• پس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بنابراین: او بیمار شد، پس به مدرسه نرفت.۲. آنگاه؛ آنگه؛ بَعد از آن: بچه‌ها بلند شدند، پس استاد آمد.۳. (اسم) عقب؛ پشت‌ سر: ◻︎ تنِ من جمله پسِ دل رود و دل پس تو / تن هوای دل و دل جمله هوای تو کند (منوچهری: ۲۷).۴. (اسم) پشت.۵. (صفت) [قدیمی] عقب‌مانده...


 • ازان پس

  فرهنگ فارسی عمید

  بعد؛ سپس؛ ازآن‌به‌بعد.

 • بازپس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. عقب‌مانده.۲. (قید) دوباره.⟨ بازپس‌ رفتن: (مصدر لازم) پس رفتن؛ عقب رفتن.⟨ بازپس ماندن: (مصدر لازم) عقب ماندن؛ دنبال ماندن.

 • دلواپس

  فرهنگ فارسی عمید

  نگران؛ آشفته؛ پریشان‌خیال؛ کسی که از تصور پیشامد بد نگران و ترسناک است؛ دل‌اندروای.

 • زاین سپس

  فرهنگ فارسی عمید

  از این‌سپس؛ پس‌از‌این؛ بعد‌از‌این: ◻︎ برو زاین‌سپس گو سر خویش گیر / گرانی مکن جای دیگر بمیر (سعدی۱: ۱۲۵).

 • ژیپس

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی کانی آبدار گچ که از آن گچ بنّایی به دست می‌آورند.

 • سپس

  فرهنگ فارسی عمید

  از‌پس؛ از‌پی؛ پس‌از‌آن؛ بعد.

 • فرسپس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. وسیلۀ جراحی که در زایمان برای خارج کردن جنین از رحم به کار می‌رود.۲. نوعی انبر مخصوص کشیدن دندان.

 • واپس

  فرهنگ فارسی عمید

  بازپس؛ عقب؛ دنبال.⟨ واپس‌ آمدن: (مصدر لازم) [قدیمی] بازپس ‌آمدن؛ باز آمدن.⟨ واپس رفتن: (مصدر لازم) پس رفتن؛ عقب رفتن.