هم قافیه ها مختوم به ف

 مختوم به اف

پاراف
خلاف
زفاف  
شیاف
شکاف
طواف
عفاف
غلاف
کلاف
گزاف
لحاف
مصاف
مُضاف
مُعاف اخلاف
اسلاف
اشراف
اصناف
اضعاف
اطراف
اکناف
الطاف
الیاف
اهداف
حرّاف
شفاف
صحّاف
صرّاف
علاف ائتلاف
اختلاف
اعتراف
اکتشاف
انصراف
انعطاف
انحراف
انکشاف
پشمباف
تلگراف
دستباف
کوه قاف آب صاف
خیالباف
استخلاف
استنکاف
استیناف
با انصاف
برخلاف
بند ناف
بی انصاف
مخمل باف
غیر شفاف
منفی باف
قالیباف
پاراگراف
درشت باف
هوای صاف
مبلغ گزاف
قابل انعطاف
کاردیوگراف
تریکوباف
حل اختلاف
خانة انصاف
تیر تلگراف
عمو زنجیرباف
اسیلوگراف
آب مضاف
اداره اوقاف
کاردیوگراف
آنسفالوگراف
جامع الاطراف
دادگاه استیناف    صاف
لاف
ناف  اتلاف
اجحاف
اسراف
اشکاف
انصاف  کشباف
اوصاف
اوقاف
ناصاف


مختوم به یف

حریف
خفیف
ردیف
شریف
ضعیف
ظریف
عفیف
کثیف
لطیف
نحیف
نظیف معاریف
همردیف
بی تکلیف
رفع تکلیف
جنس لطیف
صدای لطیف
صدای ضعیف
حرف تعریف
حق تألیف
رفتار ظریف
نکتة ظریف
نور ضعیف
همه فن حریف
هیروگلیف تألیف
تجویف
تحریف
تخفیف
تشریف
تصنیف
تضعیف
تعریف
تکلیف
تلطیف
تنظیف  توقیف
توصیف
حکم توقیف
رفع توقیف
غیرقابل توصیف  اراجیف
تعاریف
تکالیف
باد خفیف
بلاتکلیف
بند کیف  قیف
کیف
لیف

 

مختوم به ف

دف
صف
کف صدف
هدف پف
تف الف
خِرف
کِنف  مؤلف
معرّف
معترف
مختلف
منحرف
منصرف
صفمت
فمصن
متخلف
فمتکل
متصرف
متوقف
متأسف
حقوق مؤلف
عمود منصف  مکلف
با شرف
برطرف
بیشرف
بیطرف
مزخرف
مشرّف
موّظف
مخفف
فمسق
ناخلف
مجوّف بی مصرف
کم مصرف
پُر مصرف
مستضعف
نقطة ضعف
مع الاسف
فرزند خلف
بازار مصرف
حضرت اشرف
جنس مزخرف
حرف مزخرف
طبقة همکف
بی آب و علف
کاغذ بی مصرف
مازاد برمصرف
غیرقابل مصرف   حذف
برف
حرف
ژرف
صرف
ظرف
کشف
وصف
عطف
شعف
ضعف
سقف
وقف
لنف   بوف
حروف
خسوف
صفوف
ظروف
سوفک
موصوف
غضروف
موقوف
وقوف
رئوف
مخوف
مألوف
عادت مألوف
مشعوف
مظروف
معروف
امر به معروف
به قول معروف
معطوف
واترپروف
مکشوف
فیلسوف  تشرّف
تصرف
تصوف
تأسّف
توقف
تخلف
تکلف  مترادف
متعارف
نامتعارف
باد مخالف
جبهة مخالف
انتقال عواطف
دایرة المعارف تلف
لخف
سلف
علف
شرف
طرف
اسف
کنف  بی تعارف
اهل تعارف
بدون تعارف   عُرف
لطف
بی لطف  مشرف
منصف   طوایف
ظرایف
لطایف
وظایف
کمّ و کیف
جدول مِندِلیف  کم لطف
برهان خلف
فبی تکل
حق تشرّف
رهن تصرف
قانون عرف
قانون کیرشهُف
کوکتل مولوتوف  کِتف
صِرف
شِگرف
نصف
جلف
صِنف
حیف
طیف
کِیف  اشرف
اجوف
مصرف
همکف  هاتف
عارف
کاشف
واقف ترادف
تصادف
تعارف
تخالف   شرُف
اسقف
سراسقف  مصارف
عواطف
معارف  مرادف
مصادف
مخالف  جوف
خوف
بلف  خلف
زلف
گلف مضاعف مکتشف  هم صنف
لباس جلف  

 

/ 0 نظر / 3319 بازدید