروب
برفروب
جاروب
خاکروب
رُفت و روب
غروب
طلوع و غروب
تنگِ غروب
مشروب
آب مشروب
مضروب
رسوب
محسوب
منسوب
آشوب
پُر آشوب
دل آشوب
شهرآشوب
منصوب
مغضوب
مرطوب
هوای مرطوب
مرعوب
مرغوب
نامرغوب
دیوارکوب
آهنکوب
برنجکوب
بزن بکوب
جلدزرکوب
جلدطلاکوب
خرمنکوب
دارکوب
دیوارکوب
راکب و مرکوب
رویه کوب
زرکوب
سرکوب
طلاکوب
گوشت کوب
لگدکوب
منکوب
میخکوب
اسلوب
مصلوب
مطلوب
کمال مطلوب
نامطلوب
مغلوب
صفت مغلوب
لوبک
جَنوب
قطب جنوب
صبر ایّوب
تیوب
عیوب
معیوب
  ذوب
حرارت ذوب
درجة ذوب
نقطة ذوب تناوب
فوب
هیدروفوب

 

مختوم به هب

مذهب
لامذهب
هم مذهب
راهب
مذاهب
مواهب
ملتهب

 

مختوم به یب

نایب
صایب
نظر صایب
ضرایب
عجایب
غایب
حاضر غایب
غرایب
مصایب
معایب
مهیب حبیب
تحبیب
طبیب
ترتیب
قیدترتیب
جیب
تهِ جیب
در جیب
عجیب
نجیب
نانجیب
زن نجیب
ادیب
تأدیب
دارالتأدیب
اکاذیب
جعل اکاذیب
اشاعة اکاذیب
تکذیب
تهذیب
اریب
تخریب
تقریب
ضریب
قریب
عنقریب
غریب
رفتار غریب
فریب
ظاهرفریب
عوامفریب
مردم فریب
دلفریب
تنزیب
آسیب
پرنسیب
بی پرنسیب
سیب
پالودة سیب
درخت سیب
کرم سیب
محصول سیب
شیب
سراشیب
هم شیب
شکیب
نصیب
خطیب
سنبل الطیب
ترغیب
تعقیب
تحت تعقیب
قابل تعقیب
قرار منع تعقیب
رقیب
ترکیب
بدترکیب
خوش ترکیب
صلیب
آمیب
تصویب
عدم تصویب
تذهیب عیب
پُر عیب
خیار عیب
غیب
تیر غیب
علم غیب

/ 1 نظر / 23559 بازدید
شاعر

نشیب رو هم میتونید اضافه کنید باتشکر