• رقص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جنبیدن؛ پا کوفتن؛ حرکات موزون با آهنگ موسیقی.۲. پایکوبی.۳. (بن مضارعِ رقصیدن) = رقصیدن⟨ رقص شتری: رقصی که از روی رسم و قاعده نباشد؛ حرکات ناموزن.


 • اسطقس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. اصل هر چیز؛ ماده؛ مایه.۲. هریک از عناصر چهارگانه (آب، خاک، باد، و آتش).

 • انقص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ناقص‌تر.۲. عیب‌ناک‌تر.۳. کم‌تر.۴. ناقص‌ترین.

 • بلغس

  فرهنگ فارسی عمید

  = برغست١

 • ترقص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. رقص‌ کردن.۲. به‌سرعت بالاوپایین رفتن.

 • راقص

  فرهنگ فارسی عمید

  رقص‌کننده.

 • غث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. لاغر؛ کم‌گوشت.۲. سخن سست و نادرست.⟨ غث‌و‌سمین: [مجاز]۱. بدوخوب.۲. سخن شیوا همراه با سخن غیر‌فصیح.۳. [قدیمی] کم‌ارزش و ارزشمند.۴. [قدیمی] همه‌چیز.

 • قس

  فرهنگ فارسی عمید

  مرد روحانی مسیحی؛ کشیش؛ کاهن.

 • قص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بریدن موی یا ناخن.۲. (ادبی) در عروض، اسقاط حرف دوم متحرک از رکن چنان‌که متفاعلن مفاعلن شود.

 • مغص

  فرهنگ فارسی عمید

  درد شکم؛ پیچش روده.

 • مناقص

  فرهنگ فارسی عمید

  = منقصت

 • منغص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. مکدر؛ تیره.۲. ناگوار.

 • ناقص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آنچه کامل نیست: اطلاعات ناقص.۲. معیوب: عضو ناقص.۳. (اسم، صفت) [قدیمی] چیزی یا کسی که به حد کمال نرسیده.

 • نقص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. عیب.۲. کمی؛ کاستی.

 • نواقص

  فرهنگ فارسی عمید

  = ناقص