هم قافیه ها مختوم به حرف ی

  أی  اف‌بی‌آیخودرأیرأیروشن‌رأینیک‌رأیهم‌رأی   ئی  ابتدائیاجرائیادعائیاروپائیاستثنائیاستوائیاشتغال‌زائیاعطائیاقتضائیالقائیامریکائیاهدائیاهورائیایتالیائیآریائیآشنائیآفریقائیبازگشائیبازگوئیبرپائیبسزائیبطحائیبمبئیبیابان‌زدائیبی‌اشتهائیبیضائیبینائیپذیرائیپویانمائیتماشائیتوانائیثناگوئیجادوئیجدائیجزائیجزئیجغرافیائیجلائیجنائیچشائیچندجزئیخردگرائیدارائیداروئیدانشجوئیدل‌جوئیدیوئیراستگوئیراه‌پیمائیراهنمائیرسانائیرسوائیروائیروشنائیرومانیائیرهائیرؤیائیزناشوئیزورگوئیزیاده‌گوئیزیبائیزیردریائیژاژخائیسامورائیستیزه‌جوئیسخن‌آرائیسخن‌گوئیسرمائیسمائیسنائیسودائیسودجوئیسینمائیشکوفائیشناسائیشنوائیشیمیائیصرفه‌جوئیطباطبائیطلائیظرف‌شوئیعربده‌جوئیغائیغزل‌سرائیفدائیفضائیقضائیقلیائیکادوئیکارائیکاکائیکانادائیکبریائیکربلائیکشورگشائیکشوئیکیلوئیگوئیلالائیلباس‌شوئیماجرائیماکوئیماورائیمرئیمشائیمقوائیموسیقائیمهرجوئیمی‌آئینامرئینوگرائیواسطه‌جوئیهجاگوئیهم‌نوائیهنرنمائیهیولائییاوه‌سرائییغمائی   ای  یارایهوایهنرنمایهندسه‌ایهم‌محله‌ایهمسایه‌ایهم‌دوره‌ایهم‌خانه‌ایهمایهسته‌ایهرگونه‌ایهایویرانه‌ایویترایوسیله‌ایوزنه‌ایورقه‌ایوب‌گاه‌هایواقعه‌ایواسطه‌اینیمه‌حرفه‌اینیزه‌اینیاساینیازهاینویسنده‌ایننماینمونه‌اینماینده‌اینگشاینکته‌اینقطه‌اینقشه‌اینقره‌اینغمه‌اینعره‌اینظریه‌اینشانه‌اینسخه‌ایناینامه‌اینالایقیناحیه‌ایمیوه‌ایمیله‌ایمیزنایمیان‌رشته‌ایمیان‌دوره‌ایمؤلفه‌هایمؤسسه‌ایمهره‌ایمهرافزایمورچه‌ایمنظومه‌ایمنظره‌ایمنطقه‌ایمناظره‌ایمناره‌ایملغمه‌ایمگشایمکتب‌خانه‌ایمقدمه‌ایمقبره‌ایمقاطعه‌ایمعاهده‌ایمعامله‌ایمسخره‌ایمزرعه‌ایمدخل‌هایمحوطه‌ایمحله‌ایمجموعه‌ایمجسمه‌ا‌‌‌‌‌‌‌یمجرایمتمایزکننده‌ایمتفق‌الرایمپیمایمایکروسکوپیلقمه‌ایلحظه‌ایگمشده‌ایگل‌و‌لایگلخانه‌ایگشایکیمیایکلوخ‌اندازایکلاچایکشیده‌ایکاتوره‌ایقهوه‌ایفیروزه‌ایفایده‌ایفاخته‌ایغیرحرفه‌ایعشوه‌ایعده‌ایطائفه‌ایصفحه‌ایصحیفه‌ایشیوه‌ایشیشه‌ایشنوایی‌سنجیشمه‌ایشماته‌ایشکوفه‌ایشعبه‌ایشبکه‌ایشاهزاده‌ایشانه‌ایشانگهایشاعره