هم قافیه ها مختوم به حرف ظ

  اظ 

استحفاظ
الفاظ
بی‌حفاظ
حفاظ
لحاظ
وعاظ

  حظ 

حظ

  عظ 

مواعظ
واعظ
وعظ

  فظ 

تحت‌الحفظ
تحت‌اللفظ
تلفظ
حافظ
حفظ
خداحافظ
لفظ
محافظ

  وظ 

محظوظ
محفوظ
ملحوظ
ملفوظ
نعوظ

  یظ 

تغلیظ
حفیظ
غلیظ
غیظ

/ 0 نظر / 826 بازدید