ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود.

بهترین ترجیح بندهای مربوط به سعدی ، هاتف و فرخی است.

از ترجیع بندهای معروف ادبی فارسی ترجیع بند هاتف است که بیت ترجیع آن این است:

که نیکی هست و هیچ نیست جز او ----- وحده لا اله الا هو
ساختار شعر ترجیع بند بدین صورت است:

--------@  ---------@
-----------  ---------@
-----------  ---------@
-----------  ---------@
*******   *******
----------#  ---------#
----------  ---------#
-----------  ---------#
-----------  ---------#
*******   *******
-----------$  ---------$
-----------    ---------$
-----------    ---------$
*******  *******

 

و شعر همینگونه ادامه پیدا میکند. *******  ******* بعد از هر قطعه شعر تکرار می شود.