‌ایشاخه‌ا‌یسوخته‌ایسم‌زدایسرمه‌ایسرسرایستایساده‌ایزیست‌گاه‌هایزورآزمایزمانه‌ایزلزله‌ایزردچوبه‌ایزدایزبانه‌‌‌ایزائده‌ایزاویه‌ایریشه‌هایریزه‌ایروبناهایرشته‌هایرایانه‌ایدومرحله‌ایدولپه‌ایدوره‌هایدوره‌ایدوجمله‌ایدوباره‌ایدماغه‌ایدرهایدایره‌ایدامنه‌ایخرده‌ایخدایخامنه‌ایحوله‌ایحرفه‌ایچهارگزینه‌ایچندگزینه‌ایچندرسانه‌ایچایجولایجلوه‌هایجایخیجای‌جایجایجامه‌ایجامعه‌شناسانه‌ایجادکمه‌ایجاحوله‌ایجاتکمه‌ایجاافتاده‌ایتمنایتک‌نسخه‌ایتکمه‌قابلمه‌ایتک‌شماره‌ایتک‌رشته‌ایتقاضایتفاوت‌هایتسلیت‌نامه‌ایتسلایترکمانچایترکانده‌ایتذکرهایتخته‌ایتایپیتاب‌هایپیمانه‌ایپیمان‌نامه‌ایپیژامه‌ایپورت‌هایپرتاب‌کننده‌هایپایاپایپایبی‌نوایبین‌قاره‌ایبین‌رشته‌ایبینایی‌سنجیبی‌قاعدگی‌هایبوده‌ایبنمایبگشایبرهه‌ایبرجستگی‌هایبرایبخش‌هایبته‌جقه‌ایباسمه‌ایبارهایبادهایآهایایدئولوژیایاندازه‌ایانتقال‌دهنده‌هایاملاهایامام‌زاده‌ایاستوانه‌ای   بی  ابوظبیاجنبیادبیارتفاع‌یابیارتکابیارزش‌یابیارزیابیاستقلال‌طلبیاستیلاطلبیاسطر?بیاصلاح‌طلبیاضطرابیاعتصابیاعرابیافزون‌طلبیاقتداریابیاکتسابیانتخابیانتسابیانزواطلبیانقلابیایجابیایوبیآبله‌کوبیآبیآزادی‌طلبیآسایش‌طلبیآشوب‌طلبیآفتابیباربیبازاریابیبازیابیبدحجابیبدحسابیبدخوابیبدقلبیبرتری‌طلبیبرتری‌یابیبرف‌روبیبرنج‌کوبیبشقابیبیبی‌ادبیبی‌آبیبی‌بیبیتابیبی‌تعصبیبی‌چربیبی‌حجابیبی‌خوابیپاسخ‌یابیپاکوبیپای‌کوبیپتانسیل‌یابیپرآبیپرتابیپرچربیپرخوابیپرشتابیتأدیبیتبیتجددطلبیتجددمآبیتجربیتجزیه‌طلبیتجمل‌طلبیتذهیبیترتیبیترکیبیترمیم‌یابیتغییریابیتقدس‌مآبیتقریبیتقلبیتک‌حزبیتک‌قطبیتمایزطلبیتنوع‌طلبیتوجیبیتوسعه‌طلبیتیزابیثوابیجاجورابیجاسبیجاکتابیجانبیجاه‌طلبیجدایی‌طلبیجذبیجفت‌یابیجنگ‌طلبیجنوبیجوابیجهت‌یابیجیبیچربیچسبیچلوکبابیچوبیحاجبیحاضرجوابیحبابیحربیحسابیحق‌به‌جانبیحق‌طلبیحقیقت‌طلبیحقیقت‌یابیحلبیخاک‌روبیخال‌کوبیخانه‌خرابیخرابیخرمن‌کوبیخشابیخشونت‌طلبیخطابیخطیبیخوابیخوبیخوشابیخوش‌ترکیبیخوش‌حسابیخوش‌خوابیخوش‌قلبیخوش‌مشربیدارکوبیداوطلبیدبیدربیدرون‌یابیدست‌یابیدل‌فریبیدم‌اسبیدنیاطلبیدوبیدوست‌یابیدوقطبیدولابیذهبیراحت‌طلبیراگبیراهبیراه‌یابیربابیربوبیرجبیردیابیرسوبیرشدیابیرطبیرفاه‌طلبیرکابیره‌یابیریاست‌طلبیریشه‌یابیزردابیزرکوبیزمینه‌یابیزودیابیزیاده‌طلبیساختاریابیسازمان‌یابیسال‌یابیسببیسحابیسرابیسراشیبیسربیسرخابیسرکوبیسرمربیسلیقه‌یابیسنجابیسنگ‌سابیسیرابیسیلابیشادابیشالی‌کوبیشبه‌مذهبیشتابیشرابیشرفیابیشعوبیشورابیشورش‌طلبیشهادت‌طلبیشهرآشوبیشهرت‌طلبیصاحبیصحابیطالبیطلاکوبیطلبیطنابیطوبیظرفیت‌یابیعدالت‌طلبیعربیعصبیعقبیعلت‌یابیعنابیعوام‌فریبیغبارروبیغربیغریبیغصبیغلظت‌یابیغیابیغیبیغیرادبیغیرانقلابیغیرتجربیغیرترکیبیغیرعصبیغیرمذهبیفارابیفاریابیفرامذهبیفرصت‌طلبیفرصت‌یابیفزون‌طلبیقابل‌دستیابیقابل‌ردیابیقدرت‌طلبیقدرت‌یابیقصابیقلابیکاریابیکامیابیکتبیکج‌تابیکروبیکژتابیکشک‌سابیکعبیکف‌سابیکم‌چربیکمک‌مربیگشتاسبیگلابیلابیلعابیلگدکوبیلنت‌کوبیلیبیمایه‌کوبیمبارزه‌طلبیمتنبیمجتبیمذهبیمراتبیمربیمردم‌فریبیمرغابیمشروعیت‌یابیمطالبیمطربیمعنایابیمقام‌طلبیمقصریابیمکان‌یابیمکتبیمکتوبیمناسبیمنتجبیمنفعت‌طلبیموکبیمهارت‌یابیمهتابیمؤدبیمی‌شتابینابیناحسابیناصبیناصوابینامطلوبینامناسبینانجیبینایابینبینجیبینچسبینزاکت‌مآبینسبینشیبینصبینصیبینظریابینقابینقره‌کوبینقطه‌یابینکته‌یابینوابینهیبینیم‌وجبیواجبیواژه‌یابیوهابیهزینه‌یابیهمسریابیهنجاریابییثربییعقوبییک‌حزبییک‌قطبییک‌وجبی   پی  اتیوپیآنتالپیآنتروپیآندوسکوپیآی‌پیپلی‌کپیپیپیاپیپی‌درپیتوپیچاپیچپیرادیوتراپیروسپیزردپیفتوکپیفلاپیفیزیوتراپیکپیلاپاروسکوپیمی‌سی‌سی‌پیمیکروسکوپینیک‌پیهیپی   تی  یگانه‌پرستییک‌وقتییکنواختییک‌لختییک‌فوریتییک‌رکعتییکدستییک‌جهتییکتاپرستییقه‌خشتییزدان‌پرستییاقوتیهنردوستیهم‌ولایتیهم‌نهشتیهم‌سرشتیهمزیستیهمرفتیهمدستیهستیهزیمتیهدایتیهائیتیولی‌نعمتیولایتیوقتیوطن‌دوستیوطن‌پرستیوحشتیوالاهمتینیمه‌صنعتینیمه‌دولتینیکوخصلتینیک‌بختینوع‌دوستینوع‌پرستینوبختینوبتینگون‌بختینکوطلعتینکوسیرتینکوسرشتینفتینعمتینصرتینسبتینژادپرستینجاتینتیجه‌اینباتیناموس‌پرستیناسوتینارضایتیناراستیناراحتینادرستیناتورالیستیمیهن‌دوستیمیهن‌پرستیمینی‌سیتیمهمان‌دوستیمهمان‌پرستیمهستیمهرپرستیموقتیمواصلاتیمنفعتیمنفعت‌پرستیمناجاتیمملکتیملیت‌پرستیملکوتیملت‌دوستیملت‌پرستیملامتیمکزیکوسیتیمقرراتیمقدماتیمقام‌پرستیمقاربتیمفتیمعیشتیمعرفت‌شناختیمعاشرتیمضافتیمردم‌دوستیمدتیمدپرستیمحلاتیمثلثاتیمبالاتیمال‌پرستیلوتیلوبیاچیتیلختیلاهوتیگیتیگوساله‌پرستیگوژپشتیکیستیکویتیکوله‌پشتیکم‌محبتیکلفتیکشتیکاستیکاردستیقرتیفرمالیستیفراملیتیغیرمعرفتیغیررقابتیغیردولتیغیرحرارتیغیرتیغیربهداشتیغیرامنیتیغربتیعنکبوتیعنایتیعنایاتیعقیدتیعتیقه‌چیعاریتیظاهرپرستیضربتیصهیونیستیصورتیصوتیصنعتیصنایع‌دستیصلواتیصفاتیصحبتیشهوت‌پرستیشوربختیشکم‌پرستیشکلاتیشصتیشبه‌دولتیشاه‌پرستیشامورتیسیاه‌بختیسوغاتیسوسیالیستیسوررئالیستیسنتیسلامتیسستیسرمستیسرسلامتیسرسختیسردرختیسرپرستیسرانگشتیسختیستاره‌پرستیسبک‌شناختیسانتیساعتیساعاتیژورنالیستیزینتیزیست‌شناختیزیرساختیزیردستیزیرپوستیزیبایی‌شناختیزیباشناختیزیبادوستیزن‌صفتیزن‌پرستیزمین‌شناختیزمختیزکاتیزشتیزردشتیزرتشتیزرپرستیزراعتیزپرتیزبردستیزبان‌شناختیروش‌شناختیروراستیرودستیرودربایستیروتختیروباه‌صفتیروان‌شناختیرفعتیرفتارشناختیرعیتیرعایتیرشتیرخصتیراستیراست‌دستیراحتیذاتیدیپلماتیدون‌همتیدوملیتیدولتیدوفوریتیدوشخصیتیدوستیدوزیستیدورکعتیدوجنسیتیدوبیتیدوانگشتیدواتیدنیادوستیدنیاپرستیدشتیدستیدریافتیدرشتیدرستیدرخواستیدرختیدربستیدرازدستیدانش‌دوستیداش‌مشتیخیراتیخیالاتیخوش‌صحبتیخوش‌خدمتیخوشبختیخورشیدپرستیخودپرستیخلوتیخلعتیخشتیخرافه‌پرستیخرافاتیخراباتیخدمتیخدادوستیخداپرستیحیوان‌صفتیحیرتیحیاتیحواس‌پرتیحکومتیحکمتیحق‌پرستیحضرتیحشمتیحسرتیحرارتیحجتیحتیحالتیچیستیچیره‌دستیچهارانگشتیچندملیتیچلفتیچرخ‌دستیچرتیچپ‌دستیچاق‌سلامتیجهتیجوجه‌تیغیجنتیجماعتیجفتیجان‌سختیجان‌دوستیجامعه‌شناختیجاکبریتیجارختیثابتیتیزپیتیره‌بختیتیرهایتیراژیتیپولوژیتهی‌دستیتهمتیتوریستیتوراتیتوتیتنگ‌دستیتندرستیتله‌پاتیتک‌بیتیتشتیتزییناتیترمزدستیتردستیتربیتیتربتیتدارکاتیتختیتجمل‌پرستیتبلیغاتیتبتیتأسیساتیتأثیراتیتاتیتابوتیپیش‌کسوتیپیش‌دستیپیشخدمتیپیستیپیچ‌گوشتیپول‌پرستیپوستیپنالتیپشتیپستیپست‌همتیپست‌فطرتیپرطاقتیپرسخاوتیپردرختیپرداختیپرخاصیتیپرحرارتیپرجمعیتیپرپشتیپدرصلواتیپاواروتیپاک‌طینتیپارتیپاتختیبی‌همتیبی‌نزاکتیبی‌معرفتیبی‌مسئولیتیبی‌مروتیبی‌محبتیبی‌مبالاتیبی‌ماهیتیبی‌لیاقتیبی‌کفایتیبی‌قابلیتیبی‌غیرتیبی‌عفتیبی‌عزتیبی‌عدالتیبی‌طاقتیبی‌صفتیبی‌شرافتیبی‌شخصیتیبی‌سیاستیبی‌سرپرستیبی‌ریختیبی‌رودربایستیبیروتیبی‌رغبتیبی‌دقتیبی‌حمیتیبی‌حرمتیبی‌ثباتیبیتیبی‌تفاوتیبی‌تربیتیبی‌بضاعتیبی‌التفاتیبی‌احتیاطیبهشتیبهزیستیبهداشتیبوقلمون‌صفتیبندانگشتیبلندهمتیبغل‌دستیبشردوستیبرگشتیبدمستیبدفطرتیبدطینتیبدسیرتیبدسرشتیبدریختیبدذاتیبدبختیبختیبت‌پرستیبالادستیبازیافتیبازداشتیباروتیباده‌پرستیآواشناختیآنژیوپلاستیآلتیآفتاب‌پرستیآشتیآتیآتش‌پرستیآپاراتیآبگوشتیآبرفتیایلیاتیایلاتیاوهام‌پرستیانگشتیانسان‌دوستیانتخاباتیامانتیاشکا?تیاسپاگتیاردیبهشتیارباب‌رعیتیاحساساتیاثباتی   ثی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39814 بازدید
آبان 96
1 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
دی 93
2 پست
آبان 93
15 پست
تیر 93
17 پست
خرداد 93
24 پست
بهمن 92
25 پست
دی 92
28 پست
ایهام
1 پست
تورایه
1 پست
اشتقاق
2 پست
هم_ریشگی
2 پست
حس_آمیزی
1 پست
تشخیص
1 پست
جان_بخشی
1 پست
کنایه
1 پست
استعاره
1 پست
تشبیه
1 پست
مجاز
1 پست
مثل
1 پست
اغراق
1 پست
مبالغه
1 پست
اشاره
1 پست
تلمیح
1 پست
تضمین
2 پست
تمثیل
1 پست
لف_و_نشر
1 پست
قلب
1 پست
عکس
1 پست
تضاد
1 پست
پارادوکس
1 پست
جناس
1 پست
جناس_تام
1 پست
ترصیع
1 پست
سجع
1 پست
تعزیه
1 پست
فیلمنامه
1 پست
اقسام_شعر
25 پست
طنز
1 پست
هجو
1 پست
هزل
1 پست
فکاهه
1 پست
حسبیه
1 پست
قالب_شعر
18 پست
درونمایه
3 پست
مناظره
1 پست
مرثیه
1 پست
شعر_آزاد
2 پست
شعر_سپید
1 پست
موج_نو
1 پست
تصنیف
1 پست
تک_بیتی
1 پست
مفرد
1 پست
چهارپاره
1 پست
دوبیتی
1 پست
رباعی
1 پست
مستزاد
1 پست
مسمط
1 پست
قطعه
1 پست
غزل
1 پست
مثنوی
1 پست
قصیده
1 پست
فارسی
1 پست
ادبیات ایران
مطالبی در مورد شعر و ادبیات فارسی