• اقدس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. مقدس‌تر.۲. منزه‌تر؛ پاک‌تر؛ پاکیزه‌تر.۳. عنوانی احترام‌آمیز برای بزرگان.


 • تحادث

  فرهنگ فارسی عمید

  با هم حدیث گفتن؛ با هم سخن گفتن.

 • تحدث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. حدیث کردن؛ سخن گفتن.۲. خبر دادن.

 • تقدس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پاک شدن؛ منزه شدن از عیب.۲. پاکیزه بودن.۳. پاکی و پرهیزکاری.

 • تندس

  فرهنگ فارسی عمید

  = تندیس

 • حادث

  فرهنگ فارسی عمید

  تازه‌پدیدآمده.⟨ حادث شدن: (مصدر لازم)۱. رخ دادن؛ روی دادن؛ اتفاق افتادن.۲. پیدا شدن؛ پدید آمدن.

 • حدث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (فلسفه) = حادث۲. (صفت) ویژگی امری که تازه واقع شده.۳. امری که معروف در سنت وشریعت نباشد؛ بدعت.۴. (اسم، صفت) جوان؛ نوجوان.۵. ادرار، مدفوع، و آنچه وضو را باطل می‌کند.

 • حدس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. قضاوت یا اندیشه‌ای که بر پایۀ ظنّ و گمان باشد نه مدرک و استدلال.۲. (اسم مصدر) (فلسفه) [قدیمی] سرعت انتقال در فهم و استنتاج؛ زود دریافتن.= حدس زدن: (مصدر متعدی) گمان بردن و دریافتن امری به گمان و تخمین.

 • حنادس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. [جمعِ حندس] = حندس۲. سه شب آخر ماه که بسیارتاریک است.

 • حندس

  فرهنگ فارسی عمید

  شب بسیارتاریک.

 • حوادث

  فرهنگ فارسی عمید

  = حادثه

 • دس

  فرهنگ فارسی عمید

  مانند؛ شبیه؛ نظیر: ◻︎ ندید و نبیند تو را هیچ‌کس / گه رزم مثل و گه بزم دس (عنصری: ۳۵۶).

 • روح القدس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. روح قدسی؛ جان‌ پاک؛ روان‌ پاک.۲. = جبرئیل۳. در آیین مسیحیت، روحی که بر مریم تجلی کرد و بر او دمید و عیسی متولد شد؛ شیداسپهبد؛ روان‌بخش؛ اقنوم سوم.

 • سادس

  فرهنگ فارسی عمید

  ششم؛ ششمین.

 • سدس

  فرهنگ فارسی عمید

  یک‌ششم چیزی؛ شش‌یک.

 • سرمهندس

  فرهنگ فارسی عمید

  مهندسی که چند تن مهندس دیگر زیردست او کار کنند؛ مهندس عالی‌رتبه.

 • سندس

  فرهنگ فارسی عمید

  پارچۀ ابریشمی زربفت؛ دیبای لطیف و گران‌بها؛ دیبا.

 • عدس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. گیاهی بوته‌ای از خانوادۀ باقلا با گل‌های سفیدرنگ و برگ‌های باریک؛ دانچه؛ انژه؛ مرجمک؛ نسک؛ بنوسرخ.۲. دانۀ گرد و محدب این گیاه که مصرف خوراکی دارد.

 • قدس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پاک شدن.۲. پاک و منزه بودن.۳. پاکی.

 • قندس

  فرهنگ فارسی عمید

  = بیدستر

 • کرادس

  فرهنگ فارسی عمید

  =کردوسه

 • کندس

  فرهنگ فارسی عمید

  گیاهی با برگ‌های بیضی دندانه‌دار و ریشه‌ای حاوی مواد سمّی.

 • محدث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. [مقابلِ قدیم] (فلسفه) چیزی که تازه پیدا‌شده.۲. (فقه) ویژگی آنچه در کتاب، سنت، و اجماع معروف نباشد.

 • مستحدث

  فرهنگ فارسی عمید

  تازه‌به‌وجودآمده؛ نو؛ جدید.

 • مسدس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (ریاضی) شش‌گوشه؛ شش‌ضلعی.۲. (صفت) (ادبی) در عروض، ویژگی بیت شش‌پایه.۳. (ادبی) مسمطی که در هر بند شش مصراع داشته باشد.۴. (صفت) [قدیمی] دارای شش رکن یا عضو.

 • مقدس

  فرهنگ فارسی عمید

  پاک و پاکیزه؛ منزه.

 • مهندس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کسی که در پاره‌ای از علوم و فنون، مانند راه‌سازی، معماری، کشاورزی، یا ساختن کارخانه‌ها و ماشین‌ها تحصیلات عالی کرده و متخصص شده باشد.۲. [قدیمی] اندازه‌گیرنده.