• ارتدکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. یکی از فرقه‌های بنیادگرای مسیحیت که از واتیکان اطاعت نمی‌کند و بیشتر در شبه‌جزیرۀ بالکان و اروپای شرقی رواج دارد.۲. (صفت) پیرو کلیسای ارتدکس: مسیحی ارتدکس.۳. (صفت) مربوط به کلیسای ارتدوکس: عقاید ارتودکس.۴. (صفت) دارای اعتقاد سرسختانه به یک مذهب یا...


 • اندکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فهرست.۲. شماره‌ای که روی نامه‌های اداری می‌نویسند و نامه با آن شماره در دفترهای مخصوص ثبت می‌شود.۳. = انگشتی

 • بارفیکس

  فرهنگ فارسی عمید

  در ژیمناستیک، میلۀ افقی که روی دو پایه یا دو ستون بلند نصب می‌کنند و پس از آویزان شدن از آن، حرکات تعادلی، قدرتی، و چرخشی انجام می‌دهند.

 • برعکس

  فرهنگ فارسی عمید

  به‌عکس؛ برخلاف: فکر نکن آدم خوبی است، برعکس خیلی هم شیاد است.

 • بوراکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ترکیب اسیدبوریک و سود که در طب و صنعت، ازجمله در ساختن شیشه و لعاب ظروف‌ سفالی، و لحیم‌کاری به کار می‌رود؛ بوره؛ بورک؛ بورق؛ تنگار؛ تنکار؛ بورات دوسود.

 • بوکس

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی مسابقۀ ورزشی که میان دو هم‌وزن و در زمین مربع‌شکل با دستکش مخصوص انجام می‌شود که طی آن ورزشکاران با زدن ضربات مشت به حریف امتیاز می‌گیرند.

 • بی کس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تنها؛ بی‌یار.۲. کسی که دوست و آشنا و خانواده ندارد؛ غریب؛ بیچاره؛ بینوا.

 • تاکس

  فرهنگ فارسی عمید

  قیمت ثابت که از طرف دولت برای چیزی معین شود؛ نرخ.

 • تکس

  فرهنگ فارسی عمید

  = تکژ

 • تلکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. دستگاهی مخابراتی با قابلیت ارسال و دریافت پیام به‌صورت چاپ‌شده.۲. پیام چاپ‌شده‌ای که به‌وسیلۀ این دستگاه ارسال یا دریافت می‌شود.

 • چکس

  فرهنگ فارسی عمید

  نشیمن باز و شاهین و مانند آن‌ها؛ آشیانۀ مخصوص مرغان شکاری.

 • رفلکس

  فرهنگ فارسی عمید

  واکنش خاصی که گاه در مقابل تحریکاتی در بعضی از گیاهان یا جانوران به‌وجود می‌آید.

 • ژکس

  فرهنگ فارسی عمید

  = پرگس

 • سکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. امور جنسی.۲. عضوی از بدن که جنسیت را تعیین می‌کند.

 • عکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. برگرداندن؛ باژگونه کردن؛ وارون کردن.۲. (اسم) صورت شخص، شیء، یا منظره‌ای که با دستگاه مخصوص عکاسی گرفته می‌شود.⟨ عکس‌وطرد: (ادبی) در بدیع، آن است که شاعر کلماتی را که در یک مصراع یا نیم‌مصراع آورده در مصراع یا نیم‌مصراع دیگر قلب و مکرر کند، ما...

 • فیکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بدون تغییر؛ ثابت.

 • کرکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (زیست‌شناسی) پرنده‌ای درشت، با منقار قوی، گردن بدون پر، بال‌های بلند، و دید قوی که معمولاً از لاشۀ جانوران تغذیه می‌کند؛ لاشخور؛ مردارخوار؛ نسر؛ ورکاک؛ دژکاک؛ کلمرغ.۲. (نجوم) نام دو ستارۀ نسر طایر و نسر واقع: ◻︎ پرواز همای بختت الاّ / بر کرکس آسما...

 • کس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. شخص؛ ذات؛ آدمی‌؛ مردم: ◻︎ کس نیاموخت علم تیر از من / که مرا عاقبت نشانه نکرد (سعدی: ۷۹).۲. [مجاز] خویش؛ خویشاوند.۳. [مجاز] یار؛ همدم.

 • کمپلکس

  فرهنگ فارسی عمید

  عقده.

 • گیربوکس

  فرهنگ فارسی عمید

  جعبه‌ای در اتومبیل که قدرت تحرک موتور به آن منتقل می‌شود و به‌وسیلۀ دستۀ دنده به دنده‌های مختلف منتقل می‌گردد.

 • لوکس

  فرهنگ فارسی عمید

  کالای تجملی.

 • مکث

  فرهنگ فارسی عمید

  درنگ کردن.

 • مکس

  فرهنگ فارسی عمید

  باج؛ عوارض گمرکی.

 • منتکس

  فرهنگ فارسی عمید

  سرنگون؛ نگونسار.

 • منعکس

  فرهنگ فارسی عمید

  انعکاس‌یافته؛ عکس‌پذیرفته؛ برگشته.

 • ناکث

  فرهنگ فارسی عمید

  شکنندۀ عهدوپیمان؛ پیمان‌شکن.

 • ناکس

  فرهنگ فارسی عمید

  نااهل؛ نالایق؛ پست‌ و فرومایه؛ بی‌سروپا؛ بدسرشت.

 • نکث

  فرهنگ فارسی عمید

  شکستن‌ پیمان؛ برهم ‌زدن بیع یا پیمان.

 • نکس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سرنگون کردن؛ نگونسار کردن؛ برگرداندن و سرازیر کردن چیزی.۲. سر خود را از خواری به زیر افکندن.۳. عود کردن مرض.

 • واکس

  فرهنگ فارسی عمید

  مادۀ روغنی مرکب از دوده و چربی و سولفات گوگرد که برای سیاه کردن کفش‌های چرمی به کار می‌رود.

 • هرکس

  فرهنگ فارسی عمید

  همه‌کس.

 • هیچ کس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کلمۀ نفی که در نبودن کسی در جایی استعمال می‌شود: در این جا کیست؟ هیچ‌کس.۲. (صفت) [قدیمی، مجاز] ناکس؛ فرومایه: ◻︎ مکن نماز بر آن هیچ‌کس که هیچ نکرد / که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد (سعدی: ۱۶۹).