• ازت

  فرهنگ فارسی عمید

  = نیتروژن


 • بذاذت

  فرهنگ فارسی عمید

  بدحال شدن؛ ژولیده‌هیئت شدن.

 • حفاظت

  فرهنگ فارسی عمید

  نگه‌داری؛ نگهبانی؛ حراست.

 • حموضت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ترش شدن؛ ترش‌مزه شدن.۲. ترشی.

 • حیازت

  فرهنگ فارسی عمید

  فراهم کردن و به‌دست آوردن؛ گرد آوردن؛ جمع کردن.

 • ذی عزت

  فرهنگ فارسی عمید

  دارای عزت؛ عزیز و گرامی؛ ارجمند.

 • رکضت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. حرکت؛ جنبش.۲. جنباندن پا.

 • ریاضت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (تصوف) تحمل رنج برای تهذیب نفس و کسب اخلاق خوب.۲. تحمل رنج و مشقت.۳. [قدیمی] به کار انداختن عضلات بدن برای تقویت جسم؛ ورزش.۴. [قدیمی] رام کردن ‌اسب.

 • عزت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. [مقابلِ ذلّت] عزیز شدن؛ گرامی شدن؛ ارجمند شدن.۲. ارجمندی؛ احترام.۳. (اسم) [قدیمی، مجاز] خداوند.

 • عظت

  فرهنگ فارسی عمید

  آنچه با آن پند می‌دهند؛ کلام واعظ؛ پند.

 • غضاضت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فروخواباندن چشم.۲. آهسته کردن آواز.۳. تروتازه شدن گیاه یا چیز دیگر.۴. تازه‌روی شدن.۵. کم شدن قدر کسی و فروافتادن از مرتبۀ خود؛ خواری؛ ذلت؛ منقصت.

 • غلظت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. غلیظ شدن‌.۲. (شیمی) مقدار جزئی از اجزای سازندۀ یک جسم جامد حل‌شده در محلول و یا سهم گاز در یک مخلوط گازی.۳. [قدیمی] درشت شدن‌؛ ستبر شدن‌؛ درشتی؛ ستبری.۴. [قدیمی] درشت‌خویی‌.۵. [قدیمی] کینه و دشمنی.

 • فظاظت

  فرهنگ فارسی عمید

  زشت‌خویی؛ تندخویی؛ بدزبانی؛ خشونت.

 • لذاذت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خوشمزه شدن.۲. خوشمزگی؛ گوارایی.۳. به شادی گذراندن.

 • لذت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ادراک ‌خوشی.۲. گوارایی.۳. خوشی

 • مباغضت

  فرهنگ فارسی عمید

  دشمنی.

 • مجاوزت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. از جایی گذشتن.۲. از گناه کسی در گذشتن.

 • محافظت

  فرهنگ فارسی عمید

  حفظ کردن از آسیب؛ نگه‌داری کردن.

 • مزازت

  فرهنگ فارسی عمید

  ترشی؛ ملسی.

 • معارزت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. با یکدیگر مخالفت و سخت‌گیری کردن.۲. با هم دشمنی کردن.

 • مغالظت

  فرهنگ فارسی عمید

  درشتی؛ خشونت.

 • مغایظت

  فرهنگ فارسی عمید

  یکدیگر را به خشم آوردن.

 • مماحضت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. اخلاص ورزیدن.۲. دوستی و یگانگی.

 • مناجزت

  فرهنگ فارسی عمید

  با هم جنگیدن؛ مبارزه کردن.

 • مناهزت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پیشی گرفتن؛ مسابقه.۲. نزدیکی گرفتن؛ نزدیک شدن.۳. غنیمت شمردن فرصت.

 • مناهضت

  فرهنگ فارسی عمید

  مقاومت کردن در جنگ.

 • نضاضت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. باقی‌ماندۀ آب و جز آن.۲. آخرین فرزند شخص.

 • نهزت

  فرهنگ فارسی عمید

  فرصت.

 • نهضت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (سیاسی) جنبش؛ قیام: نهضت جنگل.۲. [قدیمی] حرکت؛ عزیمت.

 • هزت

  فرهنگ فارسی عمید

  جنبش؛ تکان.

 • یقظت

  فرهنگ فارسی عمید

  بیداری.