هم قافیه ها مختوم به حرف ن

 ان 

بددﻻن
بقاﻻن
بی‌دﻻن
پردﻻن
رسوﻻن
روشندﻻن
ابرقهرمان
ابروان
ابروکمان
ابوریحان
ابوسفیان
ابهران
اتان
اتخاذکنندگان
اتوبان
اتوبوس‌ران
اتومبیل‌ران
اجتناب‌کنندگان
احتکارگران
احسان
اخلاق‌گرایان
اخوان
ادامه‌دهندگان
ادب‌دان
ادیان
اذان
اذان‌گویان
اذعان
اذهان
ارابه‌ران
اردستان
اردکان
اردلان
اردوزبان
اردوغان
ارزان
ارزفروشان
ارسباران
ارسلان
ارغوان
ارکان
ارگان
ارمغان
ارمنستان
اروپاییان
ازبکستان
اسبان
اسب‌دوان
استادان
استان
استخوان
استران
استغاثه‌کنان
استغفارکنان
استفاده‌کنندگان
استکان
استواران
استهبان
اسکادران
اسکان
اسماعیلیان
اسیران
اشاره‌کنان
اشتران
اشترچران
اشراف‌زادگان
اشعه‌درمان
اشکان
اشکانیان
اشک‌ریزان
اصرارکنندگان
اصطهبان
اصفهان
اصلان
اطلاع‌رسان
اطمینان
اعتباردهندگان
اعلان
اعوان
اعیان
اغتشاشگران
افتادگان
افتان
افتنان
افسران
افسونگران
افشان
افغان
افغانستان
افلاکیان
اقتران
اقتصاددان
اقران
اکباتان
اکران
اکوان
الآن
الحان
الماس‌نشان
المان
المیزان
الوان
امامان
امان
امتحان
امتنان
امدادرسان
امضاکنندگان
امکان
امن‌و‌امان
امویان
ان
اناران
انبارگردان
انبان
انتخاب‌کنندگان
اندیشه‌سازان
انسان
انفیه‌دان
انکارکنندگان
انگشتان
انگلستان
انگلیسی‌زبان
انوشیروان
اوان
اوباشان
اورانگوتان
اوزان
اوطان
ایران
ایروان
ایروانیان
ایزدان
ایشان
ایلخان
ایمان
اینان
این‌سان
ایوان
ایوبیان
آبادان
آبان
آب‌چکان
آبخازستان
آبخوان
آب‌رسان
آبزیان
آبشش‌داران
آبله‌مرغان
آبونمان
آپارتمان
آتش‌باران
آتشدان
آتشفشان
آتش‌گردان
آتش‌نشان
آجان
آجودان
آخرالزمان
آداب‌دان
آدمیان
آذربایجان
آذریان
آذری‌زبان
آران
آرمان
آرمان‌خواهان
آرواره‌داران
آریاییان
آزادگان
آزادمردان
آزاردیدگان
آژیرکشان
آسان
آسمان
آسیابان
آسیب‌رسان
آشپزان
آشتیان
آشتی‌کنان
آشغالدان
آشوریان
آشیان
آغازیان
آفتاب‌گردان
آفریدگان
آقایان
آکسان
آگاهان
آگهی‌دهندگان
آلبانی‌زبان
آل‌عمران
آلمانی‌زبان
آلوده‌دامان
آمران
آنان
آنتوان
آنتی‌اکسیدان
آنچنان
آوازخوان
آوازه‌خوان
آویزان
آهان
آهنگران
آهنگ‌سازان
آهوان
آیندگان
آینه‌بندان
آیینه‌بندان
آئینه‌بندان
بابکان
بابلیان
باج‌گیران
باختران
بادبان
بادسان
بادمجان
باران
بازرگان
بازماندگان
بازنشستگان
بازوان
بازیگران
بازیگردان
باستان
باغبان
باغبانان
باغچه‌بان
باغستان
بال‌داران
بال‌زنان
بالکان
بامدادان
بانوان
بای‌سیکل‌ران
بایگان
بچگان
بحران
بخش‌داران
بخوان
بدان
بدانسان
بداهه‌خوان
بدبختان
بدخشان
بددهان
بدزبان
بدگمان
بدگوهران
بدیشان
بذرافشان
برادران
برازجان
برآورده‌کنندگان
بربرستان
بربط‌‌‌‌زنان
بردگان
برده‌داران
برزگران
برقان
برگ‌پهنان
برگ‌ریزان
برگزیدگان
برگه‌دان
برلیان
برمکیان
برنامه‌سازان
