• بحث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. گفت‌وگو کردن در مورد امر یا مطلبی برای رسیدن به نتیجه‌ای خاص.۲. دعوا؛ بگومگو.۳. جست‌وجو؛ کاوش؛ پژوهش.


 • باحث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بحث‌کننده.۲. کاونده.

 • بی حس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بی‌حال؛ بی‌رمق؛ سست و ضعیف.۲. بی‌درد.

 • پنج حس

  فرهنگ فارسی عمید

  حواس خمسه؛ حواس پنج‌گانه.

 • تفحص

  فرهنگ فارسی عمید

  جستجو کردن؛ کاوش‌ کردن؛ تحقیق ‌کردن دربارۀ امری یا چیزی.

 • حث

  فرهنگ فارسی عمید

  = ⟨ حث کردن⟨ حث کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] تشویق کردن به کاری؛ برانگیختن.

 • حس

  فرهنگ فارسی عمید

  صدای آهسته.

 • فحص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کاویدن؛ جستجو کردن.۲. کاوش؛ جستجو.

 • لواحس

  فرهنگ فارسی عمید

  خوردنده؛ آکل.

 • مباحث

  فرهنگ فارسی عمید

  = مبحث

 • مبحث

  فرهنگ فارسی عمید

  موضوع بحث.

 • متفحص

  فرهنگ فارسی عمید

  تفحص‌کننده؛ جوینده؛ کاوش‌کننده.

 • مستحث

  فرهنگ فارسی عمید

  برانگیزاننده.

 • نحس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. شوم؛ بدیمن؛ بدشگون؛ بداختر.۲. در احکام نجوم، ویژگی برخی سیارات.