1. ضعف تالیف

2. قلمبه سرایی و متکلفانه گویی

3. بیان مستقیم و غیرهنری ( نظم )

4. کژتابی

5. استفاده از دستور تاریخی

6. پریشانی جمله از نظر دستوری و عدم دستورمندی

7. حذف های بی مورد

8. کاربرد واژگان زاید ( حشو )

9. گزینش نامناسب واژگان ( نامانوس، نامتناسب، قدیمی و منسوخ )

10. کلیشه های زبانی

11. استفاده از منطق نثر ( نوشتاری، گفتاری)

12. دوزبانگی

13. سکت های زبانی

14. تزاحم تصاویر

15. اطناب  ملالت زا ( زیاده گویی در کلام )

16. ایجاز و خلاصه گویی ( نارسایی در کلام )

17. تخفیف و شکست واژه

18. لودگی به جای صمیمیت و وقار کلام

19. نوگرایی متکلفانه و نامانوس

20. عدم انسجام و وحدت هنری و محتوایی

21. تنافر حروف و آواها

22. گزینش منفی تبادر وتداعی مفهوم یا حس منفی

 

قلب اگر خدا عمری داد، در روزهای آتی به جزئیات هر کدام از موارد فوق می پردازیم.