برهان
بریان
بزازان
بزچران
بزرگان
بزرگ‌زادگان
بزرگواران
بزه‌کاران
بسان
بستگان
بسیاردان
بشکن‌زنان
بشیران
بطلان
بگردان
بلاگردان
بلبل‌زبان
بلدان
بلغارستان
بلوچستان
بله‌بران
بمباران
بنداندازان
بندپایان
بندگان
بنده‌زادگان
بنگاه‌داران
بنیادگران
بنیان
بوتان
بوران
بوستان
بوسه‌باران
بوکان
بومادران
بهاران
بهارستان
بهبهان
بهتان
بهشتیان
بیابان
بیابانیان
بی‌امان
بیان
بی‌ایمان
بی‌آشیان
بی‌باران
بی‌بنیان
بی‌پایان
بی‌پشتیبان
بی‌جان
بیجن‌خان
بی‌خانمان
بی‌خبران
بی‌خردان
بیداران
بی‌درمان
بی‌دندان
بی‌زبان
بی‌زمان
بی‌زیان
بی‌سامان
بی‌سرزبان
بیعت‌کنندگان
بی‌عنوان
بیفشان
بیکران
بیگانگان
بی‌گمان
بیلان
بیلقان
بیماران
بیمارستان
بی‌مهرگان
بی‌نشان
بی‌نقصان
بینندگان
بی‌وجدان
بیوگان
پادشاهان
پادگان
پارتیزان
پارسی‌زبان
پارسی‌زبانان
پارکبان
پارلمان
پاسبان
پاسداران
پاکان
پاکروان
پاکسان
پاکستان
پاک‌یزدان
پالان
پالیزبان
پان
پانسمان
پایان
پای‌کوبان
پایندگان
پایه‌گذاران
پچ‌پچ‌کنان
پران
پرباران
پرپرزنان
پرتوافشان
پرتوان
پرخاش‌کنان
پردگیان
پرده‌خوان
پرده‌داران
پرریزان
پرزنان
پرزیان
پرسان
پرستاران
پرسمان
پرندگان
پرنیان
پروازکنان
پروتستان
پروردگاران
پروردگان
پرهیجان
پرهیزکاران
پرهیزگاران
پریان
پریشان
پژمان
پستان
پستانداران
پسران
پشتیبان
پشیمان
پلان
پلکان
پلیکان
پنجه‌داران
پنهان
پوران
پولک‌داران
پویان
پویندگان
پهلوان
پیادگان
پیاله‌داران
پیامبران
پیام‌رسان
پیانونوازان
پیچان
پیران
پیروان
پیروزی‌رسان
پیشاوران
پیشخوان
پیشدادیان
پیش‌دبستان
پیشکاران
پیش‌کسوتان
پیش‌گامان
پیشه‌وران
پیشینگان
پیشینیان
پیغام‌رسان
پیغمبران
پیکان
پیل‌پیلی‌خوران
پیمان
پیمبران
پیوستگان
تابان
تابستان
تاتی‌کنان
تاج‌داران
تاجران
تاجیکستان
تاریخ‌دان
تاریخ‌نگاران
تاریخ‌نویسان
تازان
تازندگان
تازیان
تازی‌زبان
تاژک‌داران
تاکستان
تاکسی‌داران
تاکسیران
تاوان
تایوان
تبسم‌کنان
تبیان
تجاوزگران
تخمدان
تذکره‌نویسان
ترانه‌خوان
ترجمان
تردستان
تردیدکنندگان
ترسان
ترسایان
ترکان
ترک‌زبان
ترکستان
ترکمان
ترکمنستان
ترمینان
تسبیح‌خوان
تسبیح‌گویان
تسخیرگران
تشکرکنان
تصنیف‌خوان
تضرع‌کنان
تضمین‌کنندگان
تظلم‌کنان
تعارف‌کنان
تعامل‌گرایان
تعجب‌کنان
تعزیه‌خوان
تعزیه‌گردان
تعظیم‌کنان
تفحص‌کنان
تفرج‌کنان
تفریح‌کنان
تفسیردان
تقواپیشگان
تکان
تکبیرگویان
تکثیرکنندگان
تک‌خوان
تکه‌پران
تلخ‌زبان
تلوتلوخوران
تماشاگران
تنبان
تنخواه‌گردان
تندخوان
تنگستان
تنوره‌کشان
تواشیح‌خوان
توان
توانگران
توأمان
توتستان
توجیه‌کنندگان
توران
توفان
تومان
تویسرکان
تهران
تیرباران
تیزدندان
تیزرسازان
تیمارستان
ثروتمندان
ثمررسان
ثناخوان
جادوگران
جارچیان
جان
جان‌افشان
جانان
جانبازان
جانداران
