• بلاغت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فصیح بودن.۲. رسایی سخن.۳. (ادبی) در معانی، آوردن کلام مطابق اقتضای مقام و مناسب حال مخاطب.۴. خالص بودن کلام از ضعف تٲلیف.


 • ابن الوقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کسی که به مقتضای وقت و زمان کار می‌کند و وقت را غنیمت می‌شمارد؛ فرصت‌طلب.۲. (تصوف) ویژگی صوفی‌ای که به زمان حال و گذشته توجه نمی‌کند و تنها به واردات غیبی توجه دارد و به ذکر حق می‌پردازد: ◻︎ صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق / نیست فردا گفتن از شرط طریق...

 • اذاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  چشاندن؛ چشانیدن؛ مزۀ چیزی را به کسی چشاندن.

 • اراقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ریختن آب، خون، یا مایع دیگر؛ ریختن.۲. ادرار کردن.

 • بی طاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بی‌تاب.۲. ناتوان؛ بی‌تاب و توان.۳. ناشکیبا.

 • پرطاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پرتاب‌وتوان.۲. بردبار.

 • پرمشقت

  فرهنگ فارسی عمید

  پررنج‌وتعب؛ دارای رنج‌ومشقت بسیار.

 • تساقط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پی‌درپی افتادن؛ از پی هم افتادن.۲. خود را بر چیزی افکندن.

 • ثقت

  فرهنگ فارسی عمید

  اعتماد؛ اطمینان.

 • حذاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  مهارت؛ استادی.

 • حرقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. حرارت؛ گرمی.۲. سوزش.۳. سوختگی.

 • حقیقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. چیزی که دارای وجود خارجی است: رؤیاهایم به حقیقت مبدل شد.۲. چیزی که با واقعیت سازگار است: من حقیقت را گفتم.۳. (صفت) سخن درست: حقیقت تلخ است.۴. اصل و ذات هرچیز.۵. (اسم مصدر) صدق؛ راستی؛ درستی.۶. (قید) به‌راستی؛ به‌درستی.۷. (اسم مصدر) [مقابلِ مجاز] (...

 • حماقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بی‌عقل شدن؛ فاسد شدن عقل و رٲی کسی.۲. کم‌خردی؛ نادانی؛ بی‌عقلی.۳. ساده‌لوحی.

 • خلقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آفرینش.۲. (اسم) فطرت؛ هیئت؛ سرشت.۳. (اسم) شکل ظاهری انسان.

 • خوش وقت

  فرهنگ فارسی عمید

  خوشحال؛ شادوخرم.

 • دباغت

  فرهنگ فارسی عمید

  پاک کردن و پیراستن پوست حیوانات؛ پیشۀ دباغ.

 • دقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. باریک‌بینی.۲. توجه و باریک‌بینی که در مورد امری صورت می‌گیرد.۳. [قدیمی] باریکی.۴. [قدیمی] نرمی.۵. [قدیمی] خردی.

 • دیروقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. دیرگاه؛ زمان دیر؛ زمان قدیم.۲. (صفت) بی‌موقع؛ بی‌هنگام.

 • ذلاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  تیززبان شدن؛ فصیح شدن؛ فصاحت؛ تیززبانی؛ زبان‌آوری؛ گشادهزبانی.

 • رشاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نیک‌اندام شدن.۲. خوش‌قدوقامت بودن.

 • رفاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  همراهی، مهربانی.

 • رقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نرمی و نازکی.۲. رحمت؛ مهربانی.۳. شرم.۴. رقیق بودن.

 • ساقط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. افتاده؛ فرودآمده؛ از بالا به پایین افتاده.۲. فرومایه؛ ناکس؛ لئیم.

 • سبقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پیشی؛ تقدم.۲. پیش‌دستی.۳.پیش‌روی.⟨ سبقت جستن: (مصدر لازم) پیشی جستن.⟨ سبقت گرفتن: (مصدر لازم) پیشی گرفتن؛ پیش افتادن.

 • سرقت

  فرهنگ فارسی عمید

  دزدیدن؛ دزدی کردن؛ دزدی.

 • سروقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سراغ؛ پرسش؛ جستجو.۲. جایگاه؛ مقام.⟨ سرْوقت کسی رفتن: [مجاز] به ملاقات او رفتن.

 • سقط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پاره‌آجر۲. (صفت) [قدیمی] ویژگی کالای پَست و بی‌بها.۳. [قدیمی] دشنام.۴. [قدیمی] سهو و خطا در گفتن یا نوشتن.۵. (اسم مصدر) [قدیمی] فضیحت؛ رسوایی.۶. (اسم، صفت) [قدیمی] شخص ضعیف و فرومایه.⟨ سقط شدن: (مصدر لازم)۱. [عامیانه] مردن.۲. تلف شدن حیوان چه...

 • سیاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. طرز؛ روش.۲. (اسم مصدر) روش خواندن و بیان کردن حدیث.۳. (اسم مصدر) [قدیمی] راندن چهارپایان؛ راندن.

 • شفقت

  فرهنگ فارسی عمید

  مهربانی؛ دلسوزی؛ نرم‌دلی.

 • صباغت

  فرهنگ فارسی عمید

  حرفۀ صباغ؛ رنگرزی.

 • صداقت

  فرهنگ فارسی عمید

  دوستی به‌ویژه دوستی از روی راستی و درستی.

 • صیاغت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. = زرگری۲. ریخته‌گری.

 • ضغط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فشردن؛ فشار دادن؛ در هم فشردن.۲. کوفتن.۳. تنگ کردن.۴. تنگ گرفتن بر کسی.

 • طاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. قدرت؛ توانایی؛ تاب؛ توان؛ تاو؛ تیو: ◻︎ آن گوی که طاقت جوابش داری / گندم نبری به ‌خانه چون جو کاری (سعدی۲: ۷۵۱).۲. بردباری.⟨ طاقت آوردن: (مصدر لازم)۱. تاب آوردن.۲. بردباری کردن.⟨ طاقت برسیدن: (مصدر لازم) = ⟨ طاقت رسیدن⟨ طاقت داش...

 • طریقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (تصوف) روش اهل صفا و سلوک؛ تزکیۀ باطن: ◻︎ ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل / که مرد راه نیندیشد از نشیب‌وفراز (حافظ: ۵۲۴)، ◻︎ در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست / بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست (حافظ: ۱۶۱).۲. (اسم) [قدیمی] روش؛ شیوه.۳. (اسم) [...

 • طلاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. گشاده‌رویی. ٢. گشاده‌زبانی؛ فصاحت.

 • فراغت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آسایش؛ راحتی؛ آسودگی: ◻︎ مور گرد آوَرَد به‌تابستان / تا فراغت بُوَد زمستانش (سعدی: ۱۶۳).۲. (اسم) فرصت؛ امکان: ◻︎ نه فراغت نشستن نه شکیب رخت‌بستن / نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم (سعدی۲: ۴۹۹).۳. به‌پایان رساندن کاری و رهایی‌یافتن ازآن.۴. [قدیمی، م...

 • فرقت

  فرهنگ فارسی عمید

  فراق؛ جدایی.

 • فقط

  فرهنگ فارسی عمید

  منحصراً؛ تنها.

 • قط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. چیزی را از پهنا بریدن.۲. بریدن سر قلم به پهنا.

 • کم طاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  دارای تاب‌وتوان اندک.

 • لباقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. زیرکی.۲. چابکی.۳. نرم‌خویی.۴. چرب‌زبانی.

 • لغت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. واژه؛ کلمه.۲. [قدیمی] زبان و کلام هر قوم که به آن تکلم کنند.

 • لغط

  فرهنگ فارسی عمید

  بانگ؛ خروش؛ آواز درهم و مبهم.

 • لیاقت

  فرهنگ فارسی عمید

  شایستگی؛ سزاواری.

 • مرافقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. با هم دوست و رفیق شدن.۲. همراه و همسفر بودن.۳. همراهی و ملاطفت.

 • مراوغت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کشتی گرفتن باهم.۲. درصدد فریب و خدعه برآمدن.

 • مساقط

  فرهنگ فارسی عمید

  = مَسقط

 • مسقط

  فرهنگ فارسی عمید

  محل سقوط؛ جای افتادن.

 • مشقت

  فرهنگ فارسی عمید

  سختی؛ رنج؛ محنت.

 • مطابقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. برابر کردن دو چیز با هم.۲. برابر بودن.۳. سازگار بودن.

 • مفارقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جدا شدن از هم.۲. جدایی و دوری.

 • مقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کسی را دشمن داشتن؛ از کسی بیزار بودن.۲. دشمنی.

 • ملتقط

  فرهنگ فارسی عمید

  برگزیننده؛ برچیننده.

 • مماذقت

  فرهنگ فارسی عمید

  دوستی داشتن بی‌اخلاص؛ دوستی بی‌اخلاص.

 • منافقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. دورویی کردن؛ نفاق ورزیدن.۲. به ‌هم خیانت کردن.

 • منقط

  فرهنگ فارسی عمید

  نقطه‌دار.

 • موافقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. با هم سازش کردن.۲. همراه شدن.۳. سازگاری.

 • موقت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. [مقابلِ دائم] دارای زمان محدود و معیّن.۲. (اسم) زمان محدود و معیّن.

 • نقط

  فرهنگ فارسی عمید

  = نقطه: ◻︎ بلاغت نگه داشتندیّ و خط / کسی کاو بُدی چیره‌تر یک نقط (فردوسی: ۶/۲۱۵).

 • وقت

  فرهنگ فارسی عمید

  مقداری از زمان؛ هنگام؛ گاه.