هم قافیه ها مختوم به ظ

مختوم به ظ

حظ
وعظ
لفظ
ظتلف حفاظ
لحاظ
الفاظ
استحفاظ  مستحفظ
خداحافظ
خواجه حافظ
بافت محافظ   محفوظ
محظوظ
ملحوظ
ملفوظ
نعوظ  غلیظ
رنگ غلیظ
فحش غلیظ
تغلیظ  حفظ
غِیظ  واعظ
حافظ
محافظ

/ 0 نظر / 135 بازدید