جانوران
جانیان
جاودان
جاویدان
جاهلان
جباران
جبان
جبران
جبریان
جرجان
جریان
جزع‌کنان
جست‌زنان
جغرافی‌دان
جغرافی‌دانان
جفتک‌پران
جلوه‌کنان
جماران
جمجمه‌داران
جمکران
جنابان
جنان
جنبان
جنت‌مکان
جنگاوران
جنگ‌زدگان
جنگلبان
جنیان
جوان
جوانمردان
جواهرنشان
جوجه‌گردان
جوزجان
جوشان
جولان
جوندگان
جوهرافشان
جوهردان
جویان
جهادگران
جهازبران
جهان
جهان‌پهلوان
جهانگردان
جهودان
جیران
جیغ‌زنان
جیغ‌کشان
چاخان
چادگان
چاکران
چالدران
چایمان
چراغان
چراغ‌باران
چراغدان
چرب‌زبان
چرت‌زنان
چرخان
چرخ‌زنان
چرندگان
چشم‌چران
چشمک‌زنان
چکامه‌سرایان
چکان
چمدان
چمران
چناران
چنان
چندان
چنگ‌نوازان
چوپان
چوپانان
چوگان
چهارپایان
چیدمان
چیستان
چینه‌دان
چینی‌فروشان
حاجبان
حاسدان
حافظان
حتی‌الامکان
حج‌گزاران
حرامیان
حرمان
حسدورزان
حسودان
حقوقدان
حقوق‌دانان
حکمران
حکومت‌گران
حمایتگران
حنابندان
حوران
حیان
حیران
حیوان
حیوانان
خاصان
خاطرنشان
خاقان
خاکدان
خاکساران
خاکیان
خان
خاندان
خانمان
خاوران
خبررسان
خبرنویسان
ختنه‌سوران
خداوندان
خدایگان
خدمتکاران
خدمتگزاران
خذلان
خرازان
خراسان
خرامان
خران
خرخرکنان
خرخوان
خردمندان
خروس‌خوان
خروشان
خریداران
خزان
خزندگان
خسته‌جان
خسران
خسروان
خش‌خش‌کنان
خطابه‌خوان
خطاطان
خطبه‌خوان
خطیبان
خفتگان
خفقان
خلبان
خلوتیان
خمیازه‌کشان
خمیردندان
خندان
خنده‌کنان
خنیاگران
خواجگان
خوارزمشاهیان
خوان
خوانندگان
خواهان
خواهران
خوبان
خودروداران
خودمان
خورشیدپرستان
خورندگان
خوزستان
خوش‌الحان
خوش‌بیان
خوش‌خوان
خوش‌خوشان
خوش‌زبان
خوش‌گذران
خوش‌گمان
خوک‌چران
خون‌چکان
خویشاوندان
خیابان
خیررسان
خیزران
دادستان
دادگان
دارالقرآن
داستان
داستان‌گویان
داغان
دالان
دامان
دامغان
دامن‌افشان
دامن‌کشان
دانشمندان
دانشوران
دانندگان
داوران
دایگان
دبستان
دبیران
دبیرستان
دپارتمان
دترمینان
دخان
دختران
درافشان
دربان
دربندان
درب‌وداغان
درخشان
دردمندان
درست‌پیمان
درس‌خوان
درشت‌استخوان
درفشان
درمان
درندگان
دروازه‌بان
درودگران
دروغ‌گویان
درویشان
دریانوردان
دژبان
دست‌افشان
دستان
دست‌فرمان
دست‌گردان
دستورنویسان
دستیاران
دسیسه‌بازان
دشتستان
دشمنان
دعاخوان
دعاخوانان
دعاگویان
دف‌زنان
دکان
دکان‌داران
دگران
دلاکان
دلبران
دلبرکان
دلسوزان
دل‌شدگان
دل‌نگران
دلیجان
دلیران
دم‌داران
دندان
دندان‌پزشکان
دنیامداران
دوان
دوچندان
دودمان
دورافتادگان
دوران
دوربرگردان
دوزیستان
دوستان
دوستداران
دولت‌خواهان
دولت‌مداران
دولت‌مردان
دهان
دهستان
دهقان
دهقانان
دهگان
دهل‌زنان
دیدبان
دیدگان
دیده‌بان
دیگران
دیلمان
دیوارنویسان
دیوان
دیوان‌سالاران
دیوانگان
ذکرگویان
ذوق‌کنان
رادان
رادمردان
رادیان
رازدان
راست‌گویان
رامشگران
ران
راندگان
