متناقض‌نما

متناقض‌نما (Paradox)

هرگاه دو مفهوم متضاد را به هم نسبت دهیم یا آن دو را در یک چیز جمع کنیم، آرایۀ متناقض‌نما شکل می‌گیرد و معمولاً معنایی عمیق و پرمغز در پسِ آن نهفته‌است.

«جامه‌اش شولای عریانی است»

(عریانی به شولا نسبت داده شده، اما شولا نوعی جامه‌ است و درواقع ضد عریانی است)

مثال: جیب‌هایم پُر از خالی است . {در عالَم واقع، جمع شدن پُر و خالی با هم غیرممکن است و هم‌دیگر را نقض می‌کنند}

/ 0 نظر / 121 بازدید