• رجس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پلیدی.۲. (اسم) گناه.۳. (اسم) کار بد و زشت.۴. (اسم) وسوسۀ شیطان.


 • تنجس

  فرهنگ فارسی عمید

  نجس شدن؛ پلید شدن.

 • جس

  فرهنگ فارسی عمید

  دست مالیدن به چیزی؛ سودن.

 • جص

  فرهنگ فارسی عمید

  =گچ

 • دیفروجس

  فرهنگ فارسی عمید

  جسمی که پس از گداختن مس در ته کوره یا بوته باقی میماند؛ مارقشیشا.

 • متنجس

  فرهنگ فارسی عمید

  نجس‌شونده؛ ناپاک.

 • مجس

  فرهنگ فارسی عمید

  محل نبض.

 • نجس

  فرهنگ فارسی عمید

  آنچه پاک نیست.

 • نرجس

  فرهنگ فارسی عمید

  = نرگس

 • هاجس

  فرهنگ فارسی عمید

  آنچه در دل گذرد؛ هواهای نفسانی.

 • هواجس

  فرهنگ فارسی عمید

  = هاجس