راندمان
راویان
راهبان
راه‌بندان
رایگان
رأس‌السرطان
ربادهندگان
رجحان
رجزخوان
رجزگویان
رحمان
رخشان
رزم‌جویان
رسالت‌پیشگان
رستوران
رصدگران
رضاخان
رضایتمندان
رضوان
رفتگان
رفسنجان
رقاصان
رقصان
رقص‌کنان
رکاب‌زنان
رمان
رمزخوان
رمضان
رندان
رنگرزان
رنگین‌پوستان
رنگین‌کمان
روان
روان‌‌خوان
روان‌درمان
روان‌گردان
روبان
روحانیان
روزبهان
روزگاران
روزنامه‌خوان
روزنامه‌نگاران
روزه‌گیران
روزی‌رسان
روسی‌زبان
روشن‌بیان
روشن‌روان
روضه‌خوان
روغن‌دان
روگردان
رولان
رومان
رویان
روی‌گردان
رهبان
رهبران
رهروان
رهگذران
ریاضی‌دان
ریاضی‌دانان
ریاکاران
ریحان
ریزان
ریسان
ریسمان
ریش‌سفیدان
ریعان
ریگدان
ریگستان
رئیسان
زابلستان
زابن‌شناسان
زادگان
زارعان
زاری‌کنان
زاغان
زاکان
زاکانیان
زان
زانوان
زانیان
زاولستان
زاهدان
زاهدیان
زایران
زایمان
زایندگان
زائران
زباله‌دان
زبان
زبان‌دان
زبان‌دانان
زبان‌شناسان
زبردستان
زبونان
زخم‌زبان
زرافشان
زرسان
زرفشان
زرفشانان
زرقان
زرگران
زرنشان
زعفران
زغالدان
زمامداران
زمان
زمزمه‌کنان
زمستان
زمین‌داران
زنان
زنبوران
زنجان
زنخدان
زندان
زندانبان
زندگان
زندیان
زورچپان
زوزه‌کشان
زوزه‌کنان
زهدان
زیان
زیدان
زینسان
ژیان
ساحران
ساختمان
ساربان
ساربانان
ساززنان
سازمان
ساسان
ساسانیان
سالیان
سامان
سامانیان
سایبان
سایه‌بان
سبحان
سبزپوشان
سبزه‌میدان
سبلان
سپاهان
سپه‌ساﻻران
سپیدان
ستاران
ستارخان
ستارگان
ستایش‌کنان
ستمکاران
ستمگران
ستوان
ستوران
ستوربان
سجده‌کنان
سجستان
سحرگاهان
سحرگهان
سخت‌پوستان
سخت‌جان
سخنان
سخن‌دان
سخن‌ران
سخن‌سرایان
سخن‌گویان
سخنوران
سران
سراوان
سربازان
سربداران
سرپاسبان
سرپایان
سرداران
سرطان
سرفرازان
سرفه‌کنان
سرگردان
سرگروهبان
سرگین‌غلتان
سرمدان
سرمه‌دان
سروان
سرودخوان
سروستان
سریان
سست‌بنیان
سست‌پیمان
سکان
سلامان
سلجوقیان
سلطان
سلفچگان
سلمان
سلوکیان
سلیمان
سمعان
سمنان
سمنگان
سمنوپزان
سمیران
سنان
سنبلان
سنت‌گرایان
سنجابیان
سندان
سنگ‌پران
سنگدان
سنگربان
سنگستان
سواران
سوداگران
سودان
سودرسان
سوران
سورچران
سوریان
سوزان
سوزنبان
سوسوزنان
سولقان
سوهان
سیاران
سیاست‌بازان
سیاست‌گذاران
سیاست‌مداران
سی‌ان‌ان
سیرجان
سیروان
سیستان
سی‌سنگان
سیفان
سیلان
سیمان
سیمبیان
سینه‌زنان
شاتوبریان
شاخک‌داران
شادان
شادروان
شادگان
شادمان
شارلاتان
شاطران
شاعران
شاگردان
شامگاهان
شاهنامه‌خوان
شایان
شایگان
شأن
شبان
شبانگاهان
شبروان
شبستان
شبیه‌خوان
شتابان
شتران
شتربان
شترچران
شترسواران
شرقیان
شروان
شریان
ششکلان
شعبان
شعرخوان
شعرخوانان
شعوبیان
شکاربان
شکرافشان
شکرستان
شکرفشان
شکم‌چران
شمعدان
شمیران
شناکنان
شورستان
شوکران
شوهران
شهران
شهربان
شهرستان
شهریاران
شهسواران
شهوت‌ران
شهیدان
