• گت

  فرهنگ فارسی عمید

  بزرگ؛ گنده؛ کلان؛ عظیم؛ کبیر.


 • ردنگت

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی لباس مردانه شبیه پالتو.

 • مزگت

  فرهنگ فارسی عمید

  مسجد.