جدول کامل مطالب هم قافیه ها (لینک)

سری اول

سری دوم

به ترتیب حروف الفبا و
به تفکیک دو حرف پایانی

به تفکیک حروف پایانی و
بر اساس شباهت وزنی

در ادامه مطلب دنبال کنید


جدول کامل مطالب هم قافیه ها (لینک)

سری اول

سری دوم

به ترتیب حروف الفبا و
به تفکیک دو حرف پایانی

به تفکیک حروف پایانی و
بر اساس شباهت وزنی

 حرف الف   الف
 حرف ب   ب
 حرف پ   پ
 حرف ت   ت
  حرف ث   ث
  حرف ج   جیم
  حرف چ   چ
  حرف ح   ح
  حرف خ   خ
  حرف د   دال
  حرف ذ   ذال
  حرف ر   ر
  حرف ز   ز
  حرف ژ   ژ
  حرف س   سین
  حرف ش   شین
  حرف ص   صاد
  حرف ض   ضاد
  حرف ط   ط
  حرف ظ   ظ
حرف ع   عین
  حرف غ   غین
  حرف ف   ف
  حرف ق   قاف
  حرف ک   کاف
  حرف گ   گاف
  حرف ل   لام
  حرف م   میم
  حرف ن   نون
  حرف و   واو 
 حرف ه   ه
  حرف ی   ی