شیبان
شیبانیان
شیخان
شیرخوارگان
شیردان
شیروان
شیرین‌بیان
شیطان
شیمیدان
صابران
صاحب‌الزمان
صاحبان
صاحبقران
صاحب‌نظران
صبحگاهان
صبوحیان
صحبت‌کنان
صحراگردان
صحرانوردان
صدچندان
صدگان
صربستان
صفاریان
صفوان
صفویان
صفیرکشان
صنعان
صنعت‌گران
صوفیان
صیادان
ضجه‌کنان
ضمان
طالبان
طالقان
طبرستان
طخارستان
طغیان
طلبکاران
طواف‌کنان
طوفان
طیلسان
عاشقان
عاشورائیان
عالمیان
عبادت‌کنندگان
عباسیان
عثمان
عثمانیان
عدنان
عدوان
عرابه‌ران
عربستان
عرشیان
عرفان
عروسک‌گردان
عریان
عزیزان
عصازنان
عصیان
عطاران
عطرافشان
عطشان
عظیم‌الشأن
عقدکنان
عکس‌برگردان
علامت‌خوان
عمان
عمران
عنان
عنبرافشان
عنفوان
عنوان
عیاران
عیان
غازچران
غران
غرش‌کنان
غرغرکنان
غزل‌خوان
غزنویان
غفران
غلتان
غلیان
فاتحه‌خوان
فارسی‌زبان
فراخوان
فراوان
فراهان
فرزندان
فرقان
فرمان
فروزان
فرهنگستان
فریادکنان
فسنجان
فغان
فقدان
فقیران
فلان
فلاورجان
فنجان
فوران
فیزیک‌دان
فیلبان
قابل‌اطمینان
قابل‌بیان
قابل‌درمان
قایق‌ران
قبادیان
قبرستان
قدرت‌مداران
قدردان
قدسیان
قدم‌زنان
قران
قربان
قرقیزستان
قزاقستان
قصران
قطران
قطره‌چکان
قلمدان
قلیان
قندان
قوچان
قهرمان
قهقهه‌زنان
قیطان
کاپیتان
کاتالان
کاتبان
کاردان
کارگران
کارگردان
کارگزاران
کارمندان
کاروان
کاشان
کامران
کاواران
کتاب‌خوان
کتان
کتمان
کران
کردستان
کرمان
کروبیان
کسان
کشان‌کشان
کشاورزان
کشتیبان
کشسان
کلان
کماجدان
کماکان
کمان
کم‌توان
کمک‌خلبان
کمک‌رسان
کنعان
کنیزان
کودکستان
کوهان
کوهساران
کوهستان
کهکشان
کیان
کیانیان
کیسه‌تنان
کیسه‌داران
کیوان
کیهان
گاوچران
گاوزبان
گچساران
گذشتگان
گران
گران‌جان
گربه‌سانان
گرجستان
گردکان
گرده‌افشان
گرفتاران
گرگان
گروگان
گروهان
گروهبان
گریان
گریبان
گریزان
گریه‌کنان
گشاده‌زبان
گفتمان
گل‌افشان
گلایه‌کنان
گلپایگان
گلدان
گل‌ریزان
گلستان
گمان
گناهکاران
گنبدان
گنه‌کاران
گورستان
گوسفندان
گوسفندچران
گوشت‌خواران
گوهرافشان
گویان
گهرافشان
گیاهان
گیسوان
گیلان
لاحول‌کنان
لارستان
لاریجان
لامکان
لاهیجان
لبنان
لبیک‌گویان
لردگان
لرزان
لرستان
لسان
لغزان
لقمان
لگدپران
لنکران
لنگان
لنگان‌لنگان
لواسان
لوکوموتیوران
لویزان
لهستان
له‌له‌زنان
لیقوان
لی‌لی‌کنان
لیوان
ﻻرستان
ﻻریجان
ﻻهیجان
مادیان
مازندران
ماکان
ماکیان
مالباختگان
مامان
ماهان
مأموران
مبارزان
مبشران
متخصصان
متعلقان
متکدیان
متکلمان
متلک‌پران
مجارستان
مجاوران
مجاهدان
مجتهدان
مجردان
مجله‌خوان
مجمع‌البیان
مجهول‌المکان
محبان
محرمان
محیط‌بان
مخروطیان
مدبران
مددرسان
مراجعان
مرثیه‌خوان
مرجان
مردان
مرزبان
مرکبدان
مروان
مریدان
مریوان
مزدوران
مزه‌پران
مژگان
مژه‌داران
مسافران
مستحقان
مستضعفان
مستمندان
مسکران
مسلمان
