• ارادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. علاقه؛ محبت همراه با احترام.۲. [قدیمی] خواست؛ قصد.۳. (تصوف) توجه بسیار سالک به پیر.


 • ابادت

  فرهنگ فارسی عمید

  هلاک کردن؛ نابود ساختن.

 • اجادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نیک گفتن.۲. چیزی نیکو آوردن.۳. باریدن باران نیکو بر زمین.

 • استزادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. زیاده‌خواهی؛ افزون‌طلبی.۲. گله کردن؛ گله‌گزاری.۳. دل‌آزردگی؛ رنجش.

 • استعادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بازگشت چیزی را خواستن.۲. برگرداندن.۳. تکرار کردن.

 • اشادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. برافراشتن چیزی.۲. بلند کردن بنا.۳. بلند گردانیدن قدر و منزلت کسی.۴. آشکار کردن چیزی.۵. نسبت دادن سخنی به کسی.

 • بدعادت

  فرهنگ فارسی عمید

  آن‌که به کاری یا چیزی بد، خو گرفته باشد.

 • برودت

  فرهنگ فارسی عمید

  سرد شدن؛ سردی؛ خنکی.

 • بلادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کندفهم بودن؛ کندذهن بودن.۲. کندذهنی؛ کودنی.

 • جدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نو شدن؛ نو بودن.۲. [مقابلِ کهنگی] نویی؛ تازگی.

 • جلادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. صلابت.۲. نیرومندی.۳. چابکی.۴. دلیری.

 • جودت

  فرهنگ فارسی عمید

  نیکویی؛ خوبی.

 • حدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تیزی؛ برندگی.۲. تندی.۳. [مجاز] خشم؛ غضب.۴. (موسیقی) زیر بودن صدا.

 • حسادت

  فرهنگ فارسی عمید

  = حسد ⟨ حسد بردن

 • رشادت

  فرهنگ فارسی عمید

  دلیری؛ دلاوری؛ شجاعت.

 • رغادت

  فرهنگ فارسی عمید

  فراخی و خوشی زندگی؛ فراوانی نعمت.

 • زهادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. زاهد شدن؛ پارسایی کردن؛ زهد ورزیدن؛ بی‌اعتنایی به ‌دنیا؛ پرهیزکاری؛ پارسایی.۲. اعراض از چیزی و بی‌اعتنایی به ‌آن.

 • زیادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. افزون شدن؛ بسیار شدن؛ افزونی؛ فزونی.۲. (صفت) افزون‌شده.۳. (صفت) افزون.

 • سعادت

  فرهنگ فارسی عمید

  خوشبختی؛ نیک‌بختی؛ خوشبخت شدن؛ نیک‌بخت شدن؛

 • سیادت

  فرهنگ فارسی عمید

  شرف و سروری یافتن؛ بزرگی و مهتری یافتن؛ مجد؛ بزرگی؛ مهتری؛ سروری.

 • شدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. حدّت؛ بسیاری.۲. اصرار؛ سماجت.۳. [قدیمی] تنگی و سختی زندگی.۴. عذاب؛ سختی؛ رنج.

 • شهادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. گواهی دادن.۲. (حقوق، فقه) بیان کردن آنچه به‌ چشم دیده شده در نزد حاکم و قاضی.۳. (فقه) گواهی دادن به یگانگی خدا.۴. شهید شدن؛ کشته شدن در راه خدا.

 • عادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خلق‌وخوی.۲. (اسم مصدر) اعتیاد: عادت به مصرف الکل.۳. کاری که انسان به آن خو می‌گیرد و در وقت معیّن انجام می‌دهد.۴. (اسم مصدر) (زیست‌شناسی) [عامیانه] = قاعدگی⟨ عادت ماهانه: (زیست‌شناسی) [عامیانه] خونریزی ماهانۀ زنان؛ قاعدگی؛ حیض.⟨ عادت داد...

 • عبودت

  فرهنگ فارسی عمید

  = عبودیت

 • عدت

  فرهنگ فارسی عمید

  سازوبرگ جنگ، از قبیل خواربار، اسلحه، و چیزهای دیگر.

 • عودت

  فرهنگ فارسی عمید

  بازگشتن؛ برگشتن.

 • عیادت

  فرهنگ فارسی عمید

  به دیدن بیمار رفتن؛ به احوال‌پرسی مریض رفتن.

 • قیادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. رهبری؛ پیشوایی.۲. = قَوّادی۳. [مجاز] دلالی.

 • مباعدت

  فرهنگ فارسی عمید

  دوری؛ جدایی.

 • مجاهدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تلاش در راه دین؛ کوشش کردن.۲. (تصوف) مبارزه و مقابله با هواهای نفسانی.۳. [قدیمی] جنگ با کافران در راه اسلام؛ جهاد.

 • محمدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ستودن؛ ستایش.۲. (اسم) آنچه شخص را به آن بستایند؛ آنچه موجب ستودن شخص بشود؛ خصلت نیکو.

 • مدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. وقت و زمان معیّن.۲. قسمتی از وقت و زمان چه کم باشد چه بسیار.۳. [قدیمی، مجاز] عمر.۴. [قدیمی] روزگار؛ دوران؛ عهد.

 • مرافدت

  فرهنگ فارسی عمید

  یکدیگر را یاری دادن؛ معاونت کردن.

 • مساعدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کمک کردن؛ یاری کردن.۲. همراهی کردن؛ موافقت کردن.

 • مضادت

  فرهنگ فارسی عمید

  با هم مخالفت کردن؛ خلاف کردن.

 • معاضدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بازو به بازوی هم دادن.۲. به یکدیگر کمک کردن.

 • معاقدت

  فرهنگ فارسی عمید

  با هم عهد کردن؛ پیمان بستن.

 • معاندت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. با هم ستیزه کردن؛ عناد کردن.۲. دوری جستن.

 • معاودت

  فرهنگ فارسی عمید

  بازگشتن؛ برگشتن.

 • مکابدت

  فرهنگ فارسی عمید

  سختی دیدن؛ رنج بردن در امری.

 • مکایدت

  فرهنگ فارسی عمید

  مکر کردن؛ حیله کردن.

 • مکیدت

  فرهنگ فارسی عمید

  مکر؛ فریب.

 • مواردت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. با هم به ‌یک آبشخور وارد شدن.۲. باهم در یک‌جا فرود آمدن.

 • مودت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. دوستی کردن.۲. عشق و محبت؛ دوستی.

 • نجدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. دلیر بودن؛ دلیری؛ قوت و شدت؛ مردانگی.۲. یاری؛ کمک.

 • وحدت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. یگانگی؛ اتحاد.۲. [قدیمی] تنهایی.

 • وغادت

  فرهنگ فارسی عمید

  فرومایه شدن؛ پستی؛ فرومایگی.

 • وفادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. به‌رسولی نزد کسی وارد شدن.۲. رسالت؛ پیام‌آوری.

 • وقدت

  فرهنگ فارسی عمید

  سخت‌ترین گرما؛ سخت‌ترین گرمای تابستان.

 • ولادت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تولد؛ زاییده شدن.۲. [قدیمی] زاییدن.