• آتش بس

  فرهنگ فارسی عمید

  خودداری از جنگ و قطع تیراندازی.


 • اخبث

  فرهنگ فارسی عمید

  خبیث‌تر؛ پلیدتر؛ ناپا‌ک‌تر.

 • ارابس

  فرهنگ فارسی عمید

  گیاهی از تیرۀ چلیپاییان، با ساقه و برگ‌های کرک‌دار، به انواع مختلف؛ تره‌تیزک کوهی.

 • ازبس

  فرهنگ فارسی عمید

  به سبب بسیاری؛ بس‌که: ◻︎ از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشم / آتش زدم چو گل به تن لخت‌لخت خویش (حافظ: ۵۸۸).

 • بث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پراکنده ساختن.۲. برانگیختن غبار.۳. فاش کردن خبر.۴. آشکار کردن راز و اندوه خود.

 • بس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بسیار؛ افزون: ◻︎ بسم حکایت دل هست با نسیم سحر / ولی به بخت من امشب سحر نمی‌آید (حافظ: ۴۸۴).۲. کافی؛ تمام: همین‌قدر بس است.۳. (قید) فقط: ◻︎ نیاساید اندر دیار تو کس / چو آسایش خویش جویی و بس (سعدی۱: ۴۲).۴. (شبه‌ جمله) بس کن؛ بازبایست؛ دست بردار: ◻︎ ...

 • تبصبص

  فرهنگ فارسی عمید

  تملق؛ چاپلوسی.

 • تربص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. انتظار کشیدن.۲. صبر کردن و نگران پیشامد بودن.۳. چشمداشت.

 • تشبث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. [مجاز] دست انداختن به چیزی برای وسیله قرار دادن آن؛ دستاویز کردن.۲. [قدیمی] چنگ زدن؛ درآویختن به چیزی.

 • تعبس

  فرهنگ فارسی عمید

  ترش‌رو شدن.

 • تلبث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درنگ کردن.۲. توقف کردن در جایی.

 • تلبس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. لباس پوشیدن.۲. پوشیده شدن.۳. آمیخته و مبهم شدن کار.

 • حابس

  فرهنگ فارسی عمید

  بازدارنده؛ حبس‌کننده.

 • حبس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. زندان.۲. (اسم مصدر) بازداشتن؛ زندانی کردن؛ بازداشت.⟨حبس ابد (مؤبد): (حقوق) نوعی حبس که محکوم باید تا آخر عمر در زندان باشد.⟨حبس انفرادی: (حقوق) نوعی حبس که محکوم باید در مدت زندانی بودن جدا از سایر زندانیان باشد.⟨حبس با اعمال شاقه: ...

 • خبث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جرمی که پس از گداختن فلزات در کوره باقی می‌ماند.۲. (اسم مصدر) پلیدی؛ نجاست.

 • عابث

  فرهنگ فارسی عمید

  عبث؛ بیهوده.

 • عابس

  فرهنگ فارسی عمید

  ترش‌رو؛ اخمو.

 • عبث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بیهوده.۲. (قید) به‌بیهودگی.

 • عبس

  فرهنگ فارسی عمید

  = سیسنبر

 • قابس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آتش‌خواه.۲. آتش‌خوار.

 • قبس

  فرهنگ فارسی عمید

  شعله و پارۀ آتش؛ پارۀ آتشی که از آتش بزرگ گرفته شود.

 • کبس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فشردن؛ چیزی را میان دو ‌چیز گذاشتن و فشار دادن.۲. چاه را انباشتن.۳. پر کردن.

 • لابث

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درنگ‌کننده.۲. مقیم در جایی.

 • لبث

  فرهنگ فارسی عمید

  درنگ؛ توقف‌.

 • لبس

  فرهنگ فارسی عمید

  جامه؛ پوشیدنی؛ پوشاک.

 • متربص

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کسی که چشمداشت و انتظار دارد؛ منتظر.۲. کسی که غله و سایر کالاها را برای گران شدن در انبار نگه می‌دارد؛ محتکر.

 • متشبث

  فرهنگ فارسی عمید

  کسی که به چیزی چنگ می‌زند و به ‌آن درمی‌آویزد.

 • متلبس

  فرهنگ فارسی عمید

  = مُلبس

 • محابس

  فرهنگ فارسی عمید

  = محبس

 • محبس

  فرهنگ فارسی عمید

  زندان.

 • محتبس

  فرهنگ فارسی عمید

  حبس‌شده؛ زندانی‌شده.

 • مقتبس

  فرهنگ فارسی عمید

  مطلبی که از دیگری گرفته شده؛ اقتباس‌شده؛ فراگرفته.

 • ملابس

  فرهنگ فارسی عمید

  = مَلبس

 • ملبس

  فرهنگ فارسی عمید

  پوشیدنی؛ جامۀ پوشیدنی؛ پوشاک.

 • ملتبس

  فرهنگ فارسی عمید

  مشتبه و پوشیده‌شده.

 • نبس

  فرهنگ فارسی عمید

  = نبسه

 • یابس

  فرهنگ فارسی عمید

  خشک؛ سفت و سخت.

 • یبس

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خشک شدن؛ خشکی.۲. [مجاز] دارای خلق‌وخوی جدّی و غیر صمیمی.