مسلمانان
مصیبت‌خوان
مظان
معاشران
معاصران
معاندان
معتقدان
معرکه‌گردان
معلمان
مغولستان
مغیلان
مفاتیح‌الجنان
مفسدان
مفسران
مقتولان
مکان
مکتومان
مکرمان
مگان
مگردان
مگسان
ملازمان
ملامت‌کنان
ملامتیان
ملحدان
ملوان
ملوکان
منارجنبان
منان
منجمان
منکران
من‌من‌کنان
موبدان
موتورسیکلت‌ران
موحدان
مورچگان
موسیقی‌دان
مولودخوان
مولیان
مویه‌کنان
مهاجران
مهتران
مهجوران
مهران
مهربان
مهرگان
مهره‌داران
مهستان
مهمان
مؤسسان
مؤمنان
میان
می‌توان
می‌خواران
می‌خوارگان
میدان
میزان
میزبان
میزبانان
میشیگان
میعان
میکائیلیان
میگساران
میلان
میل‌گاردان
مینی‌بوس‌ران
میهمان
ناآگاهان
نابخردان
نابسامان
ناتوان
ناجوانمردان
ناجیان
نادان
نارنجستان
ناسزاگویان
ناصران
ناظران
ناعقلان
نافرمان
ناکسان
ناگذران
ناگهان
نالان
ناله‌کنان
نام‌آوران
نامداران
نامسلمان
ناموران
نامهربان
نامه‌رسان
نامیزان
نان
ناوبان
ناودان
ناوگان
ناهمخوان
ناهمسان
نایبان
نایب‌قهرمان
نائبان
نثرنویسان
نجاران
نجران
نجواکنان
نحلان
نخجوان
نخلستان
نردبان
نرگسان
نرم‌تنان
نرم‌زبان
نریمان
نزدیکان
نسخه‌نویسان
نسلان
نسوان
نسیان
نشان
نصران
نظامیان
نظردهندگان
نعره‌زنان
نعره‌کشان
نعل‌بندان
نعمان
نعیمان
نغمه‌خوان
نفس‌زنان
نقادان
نقدکنندگان
نقش‌جهان
نقشه‌خوان
نقصان
نقل‌مکان
نکته‌دان
نگاران
نگارستان
نگاهبان
نگران
نگهبان
نمازخوان
نمایان
نمکدان
نمی‌توان
نواخوان
نوازان
نوازش‌کنان
نوآموزان
نوبختیان
نوبران
نوبنیان
نوبهاران
نوجوان
نوحه‌خوان
نوحه‌کنان
نورافشان
نورباران
نوریان
نوزادان
نوسان
نوشروان
نوشیروان
نوغان
نوقان
نوکران
نویسندگان
نویسه‌خوان
نهارخوران
نهالستان
نهان
نهاندانگان
نهبندان
نهروان
نیازمندان
نیاکان
نی‌انبان
نیاوران
نیایش‌کنان
نیرومندان
نیسان
نیستان
نیکان
نیک‌پایان
نیمه‌جان
وابستگان
واتیکان
واجدان
واژگان
والدان
وان
وجدان
وجه‌الضمان
ورزشکاران
وزوزکنان
وزیران
وقت‌گذران
ویراستاران
ویران
ویرایش‌گران
ویلان
ویلچرران
هارونیان
هاشمیان
هاگدان
هامان
هاماوران
هان
هتل‌داران
هجران
هخامنشیان
هذیان
هراسان
هرمان
هرمزگان
هزاران
هزاردستان
هزارگان
هفت‌آسمان
هق‌هق‌کنان
هلاکوخان
هلهله‌کنان
همان
همانسان
هم‌پوشان
هم‌پیمان
هم‌جنس‌بازان
هم‌جنس‌گرایان
همچنان
همخوان
هم‌داستان
همدان
همدانیان
هم‌درسان
همدستان
همراهان
هم‌رزمان
هم‌زبان
هم‌زمان
همسان
هم‌سرایان
هم‌شأن
هم‌عنان
همفکران
همکاران
هم‌کیشان
همگان
همگنان
همه‌چیزدان
هندوان
هندوستان
هندیجان
هنرستان
هنرمندان
هواداران
هوسران
هوشمندان
هوهوکنان
هیاهوکنان
هیأت‌وزیران
هیجان
یاتاقان
یادمان
یاران
یاری‌رسان
یاقوت‌نشان
یخ‌بندان
یخدان
یرقان
یزدان
یزیدیان
یعقوبیان
یکان
یک‌درمیان
یک‌زبان
یک‌زمان
یکسان
یک‌میزان
یگان
یمان
یونان


