• احسن القصص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بهترین قصه‌ها.۲. نام دیگر سورۀ یوسف در قرآن مجید.


 • پرنسس

  فرهنگ فارسی عمید

  شاهزاده‌خانم؛ شاه‌دخت.

 • تجسس

  فرهنگ فارسی عمید

  جستجو کردن در امری یا چیزی.

 • تخصص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خاص گردیدن؛ به چیزی مخصوص شدن.۲. در کاری یا امری مهارت داشتن.

 • حصص

  فرهنگ فارسی عمید

  = حصه

 • سس

  فرهنگ فارسی عمید

  گیاهی انگلی و بی‌برگ که فقط گل‌های ریز دارد و مانند ریسمان به گیاه‌هایی که ساقه‌های نرم دارند از قبیل خیار، خربزه، و شبدر می‌پیچد و مواد غذایی آن‌ها را جذب می‌کند و سبب زردی و نابودی آن‌ها می‌شود؛ پیچ شبدر.

 • عسس

  فرهنگ فارسی عمید

  پاسبان.

 • غصص

  فرهنگ فارسی عمید

  =غصه

 • قصص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. = قصه۲. بیست‌وهشتمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۸۸ آیه.

 • مؤسس

  فرهنگ فارسی عمید

  تٲسیس‌کننده؛ بنیان‌گذار.

 • متجسس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جستجوکننده؛ تجسس‌کننده.۲. جاسوس.

 • متخصص

  فرهنگ فارسی عمید

  کسی که در کاری به‌خصوص مهارت و بصیرت دارد.۲. (پزشکی) پزشکی که در رشته‌ای خاص تخصص یافته است.۳. (صفت) مختص؛ مخصوص.

 • مجصص

  فرهنگ فارسی عمید

  گچ‌بری‌شده؛ گچ‌کاری‌شده.

 • مخصص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خاص‌شده.۲. تخصیص‌یافته.