ترکیب بند از لحاظ ساختار شعری مانند "ترجیع بند" است و تنها تفاوت آن این است که بیت تکرار شده در بین قطعه های شعر یکسان نیستند.

ساختارش این است:


--------@  ---------@
-----------  ---------@
-----------  ---------@
---------&   ----------&
----------#  ---------#
----------  ----------#
-----------  ---------#
---------&   ---------&

از ترکیب بندهای معروف ترکیب بند محتشم کاشانی در توصیف واقعه ی کربلاست.