 ئن 

پنگوئن
خائن
خزائن
ژوئن
سیتروئن
قرائن
کائن
مدائن
مطمئن
نامطمئن


 بن 

ابن
بن
بیدبن
تنکابن
سوربن
کاربن
کربن
گلبن
لبن
ناصربن
هیدرات‌کربن
هیدروکربن


 پن 

اپن
ژاپن
کوپن


 تن 

افراختن
افراشتن
افروختن
اقامت داشتن
انباشتن
انداختن
اندوختن
انگاشتن
آبستن
آتن
آراستن
آشفتن
آغشتن
آموختن
آمیختن
آنتن
آویختن
آهیختن
باختن
بازداشتن
بازگشتن
بازگفتن
بازیافتن
بافتن
بایستن
بتن
برافراختن
برافروختن
برانگیختن
برآشفتن
برپاداشتن
برپاساختن
برتافتن
برخاستن
برداشتن
برگشتن
برنداشتن
بستن
بولتن
پادتن
پختن
پذیرفتن
پرداختن
پنداشتن
پیراستن
تاختن
تافتن
تن
توانستن
تهمتن
جستن
ختن
خواستن
خویشتن
داشتن
دانستن
درآمیختن
درآویختن
دربرداشتن
دررفتن
درگذشتن
درگرفتن
درنگرفتن
دریافتن
دوختن
رستن
رشتن
رفتن
رویین‌تن
روئین‌تن
ریختن
زیستن
ساختن
سرتافتن
سررفتن
سرشتن
سوختن
شایستن
شتافتن
شستن
شکافتن
شکستن
شکفتن
شناختن
فراگرفتن
فروبستن
فروتن
فروختن
فروریختن
فرهیختن
فریفتن
کارتن
کاستن
کاشتن
کشتن
کوفتن
کیلوتن
گداختن
گذشتن
گرفتن
گریختن
گریستن
گسستن
گشتن
گفتن
گماشتن
ماراتن
متن
مقررداشتن
مکروه‌داشتن
ناآمیختن
ناگسستن
ناگفتن
نانوشتن
نایافتن
نپختن
نپذیرفتن
نپرداختن
نپیوستن
نتوانستن
نخواستن
نداشتن
ندانستن
نرفتن
نرم‌تن
نساختن
نسوختن
نشستن
نشکافتن
نشکستن
نشکفتن
نشناختن
نفروختن
نکاستن
نکاشتن
نگاشتن
نگاه‌داشتن
نگداختن
نگذاشتن
نگذشتن
نگرفتن
نگریستن
نگشتن
نگفتن
نگماشتن
نگه‌داشتن
ننگاشتن
ننواختن
ننوشتن
نواختن
نوشتن
نهفتن
نیوتن
نیافتن
نیاموختن
نیانداختن
نیفراشتن
نیفروختن
نینداختن
واداشتن
وارفتن
واشنگتن
وررفتن
وظیفه‌داشتن
وفاداشتن
یارستن
یافتن
یادگرفتن
یاری‌گرفتن


