• مختص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آنچه خاص کسی یا چیزی باشد؛ اختصاص‌یافته؛ خاص‌گردیده.۲. (اسم، صفت) [قدیمی] آنکه که نسبت به کسی نزدیک است؛ مقرب.


 • ابتث

  فرهنگ فارسی عمید

  ترتیب کنونی الفبای عربی از «الف» تا «ی» پشتِ‌سرِهم (ا، ب، ت، ث، ج، تا آخر).

 • افیقطس

  فرهنگ فارسی عمید

  گیاهی با شاخه‌های باریک، برگ‌های پهن، تخم‌های شبیه تخم شلغم، ریشه کلفت و سفید که در سواحل دریاها و جویبارها و بیشتر در مصر می‌روید.

 • باتس

  فرهنگ فارسی عمید

  = بالنگ

 • تس

  فرهنگ فارسی عمید

  = تپانچه

 • ذیابیطس

  فرهنگ فارسی عمید

  =دیابت

 • فالنجیطس

  فرهنگ فارسی عمید

  = فالنجیقن

 • قیطس

  فرهنگ فارسی عمید

  از صورت‌های فلکی نیمکرۀ جنوبی.

 • مجتث

  فرهنگ فارسی عمید

  در عروض، از بحور شعر بر وزن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن.