• احسنت

  فرهنگ فارسی عمید

  هنگام مدح و تحسین به کار می‌رود؛ خوب کردی؛ کار نیکو کردی؛ مرحبا؛ آفرین.


 • ابانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آشکار کردن؛ واضح ساختن؛ هویدا ساختن.۲. جدا کردن.۳. پیدا شدن؛ آشکار شدن.

 • استعانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. یاری خواستن؛ کمک خواستن.۲. کمک؛ یاری.۳. (ادبی) در بدیع، آوردن شعر شاعری در کلام یا شعر خود برای کمک به مراد و مقصود خویش.

 • استکانت

  فرهنگ فارسی عمید

  خواری؛ فروتنی.

 • استلانت

  فرهنگ فارسی عمید

  نرم کردن.

 • استهانت

  فرهنگ فارسی عمید

  سبک شمردن؛ حقیر دانستن؛ خوار شمردن.

 • امانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. امین بودن.۲. [مقابلِ خیانت] راستی و درستکاری.۳. (اسم) [جمع: امانات] مالی یا چیزی که به کسی می‌سپارند تا از آن نگه‌داری کند؛ ودیعه.۴. دادن چیزی به کسی برای اینکه از آن نگه‌داری کند.

 • اهانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خوار کردن؛ پست کردن.۲. سبک داشتن؛ توهین کردن.۳. [قدیمی] خواری؛ پستی.

 • بدطینت

  فرهنگ فارسی عمید

  بدسرشت؛ بدنهاد.

 • بنت

  فرهنگ فارسی عمید

  دختر.

 • بینونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جدا شدن از کسی.۲. جدایی؛ مفارقت.

 • پاک طینت

  فرهنگ فارسی عمید

  پاک‌سرشت؛ پاک‌نهاد.

 • پاینت

  فرهنگ فارسی عمید

  = پوپیتر

 • پرزیدنت

  فرهنگ فارسی عمید

  رئیس‌جمهور.

 • پورسانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درصدی که شخصی، به دلیل مشارکت در کاری، از سود حاصل از آن دریافت می‌کند.۲. حق دلالی.

 • تانژانت

  فرهنگ فارسی عمید

  تابعی مثلثاتی که در مثلث قائم‌الزاویه برابر است با نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور.

 • تعنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. عیب‌جویی و سخت‌گیری ‌کردن.۲. خواری و مشقت کسی را خواستن.۳. آزار رسانیدن به کسی.

 • ثخانت

  فرهنگ فارسی عمید

  سفت‌وسخت شدن؛ ستبری.

 • جبانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کم‌دل شدن؛ ترسیدن.۲. کم‌دلی؛ ترس.

 • جنت

  فرهنگ فارسی عمید

  بهشت؛ فردوس.

 • حصانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. منیع و استوار بودن.۲. [مجاز] پارسا و پاک‌دامن بودن؛ عفیف بودن.

 • حضانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پرستاری.۲. پرستاری از کودک؛ دایگی.

 • خشونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درشتی کردن؛ درشت‌خویی؛ تندخویی.۲. [قدیمی] زبری؛ زمختی؛ ناهمواری.۳. [قدیمی] درشتی؛ تندی.

 • خوش طینت

  فرهنگ فارسی عمید

  نیکوسرشت؛ خوش‌خو؛ خوش‌خلق.

 • خیانت

  فرهنگ فارسی عمید

  انجام عملی که برخلاف اعتماد دیگران است.

 • دهقنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کدخدایی؛ ریاست ده.۲. کشاورزی.

 • دیانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آیین خداپرستی؛ هر آیینی که اساس آن بر خداپرستی باشد.۲. (اسم) ملت؛ مذهب.

 • رزانت

  فرهنگ فارسی عمید

  باوقار بودن؛ سنگین بودن؛ آهستگی و وقار.

 • رصانت

  فرهنگ فارسی عمید

  محکم شدن؛ استوار شدن؛ استواری؛ استواری عقل.

 • رعونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سست شدن.۲. احمق شدن.۳. بیهودهگو شدن.۴. خودآرایی.

 • زینت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آرایش.۲. آنچه با آن آرایش کنند؛ پیرایه؛ زیور.

 • سخونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. گرم بودن.۲. گرم شدن.۳. گرمی.

 • سدانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پرده‌داری کردن و خدمت کردن در کعبه یا بت‌خانه.۲. پرده‌داری و دربانی و خدمت کعبه.

 • سکونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. اقامت کردن؛ مسکن گزیدن؛ منزل کردن.۲. [قدیمی] آرامش.۳. [قدیمی] وقار؛ متانت.

 • سلطنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پادشاهی؛ فرمانروایی.۲. سلطان شدن؛ پادشاهی کردن.۳. [قدیمی] قدرت؛ توانایی.۴. [قدیمی] قهر و غلبه.

 • سمنت

  فرهنگ فارسی عمید

  = سیمان

 • سنت

  فرهنگ فارسی عمید

  یک صدم دلار.

 • شیطنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ایجاد سروصدا و مزاحمت برای دیگران.۲. فریب دادن و گمراه کردن.۳. شوخی.

 • صیانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. حفظ کردن؛ نگه‌داشتن.۲. [قدیمی] پرهیزکاری.

 • ضمانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ضامن شدن؛ کفیل شدن؛ بر عهده گرفتن.۲. [قدیمی] دچار شدن به بیماری دائم که گاه‌به‌گاه شدت کند و موجب زمین‌گیری شود.

 • ضنت

  فرهنگ فارسی عمید

  خساست به خرج دادن؛ بخل کردن؛ دریغ کردن.⟨ ضنت کردن (نمودن): (مصدر لازم) [قدیمی] = ضننت

 • طینت

  فرهنگ فارسی عمید

  خلقت؛ سرشت؛ خوی؛ نهاد.

 • ظنت

  فرهنگ فارسی عمید

  تهمت.

 • عفونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (پزشکی) رشد و تکثیر میکروب در بافت‌های بدن که با علائمی مانند تب همراه است.۲. تعفن؛ گندیدگی؛ بدبویی.

 • عنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آزار و اذیت.۲. رنج؛ مشقت.

 • فطانت

  فرهنگ فارسی عمید

  زیرکی؛ هوشیاری؛ دانایی.

 • فطنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درک کردن.۲. زیرک و دانا بودن.۳. هوشیاری؛ زیرکی؛ دانایی.

 • قانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فرمان‌برنده؛ فرمان‌بردار.۲. مطیع و متواضع به خداوند.۳. نمازخوان.

 • کاستانت

  فرهنگ فارسی عمید

  = قاشقک

 • کامیونت

  فرهنگ فارسی عمید

  خودرو باری کوچک‌تر از کامیون و بزرگ‌تر از وانت؛ کامیون کوچک.

 • کلارینت

  فرهنگ فارسی عمید

  ساز بادی سیاه‌رنگ و بلندی از جنس چوب آبنوس یا شمشاد با کلیدهای متعدد و دهانۀ شیپوری‌شکل.

 • کهانت

  فرهنگ فارسی عمید

  اخترشناسی؛ غیب‌گویی؛ حرفۀ کاهن.

 • کینونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آفرینش؛ خلقت.۲. پدید آمدن؛ بودن.

 • لابیرنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (زیست‌شناسی) هرچیز دارای حفره‌های پیچ‌درپیچ: لابیرنت گوش داخلی.۲.مکانی دارای راه‌های پیچ‌درپیچ که به هم مرتبط هستند؛ هزارتو؛ ماز.

 • لعنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. از خدا خواستن که کسی را از لطف‌ورحمت خود دور کند؛ لعن؛ نفرین.۲. عذاب.۳. دشنام.

 • لکنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. گرفتن زبان هنگام حرف زدن.۲. کندزبانی.

 • لنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نواری که در اتومبیل در کاسۀ لنت در محل ترمز چرخ‌ها در دو قسمت هلالی‌شکل قرار دارد و با فشار دادن پدال ترمز به جدار کاسۀ لنت می‌چسبد و اتومبیل می‌ایستد.۲. پارچه‌ای که برای محافظت از بار روی ماشین می‌کشند.

 • لینت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نرم شدن.۲. نرمی.

 • مئونت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خرج؛ هزینه.۲. رنج؛ محنت.۳. لوازم معیشت.

 • مباینت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جدایی.۲. تضاد.۳. دشمنی؛ خصومت.۴. تفاوت.

 • متانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. وقار و سنگینی.۲. [قدیمی] محکم بودن.۳. [قدیمی] نیرومندی.

 • متعنت

  فرهنگ فارسی عمید

  آن‌که طعنه می‌زند؛ عیب‌جو.

 • مثافنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. هم‌زانو نشستن.۲. [مجاز] همنشینی کردن.

 • محنت

  فرهنگ فارسی عمید

  بلا؛ سختی؛ رنج.

 • مخادنت

  فرهنگ فارسی عمید

  با هم دوستی صادقانه کردن.

 • مسکنت

  فرهنگ فارسی عمید

  فقر؛ بی‌چیزی؛ بینوایی.

 • مشاحنت

  فرهنگ فارسی عمید

  کینه و دشمنی نمودن با یکدیگر.

 • مضنت

  فرهنگ فارسی عمید

  آنچه به آن بخل ورزند.

 • معاونت

  فرهنگ فارسی عمید

  به یکدیگر کمک کردن؛ یاری کردن.

 • معونت

  فرهنگ فارسی عمید

  کمک کردن؛ مساعدت؛ یاری.

 • مکانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جا؛ جایگاه.۲. پایگاه؛ منزلت؛ مقام.

 • مکنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. توانگری.۲. (اسم مصدر) [قدیمی] قدرت؛ توانایی؛ نیرو.

 • ملاینت

  فرهنگ فارسی عمید

  نرمی و خوش‌رفتاری کردن؛ مدارا کردن.

 • ملعنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آنچه موجب لعن شود؛ شرارت؛ پلیدی.۲. بدبختی.

 • منت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نیکویی و احسانی را که شخص دربارۀ کسی کرده به‌ یاد او آوردن و به‌ رخ وی کشیدن.۲. [قدیمی] نیکویی؛ احسان.

 • مهادنت

  فرهنگ فارسی عمید

  آشتی کردن؛ صلح کردن با یکدیگر.

 • مهانت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خوار شدن.۲. خواری؛ ذلت.۳. سستی.۴. بدنامی؛ رسوایی.

 • میمنت

  فرهنگ فارسی عمید

  مبارک بودن؛ خجسته بودن.

 • نت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (موسیقی) نشانه‌های گرافیکی نمایندۀ صدا در نظام خطوط حامل که هفت نشانه با نام‌های دو، رِِ، می، فا، سِل، لا، و سی هستند.۲. (موسیقی) صدایی که هر یک از این نشانه‌ ها نمایندۀ آن است.۳. خلاصه‌ای از یک کتاب، جزوه، یا سخنرانی؛ یادداشت.

 • نتانت

  فرهنگ فارسی عمید

  بدبو ‌شدن؛ بدبویی.

 • نیک طینت

  فرهنگ فارسی عمید

  نیک‌سرشت؛ خوش‌ذات.

 • وکنت

  فرهنگ فارسی عمید

  آشیانۀ پرنده.

 • هجنت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سخن زشت، معیوب، و ناشایست.۲. عیب؛ زشتی.