 جن 

بروجن
جن
لجن
مستهجن
وجن


 خن 

بی‌سخن
خوش‌سخن
سخن
شکرسخن
گلخن
ناخن
هم‌سخن
یک‌سخن


 دن 

اثبات‌نشدن
اجراشدن
اردن
افتادن
افسردن
افشاندن
افکندن
اندیشیدن
ایستادن
آب‌کردن
آرمیدن
آزردن
آزمودن
آسودن
آشامیدن
آفریدن
آکندن
آگاهاندن
آلودن
آماسیدن
آمدن
آمرزیدن
آوردن
باریدن
بازایستادن
بازگرداندن
بازگشودن
بازماندن
بالیدن
بخشیدن
بدن
برافتادن
برآوردن
برپانمودن
برچیدن
بردن
برشمردن
برگرداندن
برگزیدن
برنهادن
بریدن
بلعیدن
بن‌لادن
بودن
بوسیدن
بوییدن
بوئیدن
بی‌تمدن
پاشیدن
پالاییدن
پالودن
پاییدن
پراکندن
پراندن
پرستیدن
پرسیدن
پروراندن
پروردن
پریدن
پژمردن
پژوهیدن
پسماندن
پسندیدن
پلاسیدن
پوساندن
پوسیدن
پوشاندن
پوشانیدن
پوشیدن
پوییدن
پیچاندن
پیچیدن
پیمودن
تاباندن
تابیدن
تاراندن
تازاندن
تبدیل‌شدن
تپاندن
تپیدن
تراشیدن
ترساندن
ترسیدن
ترکاندن
ترکیدن
تکاندن
تمدن
تنیدن
توپیدن
جردن
جنباندن
جنبیدن
جنگیدن
جوشاندن
جوشیدن
جویدن
جهاندن
جهیدن
چاپیدن
چاییدن
چپاندن
چپیدن
چدن
چرخاندن
چرخیدن
چریدن
چزاندن
چسباندن
چسبانیدن
چسبیدن
چسیدن
چشاندن
چشیدن
چکاندن
چکیدن
چلاندن
چیدن
خاراندن
خاریدن
خراشیدن
خرامیدن
خروشیدن
خریدن
خزیدن
خسباندن
خسبیدن
خشکاندن
خشکانیدن
خشکیدن
خمیدن
خنداندن
خندیدن
خواباندن
خوابیدن
خواندن
خوراندن
خوردن
خونین‌بدن
خیساندن
دادن
درآمدن
درآوردن
درخشیدن
دررسیدن
درماندن
درنوردیدن
درنیامدن
درنیاوردن
دریدن
دزدیدن
دمیدن
دواندن
دوشیدن
دیدن
راندن
ربودن
رساندن
رسانیدن
رسیدن
رقصاندن
رقصیدن
رمیدن
رنجاندن
رنجیدن
رونهادن
روییدن
رویانیدن
روئیدن
رهاندن
رهانیدن
ریدن
ریسیدن
زادن
زاریدن
زاییدن
زائیدن
زدن
زدودن
زیادشدن
زیبیدن
ژولیدن
سابیدن
ساخته‌شدن
ساززدن
ساییدن
سائیدن
سپردن
ستاندن
ستانیدن
ستاییدن
ستائیدن
ستدن
ستردن
ستودن
سد‌‌کردن
سراییدن
سرباززدن
سربریدن
سرپیچیدن
سرتابیدن
سرخوردن
سردادن
سرنهادن
سرودن
سوارشدن
سودن
سوزاندن
سوزانیدن
سوسوزدن
شاشاندن
شاشیدن
شتابیدن
شدن
شکوفانیدن
شکوفیدن
شکوهیدن
شماردن
شمردن
شناساندن
شناسانیدن
شنودن
شنیدن
شوراندن
شورانیدن
شوریدن
صدازدن
طلبیدن
عدن
غریدن
غلتاندن
غلطانیدن
غلطیدن
غنودن
فاسدشدن
فانی‌شدن
فتادن
فراخواندن
فرادادن
فراموش‌شدن
فراموش‌نشدن
فربه‌شدن
فرساییدن
فرستادن
فرسودن
فرسوده‌شدن
فرمودن
فروبردن
فروکردن
فرونشاندن
فسردن
فشاندن
فشردن
فهماندن
فهمانیدن
فهمیدن
قاپیدن
قبولاندن
قلم‌زدن
کاویدن
کبودشدن
کردن
کرگدن
کشاندن
کشیدن
کندن
کوبانیدن
کوبیدن
کوچاندن
کودن
گاییدن
گداخته‌شدن
گدازیدن
گذاردن
گذراندن
گراییدن
گرائیدن
گرداندن
گردانیدن
گردآمدن
گردآوردن
گردن
گردیدن
گرویدن
گریان‌شدن
گریاندن
گزاردن
گزیدن
گستراندن
گسترانیدن
گستردن
گشادشدن
گشادن
گشودن
گلنگدن
گماردن
گم‌شدن
گنجاندن
گنجانیدن
گنجیدن
گندیدن
گودشدن
لادن
لرزاندن
لرزانیدن
لرزیدن
لغزاندن
لغزانیدن
لغزیدن
لگدزدن
لمیدن
لندن
لنگیدن
لولیدن
لیسیدن
ماسیدن
مالیدن
ماندن
مانع‌شدن
ماهرشدن
مایل‌شدن
متحدشدن
متحول‌شدن
متقاعدشدن
متمدن
مرتدشدن
مردن
مزاحم‌شدن
مشتعل‌شدن
مطرح‌شدن
معادن
معدن
مقایسه‌شدن
مکیدن
منتظرشدن
منفجرش

/ 5 نظر / 25713 بازدید
♡ تابستونی ♡

سلام خسته نباشید واقعا خیلی از این کلمات همقافیه تون استفاده می کنم [گل]

یاشار

خیلی خیلی عالی به کمک شما به 10 تا از دوستام شعر ساختم

دوست

آقا بسیار کار ارزشمندی کردی دمت گرم ;)

آرامش

سلام کار واقعا مفیدی انجام دادین، سپاس [گل] فقط قبلا اینجا جور دیگه ای بود انگار، عوض شده! هم قافیه های مختوم به حروف که تو مطالب اخیر سمت چپ وبلاگن همه شون فعال نیستن گویا .

دمت گرم بابا خيلي زحمت كشيدي [قلب]