ادبیات تعلیمی آن دسته از آثار ادبی که محتوای آنها آموزه‌های اخلاقی یا اجتماعی و علمی است و به هدف تعلیم و تربیت آفریده می‌شود اطلاق می‌شود.