هم قافیه های مختوم به  ظ در ادامه مطلب


مختوم به ظ

حظ
وعظ
لفظ
ظتلف
حفاظ
لحاظ
الفاظ
استحفاظ 
مستحفظ
خداحافظ
خواجه حافظ
بافت محافظ 
 محفوظ
محظوظ
ملحوظ
ملفوظ
نعوظ
 غلیظ
رنگ غلیظ
فحش غلیظ
تغلیظ
 حفظ
غِیظ
 واعظ
حافظ
محافظ