• اخص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خاص‌تر؛ ویژه‌تر؛ گزیده‌تر؛ ویژه.۲. گزیده.


 • اخس

  فرهنگ فارسی عمید

  خسیس‌تر؛ فرومایه‌تر؛ پست‌تر؛ خوارتر؛ زبون‌تر.

 • اندخس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پشت‌و‌پناه؛ پشتیبان: ◻︎ چرا رانی کسی را از برِ خویش / که اندخسش نباشد جز درِ تو (سراج‌الدین راجی: مجمع‌الفرس: اندخس).۲. (بن مضارعِ اندخسیدن) = اندخسیدن

 • بخس

  فرهنگ فارسی عمید

  = بخسیدن

 • پخس

  فرهنگ فارسی عمید

  = بخس۲

 • تخس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تفس؛ گرمی؛ حرارت.۲. تپش دل از غم و رنج.

 • ترخص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (فقه) جایز بودن.۲. [قدیمی] مرخص شدن.۳. [قدیمی] اجازه گرفتن.۴. [قدیمی] رخصت یافتن.

 • تشخص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بزرگی داشتن.۲. بزرگی یافتن؛ برجسته شدن و ممتاز گشتن از دیگران.

 • خس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ریزۀ کاه، علف خشک، و مانند آن؛ خار؛ خاشاک.۲. [قدیمی، مجاز] انسان پست، فرومایه، ناکس، و زبون: ◻︎ بدان رسید که بر ما به زنده بودن ما / خدای‌وار همی منتی نهد هر خس (عسجدی: ۴۵).

 • خس خس

  فرهنگ فارسی عمید

  صدای تنفس کسی که مبتلا به تنگی نفس است.

 • رخص

  فرهنگ فارسی عمید

  ارزان شدن؛ ارزانی.

 • سرخس

  فرهنگ فارسی عمید

  گیاهی با برگ‌های درشت و بریدگی بسیار و ساقۀ زیرزمینی که بیش از ۶۰۰۰ نوع از آن وجود دارد و برخی از انواع آن تزئینی است.

 • شاخص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. برآمده؛ مرتفع.۲. چشمگیر؛ برجسته.۳. (اسم) [مجاز] پارامتر؛ آنچه مقدارش ماهیت چیزی را معین می‌کند.۴. (اسم) خط‌کش مدرجی که در نقشه‌برداری استفاده می‌شود.۵. (اسم) [مجاز] نمودار؛ نماینده.۶. (اسم) [مجاز] علامتی که در آفتاب برای تعیین و تشخیص وقت ظهر نصب ...

 • شخص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سیاهی انسان که از دور دیده شود.۲. آدمی؛ انسان.۳. خود (برای تٲکید): شخص شما.۴. (حقوق) آن‌که دارای حق و وظیفه است: شخص حقیقی.۵. [قدیمی] بدن انسان؛ کالبد مردم؛ تن.⟨ شخص اول مملکت: [مجاز] ارجمندترین و گرامی‌ترین شخص که در مملکت مقامش از همه بالات...

 • کوله خس

  فرهنگ فارسی عمید

  گیاهی چندساله با برگ‌های بیضی نوک‌تیز و گل‌های کوچک سبزرنگ که ساقۀ زیرزمینی و ریشۀ آن مصرف دارویی دارد؛ جز؛ جیز؛ چوشت؛ کول؛ کولار؛ کول‌کیش.

 • متشخص

  فرهنگ فارسی عمید

  بزرگ و ممتاز؛ دارای تشخص.

 • مرخص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. اجازه‌داده‌شده.۲. [مجاز] ویژگی کسی که به او اجازه‌ داده شده از جایی مانند، بیمارستان یا زندان خارج شود.

 • مشخص

  فرهنگ فارسی عمید

  معیّن‌شده؛ تمیز‌داده‌شده.

 • ملخص

  فرهنگ فارسی عمید

  به‌اختصاربیان‌شده؛ خلاصه‌شده؛ مختصر.

 • ناخس

  فرهنگ فارسی عمید

  ویژگی دردی که در آن بیمار احساس می‌کند در بدنش سوزن فرو می‌کنند.